Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Su Reglamentu Nr. 2020/1784 susijusi informacija apie konkrečią šalį ir elektroninės formos

Bendra informacija

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija) siekiama pagerinti ir paspartinti teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimą tarp valstybių narių. Reglamentu nuo 2022 m. liepos 1 d. pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007.

Tačiau decentralizuota IT sistema, kaip privaloma ryšio priemonė, naudojama prašymams, formoms ir kitiems pranešimams perduoti ir priimti, bus pradėta taikyti tik nuo 2025 m. gegužės 1 d. (pirmoji mėnesio, einančio po trejų metų laikotarpio po 25 straipsnyje nurodyto įgyvendinimo akto įsigaliojimo dienos, diena (daugiau informacijos pateikta Reglamento (ES) 2020/1784 37 straipsnyje)).

Reglamentas taikomas visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, įskaitant Daniją, kuri patvirtino savo ketinimą įgyvendinti reglamento turinį pareiškimu, grindžiamu lygiagrečiu su Europos bendrija sudarytu susitarimu.

Reglamente numatyti įvairūs dokumentų perdavimo ir įteikimo būdai: perdavimas per perduodančiąsias ir gaunančiąsias agentūras, perdavimas konsuliniais arba diplomatiniais kanalais, įteikimas paštu, elektroninis įteikimas ir tiesioginis įteikimas.

Perduodančiosios agentūros turi kompetenciją perduoti teisminius ar neteisminius dokumentus, kurie turi būti įteikti kitoje valstybėje narėje. Gaunančiosios agentūros turi kompetenciją gauti teisminius ar neteisminius dokumentus iš kitos valstybės narės. Centrinė įstaiga turi pareigą teikti informaciją perduodančiosioms agentūroms ir padėti išspręsti visas problemas, galinčias kilti perduodant dokumentus, kurie turi būti įteikti.

Reglamente nustatyta dvylika formų.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusios nuorodos

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo

1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimo užsienyje


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti
Paskutinis naujinimas: 22/02/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.