Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Ungārija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Attiecībā uz tiesas dokumentiem pārsūtītāja struktūra ir tiesa, kurā notikušas tiesvedības ietvaros ir sagatavots izsniedzamais dokuments; attiecībā uz dokumentiem, kas sagatavoti pie notāra, pārsūtītāja struktūra ir notārs, kura darbību rezultātā dokuments ir sagatavots; attiecībā uz ārpustiesas dokumentiem pārsūtītāja struktūra ir Tieslietu ministrs.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Saņēmēja struktūra ir rajona tiesa, kuras jurisdikcijā ir adresāta adrese, kas norādīta lūgumā pēc juridiskās palīdzības (Budapeštā – Peštas Centrālā rajona tiesa) un Ungārijas Tiesu izpildītāju asociācija.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Saņēmējas struktūras pieņem dokumentus, kas izsniegti pa pastu, faksu vai elektroniski.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Pieņemama ir ungāru, angļu, vācu un franču valoda.

4. pants. Centrālā struktūra

Ungārijā centrālās struktūras uzdevumus veic Tieslietu ministrs:
Tieslietu ministrija
Starptautisko privāttiesību departaments
Adrese: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Pasta adrese: Pf. 2., 1357 Budapest
Tālrunis: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fakss: +36 1 550 3946
E-pasts: nmfo@im.gov.hu.

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Regulas 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto palīdzību sniedz Tieslietu ministrs:

Tieslietu ministrija

Starptautisko privāttiesību departaments

Adrese: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Pasta adrese: Pf. 2., 1357 Budapest

Tālrunis: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fakss: +36 1 550 3946

E-pasts: nmfo@im.gov.hu.

Regulas 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētā informācija ir pieejama Eiropas e-tiesiskuma portāla 4.2. sadaļā (Dokumentu izsniegšana: juridisku dokumentu oficiāla pārsūtīšana).

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Pieņemama ir ungāru, angļu, vācu un franču valoda.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Ungārijas nav sagatavojusi I pielikuma L veidlapas tulkojumu kādas trešās valsts valodā.

13. pants. Izsniegšanas diena

Ungārijas tiesību aktos nav noteikts konkrēts termiņš, kurā ir jāizsniedz dokuments.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Pieņemama ir ungāru, angļu, vācu un franču valoda.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Dokumentu izsniegšana, ko veic tiesa, ir bezmaksas.

Nodeva par tiesu izpildītāja veiktu dokumentu izsniegšanu ir 7500 HUF, kas jāpārskaita avansā uz turpmāk norādīto kontu, un pieteikumam jāpievieno pārskaitījumu apliecinošs dokuments:

Konta turētājs: Ungārijas Tiesu izpildītāju asociācija

Bankas konts: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT (BIC) kods: BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Lūdzam norādīt piezīmju laukā: KU2 - lūguma atsauces numurs, adresāta vārds.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Izsniegšanas metode saskaņā ar 17. pantu ir izmantojama tikai Ungārijas robežās, ja adresāts ir pārsūtītājas dalībvalsts pilsonis.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Ungārijā nav noteikti papildu nosacījumi.

20. pants. Tieša izsniegšana

Ungārijā izsniegšanas metode saskaņā ar 20. pantu var tikt izmantota atbilstoši tiesību normām par tiesu izpildītāja veiktu dokumentu izsniegšanu.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Ungārijas tiesas var pasludināt spriedumu konkrētos gadījumos, ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi 22. panta 2. punktā minētie nosacījumi.

Ungārijā termiņa atjaunošanas pieteikuma iesniegšanai saskaņā ar 22. panta 4. punktu noteiktais termiņš ir viens gads.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Ungārijai nav šāda nolīguma ar citu dalībvalsti.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 02/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.