Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Ispanija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Kompetencija perduoti teisminius ir neteisminius dokumentus priklauso teismų pareigūnams (Letrados de la Administración de Justicia).

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Kompetencija priimti teisminius ir neteisminius dokumentus priklauso tos vietos, kurioje turi būti įteikti dokumentai, Bendrajame pranešimų centre (servicio común de notificaciones) dirbantiems teismo pareigūnams. Jeigu Bendrojo pranešimų centro nėra, kompetencija priklauso tos vietos, kurioje turi būti įteikti dokumentai, pirmosios instancijos teismo (Juzgado de Primera Instancia) pareigūnui.

Visi prašymai siunčiami Generalinio bendrojo centro Registravimo ir paskirstymo tarnybai (Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General), o jeigu tokios tarnybos nėra, – teismo kanceliarijai (Juzgado Decano), o jos prašymus perduoda institucijai, kuri yra kompetentinga juos įteikti. Ispanijos teismų sistemoje institucija, kurią Ispanija yra paskyrusi vykdyti dokumentų priėmimo funkciją (teismų kanceliarijos ir centrinės tarnybos (Decanatos y Servicios comunes procesales)), perduoda prašymus institucijai, kuri yra kompetentinga juos įteikti.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dėl šiuo metu galimų naudoti priėmimo būdų pažymėtina, kad teismai dokumentus gali įteikti IT ir skaitmeninėmis priemonėmis. Jeigu elektroninių priemonių nėra, dokumentai įteikiami paštu su gavimo patvirtinimu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Tipinė forma gali būti pildoma anglų, prancūzų, portugalų arba ispanų kalbomis.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Ispanijos paskirta centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerijos Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skyrius

Teisingumo ministerija

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

El. paštas sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Už užklausų dėl adreso teikimą atsakinga institucija, kuriai priklauso kompetencija įteikti dokumentus.

Pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalies a punktą perduodančiosios agentūros gali pateikti prašymus dėl asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, adreso nustatymo kompetentingai institucijai, kurią Ispanija yra paskyrusi įteikti dokumentus.

Jeigu prašyme įteikti dokumentus nurodytas adresas yra neteisingas, pagal reglamento 7 straipsnio 2 dalies c punktą Ispanijos institucijos, kurioms priklauso kompetencija įteikti dokumentus, savo iniciatyva teikia užklausas dėl adreso į adresų registrus arba kitas duomenų bazes.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Tipinė forma gali būti pildoma ispanų, anglų, prancūzų ir portugalų kalbomis.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

L forma nebuvo išversta į trečiosios šalies kalbą.

13 straipsnis. Įteikimo data

Įteikimo data skiriasi, priklausomai nuo to, koks dokumentas turi būti įteiktas, ir nuo teismo proceso pobūdžio arba etapo, tačiau paprastai dokumentai įteikiami per 3–5 dienas.

Taikomos atitinkamos procesinės taisyklės.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Įteikimo pažymėjimas turi būti užpildytas ispanų kalba.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Netaikoma.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Ispanija prieštarauja tam, kad kitos valstybės narės dokumentus jos teritorijoje įteiktų konsulinės arba diplomatinės tarnybos, nebent jie įteikiami tos valstybės narės (kilmės valstybės narės) piliečiui.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikoma.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Tiesiogiai dokumentus įteikti Ispanijoje negalima. Procesiniai atstovai (procuradores) dokumentų įteikti negali, jeigu neturi specialaus teismo pareigūno suteikto įgaliojimo.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Ispanija nurodo, kad teisėjas gali panaikinti teismo proceso sustabdymą ir priimti atitinkamą sprendimą, jeigu įvykdomi visi Reglamento (ES) 2020/1784 22 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

Dėl teisėjo galios priimti prašymą dėl atleidimo pažymėtina, kad Ispanija yra nustačiusi, jog prašymai dėl atleidimo yra nepriimtini, jeigu yra pateikiami praėjus daugiau negu vieniems metams nuo teismo sprendimo datos.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Pastabų nėra.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Pastabų nėra.

Paskutinis naujinimas: 08/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.