Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Francija

Saturu nodrošina
Francija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Pārsūtītājas struktūras Francijā ir tiesu komisāri (commissaires de justice) (no 2022. gada 1. jūlija jauns nosaukums, iepriekš — “tiesu izpildītāji” (huissiers de justice)) un tiesu kancelejas.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Saņēmējas struktūras Francijā ir tiesu komisāri.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie saņemšanas līdzekļi: pa pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Francijai pieņemamās valodas I pielikumā ietvertās standarta pieprasījuma veidlapas aizpildīšanai ir franču valoda vai kāda no šīm valodām: angļu, vācu, itāļu, spāņu.

4. pants. Centrālā struktūra

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Centrālā struktūra ir Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Savstarpējās palīdzības, starptautisko privāttiesību un Eiropas tiesību departaments).

Adrese :

Ministère de la Justice (Tieslietu ministrija)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civillietu un Valsts kancelejas direkcija)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tālr.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

E-pasts: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Valodas: franču un angļu valoda.

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Francijai nav kompetentās iestādes adrešu noskaidrošanai (7. panta 1. punkta a) apakšpunkts) vai meklēšanai pastāvīgās dzīvesvietas reģistrā (7. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

7. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas nolūkā pieprasījuma iesniedzēji tiek aicināti skatīt šos informācijas avotus:

  • privātpersonu adrešu meklēšanai:

- Service Public (valsts pārvaldes sabiedrisko pakalpojumu dienests)

tīmekļa vietne: https://www.service-public.fr/

- Pages blanches (tālruņa numuru un adrešu uzziņas)

tīmekļa vietne: https://annuairepagesblanches.org/

  • uzņēmumu adrešu meklēšanai:

- Infogreffe (uzziņas par uzņēmumiem)

tīmekļa vietne:  https://www.infogreffe.fr/

- INPI (rūpnieciskā īpašuma jautājumi)

tīmekļa vietne: https://www.inpi.fr/

Attiecībā uz dokumentiem, ar ko ierosina tiesvedību, un izpildu dokumentiem pieprasījuma iesniedzēji var arī apspriesties ar kompetentajiem tiesu komisāriem tās apelācijas tiesas jurisdikcijā, kurā adresātam bijusi pēdējā zināmā dzīvesvieta.

Informāciju par tiesu komisāriem var saņemt Francijas tiesu komisāru palātā (Chambre nationale des commissaires de justice):

Tālr.: +33149701290

E-pasts: cnhj@huissier-justice.fr
tīmekļa vietne: http://www.huissier-justice.fr/

7. panta 2. punkta c) apakšpunkta piemērošanas nolūkā Francija neizraugās iestādes, kurām var adresēt lūgumus noskaidrot adresi.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Francijai pieņemamās valodas I pielikumā ietvertās A veidlapas aizpildīšanai ir franču valoda vai kāda no šīm valodām: angļu, vācu, itāļu, spāņu.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Francijas tiesībās parasti nav noteikts termiņš, kādā ir jāizsniedz tiesas nolēmumi.

Tomēr aizmuguriski nolēmumi vai nolēmumi, kas atzīti par pretrunīgiem, zaudē spēku, ja tie nav izsniegti sešu mēnešu laikā pēc to pasludināšanas (Civilprocesa kodeksa 478. pants). Vajadzības gadījumā procedūru var atsākt ar jaunu pavēsti, ja prasībai nav iestājies noilgums.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Francijai pieņemamās valodas I pielikumā ietvertās K veidlapas aizpildīšanai ir franču valoda vai kāda no šīm valodām: angļu, vācu, itāļu, spāņu.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Fiksētā maksa par dokumentu izsniegšanu, ko veic tiesu izpildītājs (huissier de justice), ir 48,36 EUR (2020. gada 28. februāra rīkojums (arrêté)). Šī nodeva jāmaksā, kad dokumenti tiek izsniegti, ja vien pieteikuma iesniedzējs nesaņem juridisko palīdzību.

Dokumentiem, kurus jāizsniedz aizjūras departamentos un aizjūras kopienās, saskaņā ar Komerckodeksa A444-10. pantu nodevu palielina šādi:

  1. 30 % Volisa un Futunas Salās, Senpjērā un Mikelonā un Majotā (t. i., 62, 87 EUR);
  2. 29 % Gvadelupas un Martinikas departamentos (t. i., 62, 38 EUR);
  3. 27 % Francijas Gviānas departamentā (t. i., 61, 42 EUR);
  4. 37 % Reinjonas departamentā (t. i., 66, 25 EUR).

