Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Dokumentu pārsūtīšanu uz ārvalsti nodrošina rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākā tiesa.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Centrālā iestāde, kas saņem un izpilda ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumus ir Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Council of Sworn Bailiffs of Latvia).

Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Adrese: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Latvija

Tālruņa Nr.: +371 67290005, Fakss: +371 67290006

E-pasts: documents@lzti.lv

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Latvijā citu dalībvalstu pieprasījumus par dokumentu izsniegšanu un dokumentu izsniegšanas apliecinājumus pieņems, ja tie būs iesniegti pa pastu.

Dokumenti tiks pieņemti arī elektroniski, ja tie būs pienācīgā kārtā apliecināti.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Papildu latviešu valodai Latvijā pieņem veidlapas, kuras aizpildītas angļu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālā institūcija ir Tieslietu ministrija (Ministry of Justice)

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536

Tālruņa Nr.: +371 67036802

E-pasts: pasts@tm.gov.lv

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Latvija ir izvēlējusies Regulas 7. panta 1.punkta c) apakšpunktā minēto mehānismu, proti, ar Eiropas e-tiesiskuma portāla starpniecību sniedz detalizētu informāciju par to, kā atrast to personu adreses, kurām jāizsniedz dokumenti. Ievērojot minēto, paziņojam, ka:

1. Lai noskaidrotu privātpersonas adresi, var tikt iesniegts oficiāls pieprasījums Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kas uztur Fizisko personu reģistru. Pieprasījumā (par izziņas sniegšanu no Fizisko personu reģistra) jānorāda, kādēļ dati nepieciešami, lai datu apstrādātāji varētu izlemt, vai ir pamats sniegt datus.

2. Lai noskaidrotu uzņēmuma adresi, informācija iegūstama bez maksas, aplūkojot Uzņēmuma reģistrā iekļauto informāciju. Visus komercreģistra ierakstus bez maksas izsludina informācijas tīmekļvietnē, nodrošinot to pirmreizēju publisku pieejamību tiešsaistē.

Latvijas institūcijas pēc savas iniciatīvas nesniedz Fizisko personu reģistram lūgumu sniegt informāciju par adresi gadījumā, kad izsniegšanas lūgumā norādītā adrese nav pareiza. Adresāta adreses noskaidrošana ir iesniedzējiestādes vai prasītāja pienākums.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Dokumentu izsniegšanas lūgumu, kas sastādīts, izmantojot Regulas I pielikumā paredzēto veidlapu, Latvija pieņem latviešu vai angļu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 57.pantu, ja adresāts atsakās pieņemt tiesas dokumentus, dokumentu piegādātājs izdara dokumentā attiecīgu atzīmi, norādot arī atteikšanās iemeslus, datumu un laiku. Atteikšanās pieņemt tiesas dokumentus nav šķērslis lietas izskatīšanai.

13. pants. Izsniegšanas diena

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 56.1 panta pirmo daļu, ja tiesas dokumenti piegādāti šā likuma 56.pantā noteiktajā kārtībā, izņemot tā devītajā daļā paredzēto gadījumu, uzskatāms, ka personai ir paziņots par tiesas sēdes vai procesuālās darbības laiku un vietu vai par attiecīgā dokumenta saturu un tiesas dokumenti ir izsniegti:

1) datumā, kad adresāts vai cita persona tos pieņēmusi saskaņā ar šā likuma 56.panta trešo, septīto vai astoto daļu;

2) datumā, kad persona atteikusies tos pieņemt (57.pants);

3) septītajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar pasta sūtījumu;

4) trešajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti elektroniski.

Saskaņā ar minētā panta otro daļu, tas, ka tiesas dokumenti ir piegādāti uz fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas adresi, deklarācijā norādīto papildu adresi, fiziskās personas norādīto adresi saziņai ar tiesu vai juridiskās personas juridisko adresi un no pasta tiek saņemta izziņa par sūtījuma izsniegšanu vai dokumenti tiek nosūtīti atpakaļ, pats par sevi neietekmē dokumentu paziņošanas faktu. Prezumpciju, ka dokumenti ir izsniegti septītajā dienā no to nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti ar pasta sūtījumu, vai trešajā dienā no nosūtīšanas dienas, ja dokumenti nosūtīti elektroniski, adresāts var atspēkot, norādot uz objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no viņa gribas bijuši par šķērsli dokumentu saņemšanai norādītajā adresē.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Dokumentu izsniegšanas apliecinājumu, kas sastādīts, izmantojot Regulas I pielikumā paredzēto veidlapu, Latvija pieņem latviešu vai angļu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Latvija dokumentus izsniedz saskaņā ar Regulas 15. panta 2. punkta „a" apakšpunktu, tāpēc ir noteikta maksa 133.33 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru dokumentu izsniegšanas lūgumu. Maksājumu nepieciešams veikt ar bankas pārskaitījumu un bankas komisijas maksas uzņemas persona, kura veic pamatmaksājumu par dokumentu izsniegšanu.

Bankas konta informācija:

Reģistrācijas Nr.90001497619

(Sākot ar 2019. gada 16. decembri) Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Latvija

Banka: Swedbank AS

Konta Nr.: LV93HABA0551038096742

SWIFT kods: HABALV22

Maksājuma mērķis: informācija par adresātu

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Latvija iebilst pret dokumentu izsniegšanu izmantojot diplomātiskos kanālus, izņemot gadījumus, kad dokumentus izsniedz attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Nav attiecināms

20. pants. Tieša izsniegšana

Latvijas tiesību akti nepieļauj dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Regulas 20. pantu.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Latvijā neatkarīgi no Regulas 22. panta 1. punktā noteiktā tiesas vai tiesnesis var pasludināt spriedumu pat tad, ja nav saņemts izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ar nosacījumu, ka ir ievēroti Regulas 22. panta 2. punktā minētie nosacījumi. Latvijā nav paredzēts noteikts laikposms, pēc kura personu pieteikumi atbrīvot no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma netiek pieņemti, ar nosacījumu, ka ir ievēroti Regulas 22. panta 4. punktā minētie nosacījumi.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Latvijas Republika uztur spēkā divus noslēgtos līgumus

1) Latvijas Republikas un Polijas Republikas līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, Ģimenes, darba un krimināllietās;

2) Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Nav attiecināms.

Lapa atjaunināta: 23/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.