Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovėnija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Perduodančiosios agentūros yra: vietos teismai (okrajna sodišča), apylinkių teismai (okrožna sodišča), darbo ir socialinių reikalų teismas (delovno in socialno sodišče), administracinis teismas (upravno sodišče), aukštesnieji teismai (višja sodišča), Aukščiausiasis Teismas (Vrhovno sodišče), Konstitucinis Teismas (Ustavno sodišče) ir prokuratūra (državno odvetništvo).

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Gaunančiosios agentūros yra apylinkių teismai.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Kai gaunamiems dokumentams taikoma Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 5 straipsnio 4 dalis, dokumentai siunčiami įprastu paštu, įskaitant skubių siuntų tarnybas ir faksą.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

I priede nurodytas formas galima pateikti slovėnų arba anglų kalba.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga, atsakinga už reglamento įgyvendinimą, yra:

Teisingumo ministerija

Župančičeva 3

SLO-1000 Liubliana

Tel. (+386)1 369 53 94

Faksas (+386)1 369 52 33

E. paštas gp.mp@gov.si

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Slovėnijos įstaigos teikia pagalbą nustatant adresą:

a) perduodančioji agentūra prašymą nustatyti asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, adresą siunčia apylinkės teismui (2 punkte nurodyta gaunančioji agentūra).

Teismai turi prieigą prie gyventojų registro ir turi įgaliojimus savo iniciatyva arba prašančiojo teismo prašymu gauti informacijos apie adresus, kai prašyme įteikti dokumentus nurodytas neteisingas arba nežinomas adresas.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

A priede nurodytas formas galima pateikti slovėnų arba anglų kalba.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikoma.

13 straipsnis. Įteikimo data

Slovėnijos nacionalinės teisės aktuose nenustatytas terminas dokumentams įteikti.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

K priede nurodytas formas galima pateikti slovėnų arba anglų kalba.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Paprastai už kompetentingo Slovėnijos teismo įteikiamus dokumentus mokėti nereikia, išskyrus detektyvo arba vykdymo pareigūno įteikimo išlaidas, jeigu taip įteikti dokumentus prašo suinteresuota šalis. Tokiu atveju išlaidas sumoka dokumento įteikimą siūlanti šalis. Detektyvų ir vykdymo pareigūnų dokumentų įteikimo civilinėse ir komercinėse bylose taisyklėse (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) nustatyta, kad dabartinis asmeninio įteikimo mokestis yra 50 EUR. Prie dokumentus įteikiančio pareigūno mokesčio pridedamas PVM, jei jis yra PVM mokėtojas. Dokumentus įteikiantis pareigūnas turi teisę gauti 20 proc. mokesčio, jei jam nepavyksta įteikti dokumento. Nepaisant to, teismas gali nustatyti didesnę šio mokesčio procentinę dalį, kuri negali viršyti 50 proc., jeigu tam yra pagrįstų priežasčių, remiantis įrašų arba atitinkamų ar susijusių įrodymų ištraukomis. Dokumentus įteikiantis pareigūnas taip pat turi teisę į transporto išlaidų atlyginimą.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Slovėnija nepritaria galimybei įteikti dokumentus per diplomatinius ar konsulinius pareigūnus esant 17 straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms.

Slovėnija nesutinka, kad teisminiai dokumentai jos teritorijoje gyvenantiems asmenims būtų įteikiami per diplomatinius agentus arba konsulinius pareigūnus, išskyrus atvejus, kai dokumentas turi būti įteikiamas valstybės narės, kurioje buvo parengti dokumentai, piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Slovėnija nėra nustačiusi jokių papildomų sąlygų, kuriomis ji sutiktų su elektroniniu dokumentų įteikimu, kaip nurodyta reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punkte.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Pagal Slovėnijos nacionalinės teisės aktus tiesiogiai dokumentų įteikti neleidžiama.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant reglamento 22 straipsnio 1 dalies, teisėjas gali priimti sprendimą net ir negavus pažymos apie įteikimą, jeigu įvykdomos reglamento 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Laikantis reglamento 22 straipsnio 4 dalies, Slovėnijoje prašymas dėl restitucijos gali būti pateiktas per vienus metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

1994 m. vasario 7 d. Slovėnijos Respublikos ir Kroatijos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 19/01/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.