Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana) (pārstrādāta redakcija) 3. panta 1. punktā minētās struktūras, kas ir atbildīgas par tiesas dokumentu pārsūtīšanu Igaunijā, ir apgabaltiesas, rajona tiesas un Augstākā tiesa, atkarībā no tā, kur tiek izskatīta lieta, saistībā ar kuru dokumenti ir jāizsniedz, savukārt par ārpustiesas dokumentu pārsūtīšanu atbildīgā iestāde ir Tieslietu ministrija (Justiitsministeerium).

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Regulas 3. panta 2. punktā minētā struktūra, kas ir atbildīga par tiesas un ārpustiesas dokumentu saņemšanu, ir apgabaltiesa, kuras jurisdikcijā dokuments ir jāizsniedz.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus var saņemt pa pastu, faksu vai elektroniski saskaņā ar Civilprocesa kodeksā (tsiviilkohtumenetluse seadustik) paredzētajiem nosacījumiem.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Igaunijā tiek pieņemtas standarta veidlapas gan igauņu, gan angļu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Regulas 4. pantā minētās centrālās struktūras funkcijas pilda Tieslietu ministrija. Kontaktinformācija:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Tālr. nr. +372 620 8183

Fakss: +372 620 8109

E-pasts:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Lai izpildītu attiecīgās prasības saskaņā ar 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu, Igaunija Eiropas e-tiesiskuma portālā sniedz detalizētu informāciju par to, kā atrast to personu adreses, kurām ir jāizsniedz dokumenti.

 • Izdevējiestāde:

Tallinna Perekonnaseisuamet

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTONIA

E-pasts: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

 • Pieteikumus var iesniegt:

Tallinna Perekonnaseisuamet

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTONIA

 • Pieteikumā jānorāda:
  • kādiem izsniedzamajiem dokumentiem vajadzīga personas adrese (ar dokumentiem, kas apstiprina, kāpēc tas ir vajadzīgs);
  • apstiprinājums tam, ka attiecīgās informācijas nepieciešamība izriet no regulas;
  • apstiprinājums tam, ka attiecīgā informācija tiks izmantota tikai paredzētajam mērķim;
  • kas ir samaksājis par attiecīgās informācijas sniegšanu un kurā datumā (ir ieteicams pievienot maksājuma rīkojumu, kas apliecina, ka maksājums ir veikts);
  • informācija, ar kuras palīdzību var identificēt pieteikuma iesniedzēju (ieskaitot pieteikuma iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta personas datu lapas kopiju, kas jāpievieno pieteikumam).

Pieteikuma veidlapa: [līdz regulas piemērošanas sākšanai tiks pievienota saite uz pieteikuma veidlapu]

Pieteikumus var iesniegt igauņu vai angļu valodā.

 • Par informācijas sniegšanu jāmaksā 15 EUR valsts nodeva par informācijas sniegšanu par personu.

Maksājuma informācija

Saņēmējs:                                Rahandusministeerium (Finanšu ministrija)

Norēķinu konti:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),

Atsauces nr.:                   2900082511

Apraksts:                          tās personas vārds, uzvārds, kuras adrese tiek meklēta

 • Informācija sniegta:
  • pa e-pastu uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, vai
  • ar ierakstītu sūtījumu vai vienkāršu sūtījumu uz pieteikumā norādīto pieteikuma iesniedzēja pasta adresi.
 • Papildu informācija.
  • Ja būs problēmas ar pieteikumu, Tallinas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas birojs sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju, lai lūgtu papildu precizējumus vai dokumentus.
  • Ja Tallinas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas birojs secina, ka attiecīgās informācijas sniegšana nav pamatota vai varētu kaitēt personai, kuras adrese tiek prasīta, tas var nolemt minēto informāciju nesniegt.
  • Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas vai jūsu brīvības ir ierobežotas, jums 30 dienu laikā jāiesniedz sūdzība Iekšlietu ministrijai (Siseministeerium) [līdz regulas piemērošanas sākšanai tiks pievienota saite uz Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietni sīkākai informācijai].
  • 30 dienu laikā pēc rīkojuma paziņošanas var arī iesniegt pārsūdzību Tallinas Administratīvajā tiesā (Tallinna Halduskohus), ievērojot Administratīvā procesa kodeksā (halduskohtumenetluse seadustik) paredzētos nosacījumus un kārtību (sīkāku informāciju sk.: https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Igaunijā tiek pieņemtas regulas 8. panta 2. punktā minētās standarta veidlapas gan igauņu, gan angļu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Regulas 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 2. panta a) apakšpunktā minētā oficiālā valoda ir igauņu valoda.

13. pants. Izsniegšanas diena

Igaunijas tiesību aktos šāda konkrēta diena nav noteikta.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Igaunijā tiek pieņemtas regulas 14. panta 2. punktā minētās standarta veidlapas gan igauņu, gan angļu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Dokumentus parasti izsniedz bez maksas.