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Francija iebilst pret to, ka cita dalībvalsts tās teritorijā izsniedz tiesas dokumentus ar diplomātisko pārstāvju vai konsulāro amatpersonu starpniecību, ja vien persona, kurai jāizsniedz dokuments, nav šīs dalībvalsts valstspiederīgais.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Saskaņā ar Francijas tiesībām dokumentu nedrīkst izsniegt vienkārši pa e-pastu, tomēr 19. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā Francija atļauj izmantot elektroniskos līdzekļus dokumentu izsniegšanai, ja tiek ievēroti šādi papildu nosacījumi:

- izmantotajai procedūrai ir jāgarantē elektroniskās saziņas dalībnieku identifikācijas uzticamība, attiecīgo dokumentu integritāte, apmaiņas drošība un konfidencialitāte, nosūtīto dokumentu saglabāšana un iespēja precīzi noteikt nosūtīšanas datumu un datumu, kad saņēmējs tos darījis pieejamus vai saņēmis (Civilprocesa kodeksa 748-6. pants);

- lai izsniegšanas dokuments būtu derīgs, tajā jābūt ietvertai norādei, ka saņēmējs piekrīt elektroniskai izsniegšanai (Civilprocesa kodeksa 662-1. pants), un norādītam datumam un laikam, kad dokumenta saņēmējs par to uzzinājis (Civilprocesa kodeksa 663. pants).

20. pants. Tieša izsniegšana

Francija neiebilst pret tiešu izsniegšanu, kas paredzēta 20. panta 1. punktā. Šādu tiešu izsniegšanu atļauj, ja to veic tiesu komisāri un tiesu kancelejas, ja šis uzdevums tiem ir skaidri noteikts valsts tiesību aktos.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Ja dokuments, ar ko uzsākta tiesvedība, vai līdzvērtīgs dokuments ir bijis jāpārsūta uz citu dalībvalsti, lai to izsniegtu saskaņā ar šo regulu, un atbildētājs neierodas, tiesa aptur tiesvedību, līdz ir izpildīti 1. punktā paredzētie nosacījumi.

Neskatoties uz 1. punkta noteikumiem, Francijas tiesnesis var pieņemt spriedumu, ja ir izpildīti visi 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

1954. gada 1. marta Konvencija civilprocesa jautājumos;

1965. gada 15. novembra Konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu pārrobežu izsniegšanu civillietās vai komerclietās;

Nolīgums starp Franciju un Vāciju par 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijas civilprocesa jautājumos piemērošanas atvieglošanu, kas parakstīts 1961. gada 6. maijā;

1956. gada 1. marta Konvencija starp Beļģiju un Franciju par savstarpēju juridisko palīdzību civillietās un komerclietās, kas grozīta ar 1960. gada 23. un 30. augusta vēstuļu apmaiņu;

1967. gada 5. aprīļa Nolīgums starp Francijas Republikas valdību un Polijas Tautas Republikas valdību par 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijas civilprocesa jautājumos piemērošanas atvieglošanu;

1922. gada 2. februāra Konvencija par tiesvedības formalitāšu vienkāršošanu starp personām, kas dzīvo Francijā un Apvienotajā Karalistē;

Nolīgums starp Francijas Republiku un Dienvidslāvijas Federatīvo Sociālistisko Republiku par 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijas civilprocesa jautājumos piemērošanas atvieglošanu, kas parakstīts Belgradā 1969. gada 29. oktobrī;

Konvencija starp Francijas Republiku un Rumānijas Sociālistisko Republiku par tiesisko palīdzību civillietās un komerclietās, kas parakstīta Parīzē 1974. gada 5. novembrī;

Konvencija ar savstarpēju tiesisko palīdzību un tiesu iestāžu sadarbību starp Francijas Republiku un Austrijas Republiku papildus 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijai civilprocesa jautājumos, kas parakstīta Vīnē 1979. gada 27. februārī;

Konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un ģimenes lietās, par nolēmumu atzīšanu un izpildi starp Francijas Republiku un Ungārijas Tautas Republiku, kas parakstīta Budapeštā 1980. gada 31. jūlijā;

Konvencija starp Francijas Republikas Valdību un Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas Valdību par tiesisko palīdzību un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās, ģimenes lietās un komerclietās, kas parakstīta 1984. gada 10. maijā;

Konvencija par tiesisko palīdzību civillietās starp Francijas Republikas valdību un Bulgārijas Tautas Republikas valdību, kas parakstīta Sofijā 1989. gada 18. janvārī.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 01/12/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.