Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Tiesas dokumentu pārsūtīšanas iestāde ir tiesa, kas izsniedz dokumentu (Civilprocesa kodeksa (ZPO) 1069. panta 1. punkta 1. apakšpunkts).

Ārpustiesas dokumentu pārsūtīšanas iestāde ir rajona tiesa (Amtsgericht), kuras darbības teritorijā personai, kas izsniedz dokumentu, ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta; notariālo izpildu aktu gadījumā tā ir rajona tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas notāra birojs; juridisko personu gadījumā tā ir rajona tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas galvenais birojs; Federālo zemju valdības ar rīkojumu var noteikt, ka vairāku pirmās instances tiesu piekritības teritorijās pārsūtīšanas tiesas uzdevumus veic viena pirmās instances tiesa (ZPO 1069. panta 1. punkta 2. apakšpunkts).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Kompetentā saņēmēja struktūra saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 3. panta 2. punktu ir apgabaltiesa, kuras rajonā dokuments ir jāizsniedz. Federālo zemju valdības var izdot izpildu rīkojumu, kas uzdod vienai apgabaltiesai veikt saņēmējas iestādes uzdevumus darbības teritorijās, uz kurām attiecas vairākas vietējās apgabaltiesas.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 5. panta 4. punktu ir pieejami šādi dokumentu saņemšanas līdzekļi: pa pastu, ar privātu kurjerdienestu vai pa faksu.

Neoficiālus paziņojumus var saņemt arī pa tālruni vai pa e-pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Regulas (ES) 2020/1784 I pielikumā iekļautās veidlapas var aizpildīt vācu vai angļu valodā (ZPO 1070. pants).

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālās struktūras uzdevumi galvenokārt tiek pildīti federālās zemes līmenī.

Katrā federālajā zemē ir viena centrālā struktūra, kura ir atbildīga par attiecīgo federālo zemi. Federālās zemes valdība nosaka, kura struktūra veic šo uzdevumu tās valsts teritorijā (ZPO 1069. panta 3. punkts). Parasti federālās zemes centrālā struktūra ir federālās zemes Tiesu administrācija (Landesjustizverwaltung), federālās zemes Augstākā tiesa (Oberlandesgericht) vai pirmās instances tiesa.

Papildus 16 centrālajām struktūrām federālās zemes līmenī pastāv centrālā struktūra valsts līmenī – Federālais Tieslietu birojs (Bundesamt für Justiz). Valsts centrālā struktūra vajadzības gadījumā palīdz federālo zemju kompetentajām iestādēm (ZPO 1069. panta 4. punkts) un saņem izsniegšanas lūgumus, kuri attiecas uz prasībām pret Vācijas Federatīvo Republiku.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Saskaņā ar 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu Vācija attiecīgo informāciju adrešu noskaidrošanai dara pieejamu e-tiesiskuma portālā. Tādējādi saskaņā ar Vācijas Federālā pilsoņu reģistrācijas likuma (Bundesmeldegesetz — BMG) 44. pantu ārvalstu publiskās iestādes un ārvalstu privātpersonas no Vācijas reģistrācijas iestādēm saņem noteiktu informāciju par konkrētu personu, nepamatojot, kādēļ tā tiek pieprasīta.

Vienkāršajā reģistra izrakstā (einfache Melderegisterauskunft) iekļauj šādu informāciju:

  • uzvārds,
  • vārdi, norādot parasti izmantoto vārdu,
  • doktora grāds,
  • pašreizējā adrese un
  • ja persona ir mirusi — attiecīgu paziņojumu.

Pieprasījumu adresē kompetentai reģistrācijas iestādei. Parasti tā būs vienotais iedzīvotāju apkalpošanas centrs (Bürgeramt) pašvaldībā, mazpilsētā vai pilsētā, kur persona varētu uzturēties. Aizvien vairāk pašvaldību piedāvā iespēju informāciju saņemt elektroniski ar interneta starpniecību.

Par reģistra izrakstu ir noteikta nodeva. Nodevas apmērs dažādās federālajās zemēs atšķiras.

Reģistra izrakstu var izdot vienīgi, ja meklēto personu iespējams precīzi identificēt pēc informācijas, ko sniegusi lūguma iesniedzēja iestāde. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad principā tiek pieprasīta piekļuve datiem, kas attiecas uz lielu skaitu personu. Tāpēc “trāpījumu saraksta” pārsūtīšana nav iespējama. Turklāt personai vai iestādei, kas pieprasa informāciju, ir jāapliecina, ka dati netiks izmantoti reklāmas vai tirdzniecības nolūkos.

Reģistra izrakstu neizsniedz, ja reģistrā par konkrēto personu noteikts atklāšanas aizliegums saskaņā ar Federālā pilsoņu reģistrācijas likuma (BMG) 51. pantu vai nosacījuma neatklāšanas paziņojums saskaņā ar minētā likuma 52. pantu un ja nav iespējams izslēgt aizsargāto interešu pārkāpumu.

