Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Teisminius dokumentus perduodančios agentūros yra visi Rumunijos teismai: apylinkės teismai, apygardos teismai, apeliaciniai teismai ir Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas.

Neteisminius dokumentus perduodančios agentūros yra apylinkės teismai, kurių jurisdikcijai priklauso notarų ir antstolių registruotos buveinės.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Priimančioji agentūra prašymams iš ES valstybių narių įteikti teisminius ir neteisminius dokumentus yra apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje yra gavėjo gyvenamoji vieta arba registruota buveinė.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Paštas. Faksas.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Be rumunų kalba užpildytų formų, Rumunija taip pat priima standartines formas, užpildytas anglų arba prancūzų kalba.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija

Tarptautinės teisės ir teisminio bendradarbiavimo direktoratas

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose tarnyba

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefonas: +40 37204 1077 sekretoriatas, Faksas: +40 37204 1079: E. paštas: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Asmens duomenys gali būti pateikiami tik tuo atveju, jeigu tam yra pateisinamas teisinis pagrindas. Prašymai pateikti asmens duomenis, gauti iš policijos, Nacionalinės gynybos ministerijos, prokuratūros, teismų, specializuotų socialinės apsaugos institucijų (kai kalbama apie nepilnamečius ar kitus teisę į apsaugą turinčius asmenis) arba iš fizinių ir juridinių asmenų, kurių teisėti interesai yra įrodyti dokumentais, iš kurių matyti jų teisinis pagrindas, laikomi turinčiais pateisinamą teisinį pagrindą. Nesant pateisinamo teisinio pagrindo, asmens duomenys gali būti pateikiami tik gavus tiesioginį, vienareikšmišką išankstinį duomenų subjektų sutikimą.

Nepaisant pirmiau išdėstytos informacijos, taikant 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, prašymai suteikti informacijos apie fizinio asmens, kuris yra Rumunijos pilietis, adresą gali būti siunčiami Gyventojų registracijos ir duomenų bazių valdymo departamentui (DEPABD) adresu str. Obcina Mare No 2, Sector 6, Bucharest, E. paštas: depabd@mai.gov.ro; interneto svetainė: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Be to, taikant 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, informacijos apie juridinio asmens registruotos buveinės adresą galima paprašyti internetu naudojantis Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro InfoCert paslauga. Norint prisijungti prie Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro internetinių paslaugų portalo, internetiniame Recom portale reikia susikurti naudotojo paskyrą. Kai tik paskyra sukuriama, naudotojas gali gauti nemokamą arba mokamą prieigą, priklausomai nuo prašomos paslaugos. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Apylinkės teismas (priimančioji agentūra) neprivalo savo iniciatyva išsiaiškinti esamo dokumentų adresato adreso, jeigu prašyme pateiktas adresas yra klaidingas.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Be rumunų kalba užpildytų formų, Rumunija taip pat priima standartines prašymo formas, užpildytas anglų arba prancūzų kalba.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikytina.

13 straipsnis. Įteikimo data

Netaikytina.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Be rumunų kalba užpildytų formų, Rumunija taip pat priima standartines prašymo formas, užpildytas anglų arba prancūzų kalba.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Netaikytina.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Rumunija pareiškia, kad užsienio diplomatiniai atstovai ir konsuliniai pareigūnai teisminius ir neteisminius dokumentus Rumunijos teritorijoje gali įteikti tik savo atstovaujamos šalies piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikytina.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Kaip numatyta Civilinio proceso kodekso 154 straipsnio 5 dalyje, suinteresuotosios šalies prašymu ir išlaidomis procesinius dokumentus gali tiesiogiai įteikti antstoliai, jie privalo laikytis Civilinio proceso kodekse numatytų procesinių formalumų, taikomų įteikiant šaukimus ir procesinius dokumentus.

Tam tikrais atvejais Rumunijos teisės aktuose numatyta galimybė asmeniui įteikti neteisminius dokumentus tiesiogiai per antstolį (pvz., Civilinio kodekso 1522 straipsnio 2 dalis – rašytinio mokėjimo raginimo įteikimas skolininkui).

Su prisiekusių antstolių sąrašu galima susipažinti per šią nuorodą.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

22 straipsnio 4 dalis

Jeigu prašymas netaikyti tam tikrų sąlygų pateikiamas praėjus vieniems metams nuo sprendimo paskelbimo, laikoma, kad prašymas yra neleistinas.

22 straipsnio 2 dalis

Rumunijos teismas gali priimti sprendimą, net jeigu negauta dokumento, kuriuo pradedamas procesas, arba jam lygiaverčio dokumento įteikimo arba pristatymo patvirtinimo, jeigu įvykdytos visos 22 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Netaikytina.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 26/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.