Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Beļģija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

 • Tiesu izpildītāji
 • Gadījumos, kad Beļģijas tiesību aktos noteikta tiesas dokumentu izsniegšana – minēto tiesu kancelejas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Tiesu izpildītāji

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Ierakstīts sūtījums ar paziņojumu par saņemšanu vai izmantojot kvalificētu elektroniski reģistrētu piegādes pakalpojumu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Tiek pieņemtas veidlapas, kas aizpildītas nīderlandiešu, franču un vācu valodā, kā arī angļu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Beļģijas Valsts tiesu izpildītāju asociācija (Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders)
Henri Jasparlaan 93
1060 Brussels
BELGIUM

Tālrunis: +32 2 5380092
Fakss: +32 2 5394111
E-pasts: info@nkgb-cnhb.be

Informāciju var nosūtīt pa pastu, faksu, e-pastu vai tālruni.
Pieņemamās valodas: franču, nīderlandiešu, vācu un angļu valoda.
Teritoriālā jurisdikcija: Beļģija (visa valsts).

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Atbilstīgi 7. pantam Beļģija sniedz palīdzību, kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā. Kompetentās iestādes, kurām pārsūtītājas struktūras var adresēt lūgumus noskaidrot tās personas adresi, kam ir jāizsniedz dokuments, ir tiesu izpildītāji.

Lai lūgtu palīdzību adreses noskaidrošanai, tiesu izpildītāju kontaktinformācija ir atrodama šajā tīmekļa vietnē.

Beļģija apliecina, ka saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem, tiesu izpildītājiem, kuri ir attiecīgi pilnvaroti izsniegt dokumentu tās teritorijā, darbojoties kā saņēmējām struktūrām ar likumu ir noteikts, ka viņiem pēc savas iniciatīvas jāpārbauda dokumenta saņēmēja adreses attiecīgajā teritorijā īstums. Adresi pārbauda esošajās datubāzēs, kurām tiesu izpildītājiem ir likumīga piekļuve un kurās atrodama informāciju par visu to personu (Beļģijas pilsoņu vai ārvalstnieku) oficiālo dzīvesvietu, kuras dzīvo, uzturas vai kurām atļauts uzturēties Beļģijā.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Beļģija pieņem A veidlapu, kas aizpildīta angļu, kā arī franču, nīderlandiešu vai vācu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Beļģija piemēro divu datumu sistēmu, lai noteiktu izsniegšanas brīdi; datums, kas jāņem vērā kā izsniegšanas datums, ir atkarīgs no tā, vai tas attiecas uz saņēmēju vai sūtītāju.

Saskaņā ar Beļģijas Tiesu kodeksa 53.a pantu attiecībā uz adresēm un ja vien likumā nav noteikts citādi, termiņus, kuru atskaite sākas no dokumenta papīra formā izsniegšanas brīža, aprēķina šādi:

1) pirmā diena pēc dienas, kurā tiesā reģistrēta vēstule vai ierakstīta vēstule ar apstiprinājumu par saņemšanu tiek nogādāta saņēmēja mājas adresē vai attiecīgā gadījumā viņa dzīvesvietā vai adresē, kas norādītu dokumentu izsniegšanai;

2) trešā darba diena pēc dienas, kurā ierakstīta vēstule vai parasta vēstule ir nodota pastā, izņemot, ja saņēmējs sniedz pierādījumus par pretējo.

Attiecībā uz dokumenta sūtītāju par izsniegšanas datumu uzskata nosūtīšanas datumu (vai dienu, kad sūtījums ir nodots pastā vai tiesas kancelejā).

Attiecīgi, ja kāda tiesvedības puse zaudē pirmās instances tiesā un vēlas iesniegt pārsūdzību, tai vajadzētu būt iespējai to darīt, negaidot oficiālu tiesas paziņojumu.

Tāpat notiek arī tad, ja persona, kura vēlas pārtraukt noilgumu, veic vajadzīgos pasākumus pārtraukšanas dokumenta izsniegšanai (ārpustiesas dokuments).

