Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lenkija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Bylą nagrinėjantis teismas (apylinkės teismas (lenk. sąd rejonowy), apygardos teismas (sąd okręgowy) apeliacinis teismas (sąd apelacyjny) arba Aukščiausiasis Teismas (Sąd Najwyższy)).

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje reikia įteikti dokumentą.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentus galima siųsti paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Formas galima užpildyti ne tik lenkų kalba, bet ir anglų ar vokiečių kalbomis.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija, Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių departamentas

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel.: +48 22 23 90 870

E. paštas: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Išsami informacija, padedanti nustatyti adresą pagal 7 straipsnio 2 dalies a punktą, taikomą kartu su 1 dalies c punktu

Fizinių asmenų namų adresas:

subjektas, teisiškai suinteresuotas išsiaiškinti asmens, kuriam reikia įteikti dokumentą, adresą, dėl informacijos apie asmens adresą gali kreiptis į bet kurios savivaldybės, gyvenvietės ar miesto merą. Šią informaciją galima gauti pateikiant prašymą. Prašymas gali būti teikiamas tik vienai savivaldybės institucijai, teikiant prašymą taikomas 31 PLN mokestis (mokėtinas į savivaldybės institucijos, kuriai teikiamas prašymas, sąskaitą); prie prašymo turi būti pridedamas mokėjimo įrodymas. Pareiškėjas taip pat turi įrodyti teisinį suinteresuotumą pagrindu, kuriuo turi būti leista susipažinti su registre esančiais duomenimis. Šį suinteresuotumą galima įrodyti dokumentu, kuriuo nustatoma teisinė prievolė imtis tam tikrų veiksmų (pvz., ieškiniu, antstolio raštu, sutartimi).

Verslo subjektų (tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ar ribotos atsakomybės ūkinių bendrijų, ribotos atsakomybės ar akcinių bendrovių, kooperatyvų, valstybinių įmonių, mokslinių tyrimų ir plėtros subjektų, užsienio įmonių ir jų padalinių, savitarpio įmonių) adresai:

juos galima gauti internetu iš Nacionalinio teismų registro (lenk. Krajowy Rejestr Sądowy) tvarkomo registro. Registras tvarkomas laikantis oficialaus atvirumo principų (t. y. teisę susipažinti su registre laikomais duomenimis turi kiekvienas asmuo).

Internetu prieinamą informaciją galima rasti per šias nuorodas:

Duomenys apie ekonominę veiklą vykdančius fizinius asmenis renkami Centriniame verslo registre (lenk. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), prieigą prie jo gali gauti kiekvienas asmuo.

7 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyta informacija

Prašymą gaunanti valdžios institucija (gaunančioji Lenkijos agentūra) neprivalo atitinkamuose registruose patikrinti adreso ir paprastai jo netikrina, jeigu paaiškėja, kad gaunančiosios agentūros nurodytas adresas yra neteisingas. Praktiškai, jeigu valdžios institucija mano, jog tai tikslinga, ji gali įvertinti, ar adresas nurodytas su akivaizdžia klaida, arba, jeigu perduodančioji agentūra nurodo, kad adresas paimtas iš viešai prieinamo registro, patikrinti, ar pagal to registro duomenis adresas yra atnaujintas.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Formą galima užpildyti ne tik lenkų kalba, bet ir anglų ar vokiečių kalbomis.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikytina.

13 straipsnis. Įteikimo data

Netaikytina.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Formą galima užpildyti lenkų, anglų ar vokiečių kalbomis.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Mokesčiai už dokumentų įteikimą netaikomi.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Lenkija nesutinka, kad dokumentus jos teritorijoje įteiktų diplomatinės arba konsulinės atstovybės, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentas turi būti įteiktas jį perduodančios valstybės narės piliečiui.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikytina.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Lenkija nesutinka savo teritorijoje taikyti šiame straipsnyje nustatyto dokumentų įteikimo būdo.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Jei prašymas atleisti nuo termino pasibaigimo pasekmių pateikiamas praėjus metams nuo termino pabaigos dienos, jis bus svarstomas tik išimtiniais atvejais.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Netaikytina.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 09/01/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.