Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas saskaņā ar Regulu Nr. 2020/1784.

Vispārīgā informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (pārstrādāta redakcija) mērķis ir uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu pārsūtīšanu starp dalībvalstīm to izsniegšanai. Regula no 2022. gada 1. jūlija aizstāja Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007.

Tomēr decentralizēto IT sistēmu kā obligātu saziņas līdzekļu izmantošana lūgumu, veidlapu un citu paziņojumu pārsūtīšanai un saņemšanai tiks uzsākta tikai no 2025. gada 1. maija (tā mēneša pirmā diena, kurš seko trīs gadu laikposmam pēc 25. pantā minētā īstenošanas akta spēkā stāšanās dienas (papildu informāciju skatīt Regulas (ES) 2020/1784 37. pantā)).

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstsm, ieskaitot Dāniju, kura apstiprināja savu nodomu īstenot regulas saturu, pamatojoties uz paralēlu nolīgumu ar Eiropas Kopienu iesniedzot deklarāciju.

Regulā ir paredzēti dažādi veidi dokumentu pārsūtīšanai un izsniegšanai: pārsūtīšana, izmantojot pārsūtītājas struktūras un saņēmējas struktūras, pārsūtīšana, izmantojot konsulāros vai diplomātiskos kanālus, izsniegšana pa pastu, elektroniska izsniegšana un tieša izsniegšana.

Pārsūtītājas struktūras ir kompetentas pārsūtīt tiesas un ārpustiesas lietu dokumentus, kas izsniedzami citā dalībvalstī. Saņēmēja struktūra ir kompetenta saņemt tiesas un ārpustiesas lietu dokumentus no citas dalībvalsts. Centrālā struktūra ir atbildīga par informācijas sniegšanu pārsūtītājām struktūrām un par risinājumu meklēšanu visām problēmām, kas varētu rasties, pārsūtot dokumentus izsniegšanai.

Regulā ir iekļautas divpadsmit veidlapas.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Noderīgas saites

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana"), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu

Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti
Lapa atjaunināta: 22/02/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.