Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Saskaņā ar 3. panta 1. punktu Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) Austrijas pārsūtītājas struktūras ir rajona tiesas, kā arī visas citas tiesas, ja, piemēram, tām kā tiesvedības tiesām ir jāizsniedz tiesas dokumenti.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Saskaņā ar 3. panta 2. punktu Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) Austrijā saņēmējas iestādes ir tikai rajona tiesas.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pat pēc tam, kad stājas spēkā pienākums saskaņā ar šo regulu izsniedzamos dokumentus, pieprasījumus utt. nosūtīt, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, kuras pamatā ir e-CODEX (regulas 5. panta 1. punkts saistībā ar 37. panta 2. punktu), šīs IT sistēmas darbības traucējumu gadījumā (5. panta 4. punkts) var izmantot jau pieejamās iespējas izsniedzamo dokumentu, pieprasījumu utt. nosūtīšanai, t. i., pa pastu, izmantojot citus piegādes dienestus (piemēram, kurjerpastu), elektronisko pastu un faksu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Veidlapas var aizpildīt vācu, kā arī angļu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Visā Austrijas teritorijā centrālā iestāde saskaņā ar regulas 4. pantu ir:

Bundesministerium für Justiz (Federālā Tieslietu ministrija)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tālrunis: (++43-1) 52 1 52 0

Fakss: (++43-1) 52 1 52 2727

E-pasts: team.z@bmj.gv.at

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Saņēmēju adreses Austrijas Republikā var noskaidrot šeit (7. panta 1. punkta c) apakšpunkts):

Austrijas Federālajā Iekšlietu ministrijā ir izveidots Centrālais iedzīvotāju reģistrs (ZMR). Šis ir publisks reģistrs, kurā ir iekļautas visas personas, kuras ir deklarējušas Austrijā savu pamata dzīvesvietu un, ja tāda ir – sekundāro dzīvesvietu jeb citas dzīvesvietas. Centrālajā iedzīvotāju reģistrā tiek reģistrēti personu dati (piemēram, vārds, dzimums, dzimšanas datums, ZMR numurs, valstspiederība u. c.) un dzīvesvietas adrese. Reģistrācija dzīvesvietā un izrakstīšanās no tās Austrijā ir obligāta.

Ierakstus centrālajā iedzīvotāju reģistrā veic dažādas Austrijas pilsētu un pašvaldību reģistrācijas iestādes, civilstāvokļa aktu reģistrācijas biroji un pilsonības biroji. Visām iestādēm (piemēram, rajonu administrācijas, policijas iecirkņi) ir tiešsaistes piekļuve reģistram. Pēc pieprasījuma piekļuve ir arī Iekšlietu ministrijas pārbaudītām bankām, apdrošināšanas sabiedrībām, advokātiem, notāriem u. c. personām.

Katra persona var reģistrācijas iestādēs (par maksu) pieprasīt izziņu par citas personas galveno dzīvesvietu.

Lai atrastu kādu citu personu, fiziskas un juridiskas personas var no Centrālā iedzīvotāju reģistra iegūt informāciju par reģistrētām personām, pieprasot izziņu par attiecīgās personas galveno dzīvesvietu. Informāciju par dzimšanas datiem var pieprasīt tikai personas, kurām ir izpildes rīkojums pret meklēto personu.

Parasti tiek sniegta tikai informācija par personas galveno dzīvesvietu. Ja meklētajai personai nav faktiskas galvenās dzīvesvietas, tiek sniegta informācija par pēdējo galveno dzīvesvietu, no kuras tā izrakstījusies.

Priekšnosacījums izziņas sniegšanai ir tāds, ka meklētā persona, izmantojot konkrētas pazīmes, tiek individualizēta tiktāl, ka sniegtā informācija nevar attiekties uz vairākām personām. Lai iegūtu informāciju par meklēto personu, ir jānorāda vārds, uzvārds un vismaz viena papildu pazīme, lai varētu šo personu nepārprotami identificēt (piemēram, dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība vai iepriekšējā adrese).

Kompetentā iestāde ir reģistrācijas iestāde, kā arī pašvaldības, pilsētās – maģistrāti, Vīnē – maģistrātu pārvalde.

Izziņu var pieprasīt personīgi, pa pastu vai internetā bez jebkādām formalitātēm.

Centrālā iedzīvotāju reģistra (ZMR) vietnēs vai vietnē oesterreich.gv.at izziņu var pieprasīt tiešsaistē. Tam nepieciešama aktivizēta pilsoņa karte un elektronisks maksāšanas līdzeklis. Tiklīdz ir samaksāta administratīvā nodeva, tiek sniegta pieprasītā informācija. Arī par meklējumiem, kas nedod skaidru meklēšanas rezultātu, ir jāmaksā administratīvā nodeva – pašlaik 3,30 EUR apmērā.

Lai saņemtu izziņu, ir nepieciešams oficiāls personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju. Rakstisku pieteikumu gadījumā jāpievieno oficiālā dokumenta oriģināls vai notāra vai tiesas apliecināta kopija.

Par rakstisku pieprasījumu jāmaksā nodeva 14,30 EUR apmērā. Par informācijas sniegšanu no vietējā iedzīvotāju reģistra nodeva ir 2,10 EUR, no Centrālā iedzīvotāju reģistra (ZMR) 3,30 EUR.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

A veidlapu var aizpildīt vācu valodā, kā arī angļu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Tulkojumi, kas sagatavoti ar tiesas rīkojumu, nav pieņemami.

13. pants. Izsniegšanas diena

Ciktāl zināms, šobrīd Austrijas tiesību aktos nav tādu dokumentu, kas minēti 12. panta 5. punktā un 13. panta 2. punktā.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Apliecinājumu (K veidlapa) var aizpildīt vācu vai angļu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Netiek piemērota fiksēta maksa.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Austrija neiebilst pret izsniegšanu saskaņā ar 17. panta 1. punktu.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Austrija nav noteikusi papildu nosacījumus elektroniskai izsniegšanai pa e-pastu saskaņā ar 19. panta 1. punkta b) apakšpunktu saistībā ar 19. panta 2. punktu Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”).

20. pants. Tieša izsniegšana

Tiesas dokumentu izsniegšana, ko tieši veic saņēmējas dalībvalsts tiesu iestāžu amatpersonas, amatpersonas vai citas kompetentas personas, saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem nav atļauta.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Neatkarīgi no 22. panta 1. punkta Austrijas tiesas var pieņemt spriedumu attiecīgajā lietā, ievērojot 22. panta 2. punkta nosacījumus.

Austrija 22. panta 4. punkta pēdējās daļas izpratnē nenosaka termiņu tam, lai iesniegtu pieteikumu par atbrīvojumu no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Kā jau paziņots Federālās Tieslietu ministrijas 2009. gada 23. februāra vēstulē par Regulu (EK) Nr. 1393/2007, starp Vāciju un Austriju būtu jāturpina piemērot šādus noteikumus:

attiecībā uz savstarpējo tiesisko palīdzību, ciktāl tā attiecas arī uz izsniegšanu, Vācijas Federatīvā Republika un Austrijas Republika turpina piemērot šo valstu valdību 1959. gada 6. jūnijā noslēgto vienošanos par tiesisko darījumu turpmāku vienkāršošanu atbilstoši 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijai (publicēta Austrijas BGBl. Nr. 27/1960 un Vācijas BGBl. 1959 II S. 1523. lpp.).

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Pašlaik nav konkrētu plānu to darīt.

Lapa atjaunināta: 15/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.