Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Visas Lietuvas Republikas vispārējās piekritības tiesas, kas skata civillietas un komerclietas, ir kompetentas saskaņā ar regulu pārsūtīt dokumentus ārvalstij.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Struktūra, kas saskaņā ar regulas 3. panta 2. punktu ir izraudzīta saņemt citu dalībvalstu lūgumus par dokumentu izsniegšanu, ir Lietuvas Tiesu izpildītāju palāta.

Lietuvas Tiesu izpildītāju palātas kontaktinformācija:

Adrese: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lithuania

Tālrunis: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-pasts: info@antstoliurumai.lt

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Ja pārsūtīšana nav iespējama decentralizētās IT sistēmas traucējumu vai izņēmuma apstākļu dēļ, saņēmēja struktūra var pieņemt dokumentus pa pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Lietuvas Republika pieņems veidlapas, kas aizpildītas lietuviešu vai angļu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālā struktūra regulas 4. pantā noteikto funkciju pildīšanai ir Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija.

Lietuvas Tieslietu ministrijas kontaktinformācija:

Adrese: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Tālrunis: + 370 600 38 904

Е-pasts: rastine@tm.lt

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Atbilstoši regulas 7. panta 1. punkta a) apakšpunktam izraudzītā struktūra, kurai citu dalībvalstu pārsūtītājas struktūras var iesniegt lūgumus noskaidrot tās personas adresi, kurai jāizsniedz dokumenti, ir Lietuvas Tiesu izpildītāju palāta.

Lietuvas Tiesu izpildītāju palātas kontaktinformācija:

Adrese: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lithuania

Tālrunis: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-pasts: info@antstoliurumai.lt

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Lietuvas Republika pieņems veidlapas, kas aizpildītas lietuviešu vai angļu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

-

13. pants. Izsniegšanas diena

Lietuvas tiesību aktos nav noteikti konkrēti termiņi dokumentu izsniegšanai.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Atbilstoši regulas 14. panta 2. punktam pieņemamās valodas Lietuvas Republikā ir lietuviešu un angļu valoda.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Vienreizēja fiksēta nodeva ir 110 eiro.

Nodeva ir jāiemaksā saņēmējas struktūras, proti, Lietuvas Tiesu izpildītāju palātas kontā.

Lietuvas Tiesu izpildītāju palāta

Adrese: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Banka: Luminor Bank AB, bankas kods 40100, SWIFT kods AGBLLT2X, kounta numurs: LT92 4010 0424 0031 5815, Juridiskās personas kods 126198978.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

-

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Regulas 20. pantā paredzētā tiesas dokumentu tieša izsniegšana Lietuvas Republikā nav atļauta.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Lietuvas Republikas tiesas var pasludināt spriedumu pat tad, ja nav saņemts dokumenta, ar ko uzsākta tiesvedība, vai līdzvērtīga dokumenta izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi regulas 22. panta 2. punktā minētie nosacījumi. Regulas 22. panta 4. punktā noteiktajos gadījumos (izņemot 22. panta 5. punktā minēto) atbildētājam ir tiesības iesniegt pieteikumu par nokavēta termiņa pagarinājumu pārsūdzības iesniegšanai. Pieteikums par nokavēta termiņa pagarinājumu pārsūdzības iesniegšanai netiks izskatīts, ja kopš sprieduma pasludināšanas dienas ir pagājis vairāk kā viens gads.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Lietuva ar citām dalībvalstīm nav noslēgusi regulas 29. panta 2. punktā minētos nolīgumus vai vienošanās, lai paātrinātu vai vēl vairāk vienkāršotu dokumentu pārsūtīšanu, kā arī nav sagatavojusi šādu nolīgumu vai vienošanās projektus, kurus tā plānotu pieņemt.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

-
Lapa atjaunināta: 17/01/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.