Gadījumos, kad saņēmēja struktūra tiesas dokumentu izsniedz ar tiesu izpildītāja starpniecību, nodeva par dokumenta izsniegšanu ir 40 EUR, ja ir bijis iespējams izsniegt dokumentu adresātam vai tā pilnvarotam pārstāvim:

 1. pēc adreses vai caur telesakaru datiem, kas ievadīti iedzīvotāju reģistrā, vai pa e-pastu: isikukood@eesti.ee (isikukood = personas kods);
 2. pēc adreses, kas ievadīta pašnodarbināto personu un juridisko personu reģistrā, ko uztur Igaunija, vai caur telesakaru datiem, kas iekļauti šā reģistra informācijas sistēmā.

Citos gadījumos tiesu izpildītājam maksājamā nodeva par procesuālu dokumentu izsniegšanu ir 70 EUR. Ja personai, kurai izsniedzami dokumenti, ir juridisks pienākums reģistrēt savu adresi vai telesakaru datus iedzīvotāju reģistrā vai pašnodarbināto personu un juridisko personu reģistrā, ko uztur Igaunija, un ja šī persona nav izpildījusi savu pienākumu, t. sk. ja reģistrā ievadītie dati kāda iemesla dēļ ir novecojuši vai nepareizi, un tādējādi, pamatojoties uz šiem datiem, procesuālos dokumentus nevar izsniegt, saskaņā ar lēmumu par tiesu izpildītāja nodevu 35 EUR no minētajiem 70 EUR ir jāmaksā personai, kura piesakās profesionālajiem pakalpojumiem, un 35 EUR ir jāmaksā personai, kurai izsniedzami dokumenti.

Ja procesuālo dokumentu nav bijis iespējams izsniegt, kaut arī tiesu izpildītājs ir darījis visu nepieciešamo un pamatoti iespējamo, lai izsniegtu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, tiesu izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt 40 EUR nodevu, izdodot lēmumu par tiesu izpildītāja nodevu un izsniegšanas aktu par to, kādas darbības tiesu izpildītājs veicis, lai izsniegtu dokumentu.

Tiesu izpildītājs nevar pieprasīt nodevu, ja nav darījis visu nepieciešamo un pamatoti iespējamo, lai izsniegtu dokumentus likumā noteiktajā kārtībā tiesas noteiktajā termiņā un ja tiesas dokumentus nav bijis iespējams izsniegt.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Saskaņā ar regulas 17. pantu dokumentus var izsniegt citas dalībvalsts diplomātiskie un konsulārie pārstāvji, kas atrodas Igaunijā, tikai tad, ja tie ir izsniedzami dokumentu izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajam.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Saskaņā ar regulas 19. panta 2. punktu Igaunija sniedz šādu informāciju.

Igaunijas tiesībās procesuālu dokumentu uzskata par izsniegtu saņēmējam pa e-pastu, ja saņēmējs apstiprina tā saņemšanu. Šādā apstiprinājumā jābūt norādītam dokumenta saņemšanas datumam un jābūt saņēmēja vai tā pārstāvja parakstam. Elektroniska formāta apstiprinājumā jābūt nosūtītāja digitālajam parakstam, vai arī tam jābūt nosūtītam citā drošā veidā, kas ļauj identificēt sūtītāju un noteikt nosūtīšanas laiku, ja vien tiesai nav iemesla apšaubīt, ka saņēmējs vai tā pārstāvis ir nosūtījis apstiprinājumu bez digitālā paraksta. Elektroniska formāta apstiprinājumu var nosūtīt tiesai pa e-pastu, ja tiesai ir zināma saņēmēja e-pasta adrese un var pieņemt, ka tā nav pieejama nepilnvarotām personām, kā arī tad, ja tiesa jau ir pārsūtījusi dokumentus uz šo e-pasta adresi tās pašas lietas procesā vai ja tiesvedības dalībnieks ir tiesai norādījis savu e-pasta adresi atsevišķi. Saņēmējam nekavējoties jānosūta apstiprinājums tiesai. Tiesa var uzlikt naudas sodu tiesvedības dalībniekam vai tā pārstāvim par šā pienākuma pārkāpšanu.

20. pants. Tieša izsniegšana

Igaunijā dokumentus nevar izsniegt regulas 20. pantā minētajā kārtībā.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Igaunijas tiesa var izdot nolēmumu lietā saskaņā ar regulas 22. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem, ja nav saņemts apliecinājums par procesuālā dokumenta izsniegšanu atbildētājam. Pieteikumus par atbrīvojumu no nolēmuma pārsūdzības termiņa nokavējuma var iesniegt tiesā viena gada laikā pēc nolēmuma pasludināšanas dienas, ar ko tiesvedība lietā tiek izbeigta.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

- Līgums par tiesiskās palīdzības sniegšanu un tiesiskajām attiecībām civillietās, darbtiesiskajās lietās un krimināllietās starp Igauniju un Poliju

- Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

-
Lapa atjaunināta: 23/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.