Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

  • Apylinkių teismai (tribunais judiciais de comarca);
  • registro pareigūnai (conservadores);
  • notarai (notários);
  • vykdymo pareigūnai (agentes de execução) ir
  • teisiniai atstovai (mandatários judiciais).

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

i. Bendrų bylų skyrius (juízo de competência genérica) arba jurisdikciją turinčio apylinkės teismo vietos civilinių bylų skyrius (juízo local cível), jei toks yra, ir

ii. vykdymo pareigūnai (OSAE – Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (advokatų ir vykdymo pareigūnų asociacija)).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Portugalų, ispanų ir anglų k.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tel. (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faksas (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E. paštas correio@dgaj.mj.pt

Svetainė https://dgaj.justica.gov.pt/

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą paskirtoji institucija, kuriai perduodančiosios agentūros gali adresuoti prašymus nustatyti asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, adresą:

Teisingumo generalinis direktoratas (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tel. (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faksas (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E. paštas correio@dgaj.mj.pt

Svetainė https://dgaj.justica.gov.pt/

Pagal 7 straipsnio 2 dalies c punktą įvairios gaunančiosios agentūros gali susidurti su tokiomis situacijomis:

  • bendrų bylų skyrius (juízo de competência genérica) arba jurisdikciją turinčio apylinkės teismo vietos civilinių bylų skyrius (juízo local cível), jei toks yra: siekdama įteikti dokumentus, kai prašyme įteikti nurodytas neteisingas adresas, gaunančioji agentūra taiko vidaus teisę panašiose bylose, susijusiose su vidaus ginčais, t. y. Portugalijos civilinio kodekso 226 ir 236 straipsniuose įtvirtintos atitinkamos nuostatos;
  • vykdymo pareigūnai (OSAE): prašymai teikiami vidaus registrams arba kitoms duomenų bazėms, jei tokių registrų arba duomenų bazių esama, siekiant rasti nauja asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, adresą.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Portugalų, ispanų ir anglų k.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Jeigu I priedo L forma verčiama į trečiosios šalies kalbą, ji bus perduota Komisijai ir paskui paskelbta Europos e. teisingumo portale.

13 straipsnis. Įteikimo data

Remiantis reglamento 12 straipsnio 5 dalimi ir 13 straipsnio 2 dalimi, Portugalijos civilinio kodekso 323 straipsnyje nustatyta, kad senaties terminas sustabdomas praėjus penkioms dienoms po to, kai dokumentus buvo prašoma įteikti bylose, kuriose jų nebuvo įmanoma įteikti dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių aplinkybių.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Portugalų, ispanų ir anglų k.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Bendrai tariant, teisminių dokumentų įteikimas iš kitos valstybės narės nėra priežastis sumokėti kokius nors mokesčius ar išlaidas, jeigu dokumentai siunčiami teismams.

Tačiau jeigu dokumentus asmeniškai įteikia teismo arba vykdymo pareigūnas, reikia sumokėti šias išlaidas

1. Vykdymo pareigūnams:

Jei dokumentas įteikiamas: 76 EUR

Jei dokumentas neįteikiamas (pvz., jeigu asmuo, kuriam reikia įteikti dokumentus, negyvena nurodytu adresu arba adreso nėra): 50,50 EUR

2. Teismo pareigūnams:

Jei dokumentas įteikiamas: 51 EUR

Jei dokumentas neįteikiamas (pvz., jeigu asmuo, kuriam reikia įteikti dokumentus, negyvena nurodytu adresu arba adreso nėra): nereikia mokėti jokių mokesčių.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Portugalija nesutinka, kad kita valstybė narė teisminius dokumentus jos teritorijoje įteiktų per diplomatinius ar konsulinius pareigūnus, išskyrus atvejus, kai asmuo, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, yra tos valstybės narės pilietis.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikoma.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Netaikoma.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, Portugalijos teismai gali priimti sprendimą, jei įvykdomos visos to straipsnio 2 dalyje išvardytos sąlygos.

Pagal 22 straipsnio 4 dalį prašymai dėl teisių gynimo nuo pasekmių, atsiradusių pasibaigus apeliacijos terminui, turi būti pateikti per vienus metus nuo ginčijamo sprendimo datos. Po šios datos pateikti prašymai nebus priimami.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

1997 m. lapkričio 19 d. Portugalijos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 02/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.