Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Teismai ir notarai (paveldėjimo bylose ir bylose, kuriose siekiama atkurti prarastą ar sunaikintą teisinį dokumentą, pavyzdžiui, nuosavybės teisių aktą (konanie o umorení listiny).

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Apylinkės teismai.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai turi būti pateikti popierinėmis kopijomis paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Slovakų, čekų ir anglų kalbomis.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Ministry of Justice of Slovakia

International Private Law Division

Račianska 71, 813 11 Bratislava, Slovak Republic

Tel. (421) 2 888 91 111

Faksas (421 2) 888 91 604;

E. paštas civil.inter.coop@justice.sk

Interneto svetainė: https://www.justice.gov.sk

Kalbos: slovakų, čekų, anglų, prancūzų.

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

7 straipsnio 2 dalies a punktas

Slovakija teiks 1 dalies a punkte nurodytą pagalbą – prašymas rasti adresą turi būti išsiųstas apylinkės teismui (bet kuriam apylinkės teismui; visi apylinkės teismai taip pat yra gaunančiosios agentūros pagal 3 straipsnio 2 dalį).

7 straipsnio 2 dalies c punktas

Slovakijos priimančiosios agentūros savo iniciatyva teikia prašymus nuolatinės gyvenamosios vietos registrams ar kitoms duomenų bazėms suteikti informacijos apie adresus tais atvejais, kai prašyme dėl įteikimo nurodytas adresas yra neteisingas.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Slovakų, čekų ir anglų kalbomis.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikoma.

13 straipsnis. Įteikimo data

Netaikoma.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Slovakų, čekų ir anglų kalbomis.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Dokumentus paprastai įteikia prašymą gavęs teismas; tačiau tam tikromis aplinkybėmis teismas dokumentų įteikimą gali patikėti teismo pareigūnui, o jeigu teismo patikėtas pareigūnas yra antstolis (súdny exekútor), už įteiktą dokumentą taikomas 10 EUR fiksuotas mokestis.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Slovakija nesutinka, kad diplomatiniai ar konsuliniai agentai įteiktų teismo dokumentus, išskyrus atvejus, kai dokumentai turi būti įteikti dokumentus parengusios valstybės narės piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Pagal Slovakijos įstatymus neleidžiama įteikti dokumentų elektroniniu paštu, kai šie dokumentai turi būti įteikti asmeniškai. Tai taikoma šiems dokumentams:

  • Įstatyme 160/2015 (civilinių ginčų nagrinėjimo kodeksas (Civilný sporový poriadokCSP) nustatytas reikalavimas, kad šie dokumentai turi būti įteikti asmeniškai:

– teismo įsakymai, leidžiantys iš dalies pakeisti ieškinį, jei atitinkamos šalys nedalyvavo posėdyje, kuriame buvo padarytas šis pakeitimas (CSP 142 skirsnio 2 dalis);

– ieškiniai su priedais, jei teismas ieškinio neatmetė arba nenusprendė nutraukti proceso (CSP 167 skirsnio 1 dalis);

– atsiliepimai į ieškinį, jei atsakovas nepripažįsta viso ieškinio (CSP 167 skirsnio 3 dalis);

– ieškovo atsakymai į atsakovo atsiliepimą į ieškinį, pateiktą pagal CSP 167 skirsnio 3 dalį (CSP 167 skirsnio 4 dalis);

– kvietimai į preliminarų ginčo svarstymą (CSP 169 skirsnio 2 dalis);

– sprendimai (CSP 223 skirsnio 1 dalis);

– mokėjimo nurodymai su ieškiniu (CSP 266 skirsnio 1 dalis);

– ieškovui įteikiami atsakovo prieštaravimai mokėjimo nurodymui (CSP 267 skirsnio 5 dalis);

– nurodymai pagal CSP 273 skirsnio c punktą, pagal kuriuos atsakovas privalo per nustatytą terminą raštu atsakyti į ieškinį ir šiame pareiškime išdėstyti pagrindinius savo gynybos elementus, pridėti dokumentus, kuriais remiasi, ir pateikti įrodymų savo teiginiams pagrįsti, kaip išdėstyta CSP 273 skirsnio a dalyje;

  • Įstatyme 161/2015 (ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo kodeksas (Civilný mimosporový poriadok – CMP) nustatytas reikalavimas, kad šie dokumentai turi būti įteikti asmeniškai:

– procesą inicijuojantys nurodymai, įteikiami šalims, jei procesas pradėtas teismo iniciatyva (CMP 27 skirsnis);

– iš dalies pakeisti prašymai inicijuoti procesą, jei šalys nedalyvavo posėdyje, kuriame buvo padarytas šis pakeitimas (CMP 28 skirsnis);

– nurodymai, kuriais priimamas sprendimas dėl bylos esmės (CMP 45 skirsnis);

– nurodymai nagrinėjant nepilnamečio grąžinimo bylą pagrobimo ar neteisėto sulaikymo atveju, kuriais asmuo, kuris, anot pareiškėjo, pažeidžia teisę, įpareigojamas pateikti rašytinį pareiškimą šiuo klausimu (131 skirsnio 2 dalis);

– paveldėjimo proceso pranešimai ir nurodymai, išduodami asmenims, kurie pagrįstai gali būti laikomi paveldėtojais dėl jų paveldėjimo teisių ir galimybės atsisakyti paveldėjimo, jei teismas neperdavė šių pranešimų ir nurodymų žodžiu (CMP 189 skirsnio 2 dalis);

– pranešimai, susiję su prašymu perduoti objektą procese, kuriame prieštaraujama notarui deponuoto objekto perdavimui, siekiant laikytis įsipareigojimo 335 skirsnio a arba b dalyje nurodytais atvejais, arba jei indėlininkas paprašė, kad deponuotas objektas būtų perduotas jam arba kitam nei naudos gavėjas asmeniui (CMP 340 skirsnis);

– pranešimai, kuriais kviečiama teikti prieštaravimus procese, kuriuo patvirtinama įgyjamoji senatis, siunčiami asmeniui, kuris proceso inicijavimo metu nuosavybės teisių akte įvardijamas kaip turintis nuosavybės teises arba teises in rem į turtą, susijusį su procesu, kuriuo patvirtinama įgyjamoji senatis (CMP 359 skirsnio g punktas).

Slovakija taiko reikalavimą, kad šių dokumentų įteikimas būtų patvirtintas gavimo patvirtinimu, o tai gali padaryti tik adresatas.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Netaikoma.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (slovakų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Netaikoma.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Netaikoma.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.