Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

No 2019. gada 15. aprīļa pārsūtītāja iestāde Īrijā ir Tiesas birojs, Castlebar, Mayo apgabals.

Service of EU documents (ES dokumentu izsniegšana)
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-pasts: serviceofeudocuments@courts.ie

Jebkurus jautājumus saistībā ar izsniegšanas pieprasījumiem, kas iesniegti pirms 2019. gada 15. aprīļa, nosūta birojam, no kura nosūtīts pieprasījums. Biroju saraksts ir atrodams šajā vietnē:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

No 2019. gada 15. aprīļa saņēmēja iestāde Īrijā ir Tiesas birojs, Castlebar, Mayo apgabals. F23 YA99

Service of EU documents (ES dokumentu izsniegšana)
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-pasts: serviceofeudocuments@courts.ie.

Jebkurus jautājumus saistībā ar izsniegšanas pieprasījumiem, kas iesniegti pirms 2019. gada 15. aprīļa, nosūta birojam, kuram nosūtīts pieprasījums. Saite uz visiem birojiem:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pieejamie saņemšanas līdzekļi: dokumentus var nosūtīt pa pastu vai ar pakalpojumu sniedzēja palīdzību, piemēram, izmantojot kurjerpasta piegādes pakalpojumus.

Paziņojumus par administratīviem iemesliem var nosūtīt arī pa e-pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Standarta veidlapas var aizpildīt īru vai angļu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Īrija

Paziņojumus angļu vai īru valodā var nosūtīt pa pastu vai pa faksu Augstās tiesas centrālajam birojam uz nr. (353-1) 872 56 69. Paziņojumus Augstās tiesas centrālajam birojam ir iespējams veikt arī pa tālruni, zvanot uz (353-1) 888 60 00.

Teritoriālā jurisdikcija: valsts.

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Īrijas tiesību sistēmā netiek sniegta palīdzība nolūkā atrast tās puses adresi, kurai izsniedzami dokumenti, jo šis pienākums lietas izskatīšanas procesā attiecas uz pusi, kura pieprasījusi veikt izsniegšanu, arī atrast otras puses adresi. Ja puse nevar veikt izsniegšanu ar likumā noteiktajām metodēm, tiesa, ja tā ir pārliecinājusies, ka tas ir lietderīgi, var izdot rīkojumu par alternatīvu izsniegšanas veidu.

Īrija nepiemēro 7. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu, un tiesas nerīkojas pēc savas ierosmes ar nolūku noskaidrot tiesiskā darbībā iesaistītas puses adresi.

Var noderēt šādi puses adreses noskaidrošanas līdzekļi.

Ja ir pieejams tālruņa numurs, bet nav ar to saistīta adrese, var izmantot šīs saites:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Uzņēmumu reģistrācijas birojs pārstāv Īriju Eiropas Biznesa reģistrā. Uzņēmumu reģistrācijas birojs ir tiesību aktos noteiktās publiskās informācijas par Īrijas uzņēmumiem un uzņēmumu nosaukumiem centrālais repozitorijs.

Labdarības organizāciju reģistrs, Īrijas labdarības organizāciju valsts oficiālais regulators, ir atrodams šeit: https://www.charitiesregulator.ie/en.

Galvenā dzimtsarakstu nodaļa (The General Register Office (GRO)), Īrijas centrālais repozitorijs ierakstiem par dzimšanu, nedzīvi piedzimušajiem, adopciju, laulībām, reģistrētām partnerattiecībām un nāves gadījumiem, ir atrodama šeit: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/.

Uzņēmumi, ieskaitot šos, bet ne tikai, https://www.myvehicle.ie/ un https://www.theaa.ie/car-history-check/ var norādīt adresi, ja ir pieejams automašīnas reģistrācijas numurs; tā ir maksas informācija.

Izmantojiet sociālos medijus, daudzi cilvēki sociālajos medijos norāda adresi, tālruņa numuru vai informāciju par darbavietu.

Meklējiet personu adreses par maksu, daudzi tiešsaistes pakalpojumi par nelielu samaksu palīdz meklēt personu adreses.

Sazinieties ar pastu, lai noskaidrotu adresi vai pārsūtīšanas adresi.

Apsveriet iespēju izmantot privātdetektīva vai pavēstes piegādātāja (summons server) pakalpojumus.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Neattiecas.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Šā punkta noteikumi netiek piemēroti Īrijas tiesību aktos.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Neattiecas.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Ja saskaņā ar 11. panta 2. punktu tiek lūgta personīga izsniegšana, 15. pants paredz, ka šādu izsniegšanu veic tiesībaizsardzības aģentūra, privātdetektīvs vai advokāts, ieturot maksu, par kuru puses ir vienojušās; šī maksa parasti ir 70–100 EUR robežās.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Īrija pret to neiebilst.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Nekas neliedz personai, kas ir ieinteresēta sākt tiesvedību tiesā, veikt tiesas dokumentu izsniegšanu tieši ar uzrunātās dalībvalsts kompetento ierēdņu starpniecību. Īrijā tie ir advokāti un pavēstes piegādātāji.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem Īrijas tiesa var pieņemt spriedumu pat tad, ja nav saņemts dokumentu izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ja ir izpildīti visi 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

Saistībā ar 22. panta 4. punktu tiesai ir jāpārliecinās, ka pieteikums par atbrīvojumu ir iesniegts saprātīgā termiņā pēc tam, kad atbildētājs ir uzzinājis par spriedumu.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Neattiecas.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 13/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.