Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Tiesas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Rajonu tiesas (okresní soudy) (Prāgā: apgabaltiesas (obvodní soudy), Brno: Brno pilsētas tiesa (Městský soud))

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi:

  • ar licencēta pasta pakalpojumu sniedzēja starpniecību,
  • pa faksu,
  • pa e-pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Veidlapu var aizpildīt čehu, slovāku vai angļu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Ministerstvo spravedlnosti (Tieslietu ministrija)

mezinárodní odbor civilní (Starptautiskais civillietu departaments)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Tālr.: +420-221-997-111

Fakss: +420-224-919-927

E-pasts: posta@msp.justice.cz

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

  • 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Rajona tiesa (okresní soud) (Prāgā: apgabaltiesa (obvodní soud), Brno: Brno pilsētas tiesa (Městský soud)), kuras jurisdikcijā ietilpst tās personas pēdējā zināmā adrese, kurai jāizsniedz dokuments, ja šāda informācija ir pieejama, vai attiecīgā gadījumā rajona tiesa, kuras jurisdikcijā saskaņā ar pieejamo informāciju atrodas persona, kurai jāizsniedz dokuments.

  • 7. panta 2. punkta c) apakšpunkts

Ja pieprasījumā ir norādīta adresāta adrese, kurā izsniegšana nav bijusi sekmīga, tiesa izmanto attiecīgo informācijas sistēmu, lai noteiktu fiziskas personas pastāvīgās uzturēšanās vietas adresi, uzņēmēja, kas ir fiziska persona, darījumdarbības vietas adresi vai juridiskās personas gadījumā attiecīgajā reģistrā reģistrētas organizatoriskās vienības juridisko adresi vai fizisko adresi.

Tiesa arī pārbauda, vai adresātam ir Čehijas Republikā reģistrēta elektroniskā pastkaste; ja adresātam ir reģistrēta elektroniskā pastkaste, tiesa dokumentus nosūta tikai uz elektronisko pastkasti publiskajā datu tīklā. Elektroniskās pastkastes izveide ir obligāta tikai juridiskām personām un (no 2023. gada 1. janvāra) arī uzņēmējiem, kas ir fiziskas personas. Fiziskām personām, kas nav iesaistītas darījumdarbībā, tā nav obligāta.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Čehijas Republikā tiek pieņemtas standarta veidlapas, kas aizpildītas čehu, slovāku vai angļu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Čehijas Republikā nav noteikti šādi termiņi dokumentu izsniegšanai.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Čehijas Republikā tiek pieņemti dokumentu izsniegšanas apliecinājumi, kas aizpildīti čehu, slovāku vai angļu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Čehijas Republikā dokumentu izsniegšanai nepiemēro nodevas.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Čehijas Republika informē, ka neiebilst pret šādu izsniegšanu savā teritorijā.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Pa e-pastu nosūtīto dokumentu izsniegšanas apliecinājums jāparaksta ar elektronisko parakstu, kas balstīts uz kvalificētu elektroniskā paraksta sertifikātu, vai ar kvalificētu elektronisko parakstu.

20. pants. Tieša izsniegšana

Čehijas Republika paziņo, ka Čehijas Republikas tiesību akti neatļauj šādu izsniegšanu tās teritorijā.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

  • 22. panta 2. punkts

Neatkarīgi no 22. panta 1. punkta noteikumiem tiesas Čehijas Republikā var pieņemt spriedumu pat tad, ja nav saņemts dokumentu izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ja ir izpildīti visi 22. panta 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

  • 22. panta 4. punkts

Čehijas Republikā šāda termiņa nav.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Neattiecas.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 03/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.