Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Kipra

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Kipras Republikā iestāde, kuras kompetencē ir pārsūtīt tiesas vai ārpustiesas dokumentus izsniegšanai citā dalībvalstī (“pārsūtītāja struktūra”), ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως).

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Kipras Republikā iestāde, kuras kompetencē ir saņemt tiesas vai ārpustiesas dokumentus no citas dalībvalsts (“saņēmēja struktūra”), ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως), kurai ir teritoriālā jurisdikcija visā Kiprā.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Regulas 5. pantā minētās sistēmas tehnisku problēmu vai traucējumu gadījumā vai ārkārtas gadījumos dokumentus var nosūtīt pa e-pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

I pielikuma veidlapas pieņem grieķu un angļu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Kipras Republikas centrālā struktūra ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija, kurai ir teritoriālā jurisdikcija visā valstī. Centrālās struktūras adrese ir:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Kipra sniedz 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā aprakstīto palīdzību adreses noskaidrošanā, proti, Kipra paredz izraudzītās iestādes, kurām pārsūtītājas struktūras var adresēt lūgumus noskaidrot tās personas adresi, kam ir jāizsniedz dokuments.

Iepriekš minētā pārsūtītāja struktūra ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija kā centrālā struktūra, kas pati sazināsies ar izraudzītajām iestādēm, lai noskaidrotu adresi.

Centrālās struktūras adrese ir:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Iestādes pēc savas iniciatīvas neiesniedz informācijas pieprasījumus datubāzēs saskaņā ar regulas 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

I pielikuma A veidlapu pieņem grieķu un angļu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas. I pielikuma L veidlapu netulko trešās valsts valodā.

13. pants. Izsniegšanas diena

Kipras tiesību aktos nav paredzēts izsniegšanas termiņš. Tomēr, ja dokumentus izsniedz saistībā ar tiesā izskatāmu lietu, izsniegšanas termiņu var noteikt tiesa.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

I pielikuma K veidlapu pieņem grieķu un angļu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Izsniegšanas izmaksas pašlaik ir noteiktas 21 EUR apmērā.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Kipras Republika iebilst pret tiesas dokumentu izsniegšanu, kas minēta 17. panta 1. punktā, savā teritorijā, ja vien dokumentus nav paredzēts izsniegt to izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajiem.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Drīz tiks noteikta.

20. pants. Tieša izsniegšana

Šādu izsniegšanu veic privāti tiesu izpildītāji (ιδιώτες επιδότες).

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Drīz tiks noteikts.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Kipra ir līgumslēdzēja puse 1965. gada 15. novembra Hāgas Konvencijā par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās.

Kipra neplāno noslēgt nolīgumus vai vienošanās saskaņā ar regulas 29. panta 2. punktu.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Kipra neplāno izmantot decentralizēto IT sistēmu agrāk, nekā prasīts.

Lapa atjaunināta: 25/01/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.