Saistībā ar darbībām, kas pilnībā vai daļēji ir ES tiesību aktu piemērošanas jomā, pamatdatus, kuri pārsniedz minēto piemērošanas jomu, drīkst nosūtīt saskaņā ar Federālā pilsoņu reģistrācijas likuma 35. pantu publiskajām iestādēm citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, publiskajām iestādēm citās Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējās valstīs, Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām vai Eiropas Atomenerģijas kopienas iestādēm un struktūrām, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai izpildītu pieprasītājas struktūras uzdevumus.

Saskaņā ar 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu Vācijas saņēmējas struktūras sniedz šādu palīdzību.

Ja adresāts nedzīvo adresē, kas norādīta izsniegšanas lūgumā, Vācijas saņēmēja struktūra, kurai tas iesniegts, parasti centīsies noskaidrot adresāta pašreizējo adresi. Tas attiecas ne tikai uz situācijām, kad adresāts ir mainījis dzīvesvietu, bet arī uz gadījumiem, kad izsniegšanas lūgumā norādīta adrese ir nepareiza vai nepilnīga. Tomēr šajos gadījumos saņēmēja struktūra savus pakalpojumus piedāvā brīvprātīgi, un tai nav pienākuma to darīt.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

I pielikumā norādīto veidlapu (pieprasījumu) var aizpildīt vācu vai angļu valodā (ZPO 1070. pants).

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Nav.

13. pants. Izsniegšanas diena

Attiecībā uz pieteicēju saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 12. panta 5. punkta trešo teikumu 13. panta 2. punktu Vācijas tiesībās precīzu norādi par dokumenta izsniegšanas datumu reti izmanto termiņa aprēķināšanai, jo parasti ir pietiekami, ja dokuments sasniedz tiesu noteiktajā termiņā, ja to izsniedz nekavējoties (ZPO 167. pants). Ja atsevišķā gadījumā precīzai norādei par dokumenta izsniegšanas datumu ir būtiska nozīme, ZPO 222. pantu piemēro kopā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 187. pantu un turpmākajiem pantiem.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

I pielikumā norādīto veidlapu (izsniegšanas apliecinājumu) var aizpildīt vācu vai angļu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 15. panta 2. punktu izmaksas par dokumentu izsniegšanu, ko veic tiesu izpildītājs, ir atkarīgas no konkrētās lietas apstākļiem. Principā izmaksas var būt līdz 37,25 EUR apmērā, un jāpieskaita izdevumi par kopiju izgatavošanu vai maksa par kopiju apliecināšanu. Precīzas izmaksas konkrētos gadījumos ir noteiktas Likumā par tiesu izpildītāju izmaksām, it īpaši tajā iekļautajā izmaksu sarakstā.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 17. panta 1. punktu Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā izsniegšana, ko veic diplomātisko vai konsulāro dienestu pārstāvji, nav atļauta, ja vien izsniegšana netiek veikta sūtītājas valsts valstspiederīgajiem (ZPO 1067. panta 2. punkts).

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Vēl nav noteikts.

20. pants. Tieša izsniegšana

Saskaņā ar Regulas par dokumentu izsniegšanu (EuZVO) 20. pantu tiesas dokumentus Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā var izsniegt tieši, ciktāl Vācijas civilprocesa normas skaidri pieļauj tiešu izsniegšanu.

Tiesas dokumenti ir, piemēram, spriedumi, bet ne pieteikumi. Pieteikumu izsniegšanu reglamentē EuZVO 21. pants. Tieša izsniegšana ir izsniegšana pēc pušu pieprasījuma (ZPO 191. pants); to veic tiesu izpildītājs (ZPO 192. pants).

Tas, piemēram, ļauj tiesu izpildītājam izsniegt spriedumu izpildei saskaņā ar ZPO 750. panta 1. punktu, izsniegt citus izpildes aktus, kas minēti ZPO 794. pantā, izsniegt rīkojumus par apķīlāšanu saskaņā ar ZPO 922. panta 2. punktu vai izsniegt aktus par pagaidu tiesisko aizsardzību saskaņā ar ZPO 936. un 922. pantu.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Vācijas tiesas var izlemt strīdu, ievērojot Regulas (ES) 2020/1784 22. panta 2. punkta nosacījumus, ja dokuments, uz kura pamata ierosināta lieta, vai līdzvērtīgs dokuments ir oficiāli izsniegts Vācijas Federatīvajā Republikā saskaņā ar ZPO 185. pantu.

Pieteikumu par nokavētā prasības termiņa atjaunošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 22. panta 4. punktu nevar iesniegt, ja no nokavētā prasības termiņa beigām pagājis vairāk nekā viens gads (ZPO 234. panta 3. punkts).

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Vācijas Federatīvā Republika un Austrijas Republika piemēro šo valstu valdību 1959. gada 6. jūnijā noslēgto vienošanos par tiesisko darījumu turpmāku vienkāršošanu atbilstoši 1954. gada 1. marta Hāgas konvencijai (publicēta Austrijas BGBl. Nr. 27/1960 un Vācijas BGBl. 1959 II S. 1523. lpp.).

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Nav norādīts.

Lapa atjaunināta: 31/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.