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Beļģija pieņem K veidlapu, kas aizpildīta angļu, kā arī franču, nīderlandiešu vai vācu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Ir noteikta vienotas likmes maksa par tiesas izpildītāja veiktu izsniegšanu: 165 EUR (t.sk. PVN), kas pieteikuma iesniedzējam jāmaksā par dokumentu, kurš izsniedzams fiziskai vai juridiskai personai. Šo summu vai tās daļu tiesu izpildītājs var pieprasīt pirms jebkādas darbības veikšanas. Gadījumos, kad izcelsmes valsts izsniegšanas izmaksām piemēro PVN atbilstīgi Eiropas tiesību aktiem par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, tiesu izpildītājs atmaksās jebkuru pārmaksātu summu. Maksājums būtu jāveic tieši ar tādas bankas vai finanšu iestādes Beļģijā starpniecību, ko apstiprinājusi pieteikuma iesniedzēja valsts. Bankas nodevas ir jāsedz pieteikuma iesniedzējam.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Beļģija iebilst pret to, ka tās teritorijā tiesas dokumentu izsniegšanu veic, kā minēts regulas 17. panta 1. punktā, izņemot gadījumus, kad šādi dokumenti jāizsniedz tās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kura ir dokumentu izcelsmes valsts.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Beļģijas tiesību aktos principā nav atļauta dokumentu izsniegšana ar parastu e-pastu, taču Beļģija atļauj izsniegšanu, izmantojot elektronisko līdzekļus saskaņā ar 19. panta 2. punktu – ar nosacījumu, ka ir izpildīti turpmāk minētie nosacījumi:

izmantotajai procedūrai ir jādod iespēja

 • uzticami identificēt elektroniskās saziņas puses;
 • nodrošināt pārsūtāmā dokumenta integritāti un ziņojumapmaiņas drošību un konfidencialitāti;
 • nodrošināt pārsūtīto ziņojumu saglabāšanu;
 • pilnīgi droši noteikt datumu, kurā dokuments nosūtīts;
 • apliecināt, ka saņēmējs ir piekritis elektroniskai izsniegšanai.

Šos nosacījumus nepiemēro tādu dokumentu izsniegšanai, kas ir tikai informatīvi un nerada juridiskas sekas, piemēram, nesāk termiņa atskaiti pārsūdzības iesniegšanai.

20. pants. Tieša izsniegšana

Beļģijas tiesību aktos netiek iebilsts pret tiešu izsniegšanu, kas paredzēta 20. pantā. Tieša izsniegšana Beļģijā dzīvojošām personām ir jāveic tiesas izpildītājam, kam ir teritoriālā jurisdikcija personas, kurai dokuments jāizsniedz, dzīvesvietā.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Neskarot 22. panta 1. punktu, tiesas Beļģijā var pieņemt lēmumu, ja ir izpildīti visi 2. punkta nosacījumi.

Termiņa atjaunošanas pieteikums, kā paredzēts 22. panta 4. punktā, jāiesniedz viena gada laikā pēc sprieduma pasludināšanas.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Beļģija apliecina, ka tās attiecībās ar citām dalībvalstīm regula tās darbības jomas jautājumos prevalē pār turpmāk minētajiem instrumentiem:

 • 1954. gada 1. marta Hāgas konvencija civilprocesa jautājumos;
 • 1956. gada 1. marta Konvencija starp Beļģiju un Franciju par savstarpēju juridisko palīdzību civillietās un komerclietās;
 • 1959. gada 25. aprīļa Nolīgums starp Beļģijas valdību un Vācijas Federatīvās Republikas valdību par 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijas civilprocesa jautājumos piemērošanas atvieglošanu;
 • 1965. gada 15. novembra Hāgas konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās;
 • 1989. gada 23. oktobra Konvencija starp Beļģiju un Austriju par savstarpēju tiesisko palīdzību un tiesisko sadarbību, kas papildina 1954. gada 1. marta Hāgas konvenciju civilprocesa jautājumos.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 06/12/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.