Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Izraudzītās iestādes, kuru kompetencē ir pārsūtīt tiesas vai ārpustiesas dokumentus izsniegšanai citā dalībvalstī (“pārsūtītājas struktūras”), ir a) Augstākās tiesas, b) apelācijas tiesu un c) pirmās instances tiesu prokuratūras.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Izraudzītās iestādes, kuru kompetencē ir saņemt tiesas vai ārpustiesas dokumentus no citas dalībvalsts (“saņēmējas struktūras”), ir pirmās instances tiesu vietējās prokuratūras.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi: pa pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

I pielikumā ietverto veidlapu var aizpildīt grieķu valodā, kā arī angļu vai franču valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālā iestāde ir Tieslietu ministrija, Starptautisko privāttiesību departaments (pasta adrese: Leoforos Mesogeion 96, pasta indekss 11527, kontaktpersona: Georgios Kouvelas, tālr.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-pasta adrese: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Saskaņā ar 7. pantu Grieķija sniedz 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto palīdzību nolūkā noskaidrot tās personas adresi, kurai jāizsniedz tiesas vai ārpustiesas dokuments.

Izraudzītās iestādes, kurām pārsūtītājas struktūras no citām dalībvalstīm var adresēt lūgumus noskaidrot tās personas adresi, kurai jāizsniedz tiesas vai ārpustiesas dokuments, ir prokuratūras Atēnu, Saloniku, Pirejas un Halkidas pirmās instances tiesās. Adresi apstiprina, izmantojot datubāzes, kurām iepriekš minētajām prokuratūrām ir piekļuves tiesības.

Izraudzīto iestāžu kontaktinformācija:

Prokuratūra Atēnu Pirmās instances tiesā (Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών)

Pr. Scholi Evelpidon, Evelpidon iela, 16. ēka, 10167 Atēnas

e-pasta adrese: diksyn@eispa.gr

Prokuratūra Saloniku Pirmās instances tiesā (Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης)

26is Oktovriou 3, 54626 Saloniki

e-pasta adrese: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr

Prokuratūra Pirejas Pirmās instances tiesā (Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά)

Skouze 3-5 & Filonos, 18535 Pireja

e-pasta adrese: dioikitiko@eispp.gr

Prokuratūra Halkidas Pirmās instances tiesā (Eισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας)

Eleftheriou Venizelou 7, 34100 Halkida

e-pasta adrese: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr.

Saskaņā ar 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu Grieķija paziņo, ka saņēmējas dalībvalsts iestādes pēc savas iniciatīvas iesniegs dienestiem ar datubāzēm informācijas pieprasījumus par fiziskām vai juridiskām personām gadījumos, kad dokumenta izsniegšanas pieprasījumā norādītā adrese nav pareiza.

Paredzēts, ka prokuratūrām minēto četru lielāko pilsētu pirmās instances tiesās līdz 2024. gada aprīļa beigām būs digitāla piekļuve datubāzēm informācijas iegūšanai par adresēm. Pārējā (ģeogrāfiski ierobežotā) Grieķijas teritorijā digitalizācijas process turpinās un darbības sākuma datums tiks paziņots savlaicīgi.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

I pielikumā ietverto A veidlapu var aizpildīt grieķu valodā, kā arī angļu vai franču valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Grieķijā nepiemēro, jo Grieķija netulko I pielikuma L veidlapu trešās valsts valodā.

13. pants. Izsniegšanas diena

Parastās procedūras gadījumā izsniegšanai jānotiek 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc prasības pieteikuma iesniegšanas.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

I pielikumā ietverto K veidlapu var aizpildīt grieķu valodā, kā arī angļu vai franču valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Pakalpojuma izmaksas būs fiksēta maksa 50 EUR apmērā, kas jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu Grieķijas Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrijai, izmantojot šādu bankas kontu: Grieķijas Banka, bankas konta numurs: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, Swift kods: BNGRGRAA.

Visiem izsniegšanas pieprasījumiem jāizmanto aprakstītā metode. Pieprasījumi, kuriem nav pievienota nepieciešamā bankas maksājuma kvīts, tiks nosūtīti atpakaļ neizskatīti.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Grieķija iebilst pret tiesas dokumentu izsniegšanu tieši ar diplomātisko pārstāvju vai konsulāro amatpersonu starpniecību savā teritorijā, ja vien dokumenti nav jāizsniedz tās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kurā dokumenti ir izdoti.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Grieķija pašlaik neplāno paziņot Komisijai papildu nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā pieņems elektronisku izsniegšanu, kā minēts 1. punkta b) apakšpunktā.

20. pants. Tieša izsniegšana

Grieķijai nav iebildumu pret šajā pantā paredzēto iespēju, ka tiesas dokumentus var izsniegt tieši ar tiesu varas amatpersonu starpniecību.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Pieteikumu par atbrīvojumu, kā paredzēts 4. punktā, var iesniegt divu gadu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Šī regula prevalē pār citiem noteikumiem, kas ietverti šādās divpusējās konvencijās, kurās Grieķijas Republika ir līgumslēdzēja valsts:

- Grieķijas un Vācijas 1938. gada 11. maija konvencija par savstarpēju tiesisko palīdzību civiltiesību un komerctiesību lietās (Ārkārtas likums Nr. 1432/1938 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 399/1938);

- Grieķijas un Dienvidslāvijas 1959. gada 18. jūnija konvencija par savstarpējām tiesiskajām attiecībām, kas ratificēta ar Likumdošanas dekrētu 4009/1959 (Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 238, 5.11.1959.);

- Grieķijas Karalistes un Austrijas Republikas konvencija par savstarpēju tiesisko palīdzību civiltiesību un komerctiesību jomā, kas parakstīta 1965. gada 6. decembrī Atēnās (Likumdošanas dekrēts Nr. 137/1969 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 45/1969);

- Rumānijas Sociālistiskās Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1972. gada 19. oktobrī Bukarestē (Likumdošanas dekrēts Nr. 429/1974 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 178/1974);

- Bulgārijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1976. gada 10. aprīlī Atēnās (Likums Nr. 841/1978 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 228/1978);

- Ungārijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1979. gada 8. oktobrī Budapeštā (Likums Nr. 1149/1981 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 117/1981);

- Polijas Tautas Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1979. gada 24. oktobrī Atēnās (Likums Nr. 1184/1981 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 198/1981);

- Grieķijas Republikas un Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civillietās un krimināllietās, kas parakstīta 1980. gada 22. oktobrī Atēnās un joprojām ir spēkā starp Čehiju, Slovākiju un Grieķiju (Likums Nr. 1323/1983 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 8/1983);

- Kipras Republikas un Grieķijas Republikas konvencija par tiesisko palīdzību civiltiesību, ģimenes tiesību, komerctiesību un krimināltiesību lietās, kas parakstīta 1984. gada 5. martā Nikosijā (Likums Nr. 1548/1985 — Valdības oficiālais vēstnesis, I sērija, Nr. 95/1985).

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Grieķija neplāno sākt darboties ar decentralizēto sistēmu agrāk, nekā to pieprasa regula.

Lapa atjaunināta: 14/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.