Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Horvātijā pārsūtītājas struktūras, kuru kompetencē ir dokumentu izsniegšana ārvalstīs, ir šādas:

- tiesas dokumentu gadījumā — tiesa, kurai ir pienākums veikt izsniegšanu;

- ārpustiesas dokumentu gadījumā — rajona tiesa (općinski sud), kuras jurisdikcijā iestādei vai personai, kas pieprasa dokumentu izsniegšanu ārvalstīs, ir juridiskā adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta;

- notariāli apliecinātu vai notāru izdotu dokumentu gadījumā — rajona tiesa, kuras jurisdikcijā šie notāri ir reģistrēti.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Saņēmēja struktūra, kuras kompetencē ir dokumentu izsniegšanai Horvātijā, ir rajona tiesa (općinski sud), kuras jurisdikcijā dokumenti ir jāizsniedz.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus saņem pa e-pastu un pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

I pielikumā iekļautās standarta veidlapas aizpildīšanai ir pieņemama angļu valoda.

4. pants. Centrālā struktūra

Horvātijas Republikas Tieslietu un valsts pārvaldes ministrija (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tālr.: +385 1 371 40 00

Tīmekļa vietne: https://mpu.gov.hr/

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Horvātija sniegs palīdzību adreses noskaidrošanā savā teritorijā saskaņā ar 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu, attiecīgi izraugoties iestādes, kurām pārsūtītājas struktūras var nosūtīt pieprasījumus noskaidrot tās personas adresi, kurai jāizsniedz dokuments.

Pārsūtītājas struktūras var nosūtīt pieprasījumus noskaidrot tās personas adresi, kurai jāizsniedz dokuments:

Horvātijas Republikas Iekšlietu ministrijai (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)

Imigrācijas, pilsonības un administratīvo lietu direkcijai (Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove)

Ilica 335

10000 Zagreb

E-pasts: prijavnistvo@mup.hr

Horvātijas saņēmējas struktūras pēc savas iniciatīvas iesniedz pieprasījumus pastāvīgās dzīvesvietas reģistriem vai citām datubāzēm sniegt informāciju par adresēm gadījumos, kad izsniegšanas lūgumā norādītā adrese nav pareiza.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

I pielikumā iekļautās A veidlapas aizpildīšanai ir pieņemama angļu valoda.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Neattiecas.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

I pielikumā iekļautās K veidlapas aizpildīšanai ir pieņemama angļu valoda.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Nav piemērojams saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Horvātija iebilst pret tiesas dokumentu izsniegšanu ar diplomātisko pārstāvju vai konsulāro amatpersonu starpniecību savā teritorijā, ja vien dokumenti nav jāizsniedz tās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kurā dokumenti ir izdoti.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Civilprocesa kodeksā ir paredzēts, ka dokumentus izsniedz pa pastu vai ar konkrētas tiesas amatpersonas, proti, ar tiesas darbinieka, starpniecību, ar kompetentās administratīvās iestādes starpniecību, ar notāra starpniecību vai tieši tiesā, vai ar elektroniskiem līdzekļiem saskaņā ar likumu. Pēc lietas dalībnieka, kurš paziņo, ka ir gatavs segt radušos tiesāšanās izdevumus, lūguma tiesa ar rīkojumu, kas nav pārsūdzams, var noteikt, ka dokumenta izsniegšana tiek uzticēta notāram. Tādā gadījumā tiesa minētajam lietas dalībniekam īpašā aploksnē nodos izsniedzamo dokumentu kopā ar savu nolēmumu.

Tādējādi pēc tādas personas lūguma, kura ir ieinteresēta tiesas procesa iznākumā, izsniegšana Horvātijas Republikā ir atļauta tieši ar kompetentā notāra starpniecību.

Notāram nav pienākuma izsniegt dokumentu, ja avansā nav samaksāta maksa par šīs darbības veikšanu. Lietas dalībnieks pārskaita avansu tieši uz notāra kontu.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Pieteikums par atbrīvojumu netiks pieņemts, ja tas iesniegts vairāk nekā vienu gadu pēc sprieduma pieņemšanas.

Horvātijas tiesas var pasludināt spriedumus, ja ir izpildīti 22. panta 2. punktā minētie nosacījumi.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

1994. gada 7. februāra Līgums starp Horvātijas Republiku un Slovēnijas Republiku par tiesisko palīdzību krimināllietās.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Horvātija nevar izmantot decentralizēto IT sistēmu pirms regulā paredzētā termiņa.

Lapa atjaunināta: 06/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.