Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Luksemburga

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Dokumentus personīgi var izsniegt tiesu izpildītājs (huissier); šis izsniegšanas veids franču valodā tiek apzīmēts ar jēdzienu signification.

Tiesu izpildītāji atrodami šajā vietnē:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Dokumentus var izsniegt arī tiesas sekretārs (greffier), parasti nosūtot ierakstītu vēstuli; šis izsniegšanas veids franču valodā tiek apzīmēts ar vispārīgāku jēdzienu notification.

Informācija pieejama šajā tīmekļa vietnē:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tieslietu ministrijai šajā jautājumā nav pilnvaru, tāpēc vēstules vai citus dokumentus, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanu, nevar adresēt ministrijai.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Tiesu izpildītāji ir vienīgās saņēmējas struktūras.

Tiesu izpildītāji un viņu ģeogrāfiskā jurisdikcija atrodama šajā vietnē:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Tieslietu ministrijai šajā jautājumā nav pilnvaru, tāpēc vēstules vai citus dokumentus, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanu, nevar adresēt ministrijai.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Saņemšana iespējama

pa pastu, e-pastu, faksu vai tālruni.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Franču un vācu valoda.

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālā iestāde ir Augstākās tiesas (Cour supérieur de Justice) ģenerālprokuratūra (Parquet Général).

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Pasta adrese: L-2080 Luxembourg

Tālr. nr. (+352) 47 59 81-2336

Fakss (+352) 47 05 50

E-pasts: parquet.general@justice.etat.lu

Valodas: franču un vācu valoda.

Tieslietu ministrijai šajā jautājumā nav pilnvaru, tāpēc vēstules vai citus dokumentus, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanu, nevar adresēt ministrijai.

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Saskaņā ar 7. pantu Luksemburga sniedz 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto palīdzību nolūkā atrast tās personas adresi, kurai jāizsniedz tiesas vai ārpustiesas dokuments.

Izraudzītās iestādes, kurām pārsūtītājas struktūras var adresēt lūgumus noskaidrot tās personas adresi, kam ir jāizsniedz dokuments, ir tiesu izpildītāji.

Tiesu izpildītāji un viņu ģeogrāfiskā jurisdikcija atrodama šajā vietnē:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Saskaņā ar 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu Luksemburga norāda, ka attiecībā uz dokumenta izsniegšanas pieprasījuma pārsūtīšanu tiesu izpildītājiem saņēmējas struktūras statusā tiesu izpildītāji pēc savas iniciatīvas iesniedz viņiem pieejamās datubāzēs informācijas pieprasījumus par fiziskām vai juridiskām personām gadījumos, kad dokumenta izsniegšanas pieprasījumā norādītā adrese nav pareiza. Ja tiesu izpildītāja ģeogrāfiskajā jurisdikcijā ir atrodama jauna oficiālā adrese, tiesu izpildītājs izsniegs dokumentu šajā jaunajā adresē.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Luksemburga atļauj pieprasījuma veidlapu (A veidlapu) aizpildīt vācu valodā, kā arī franču valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem dokuments jāizsniedz noteiktajā termiņā, kā paredzēts 2020. gada 25. novembra Regulas (ES) 2020/1784 12. panta 5. punktā un 13. panta 2. punktā.

Ja dokumentu izsniedz tiesas izpildītājs personīgi (signification), paziņojumā par izsniegšanu (exploit) jānorāda izsniegšanas datums, t. i., datums, kurā paziņojums par izsniegšanu tiek piegādāts adresātam vai adresāta dzīvesvietas adresē, vai datums, kurā dokuments tiek atstāts adresāta dzīvesvietas adresē.

Ja adresāts atsakās pieņemt izsniedzamā dokumenta kopiju, tiesu izpildītājs to pieraksta paziņojumā par izsniegšanu. Šajā gadījumā dokuments tiek uzskatīts par izsniegtu datumā, kad to uzrāda adresātam.

Ja nav zināma mājas vai dzīvesvietas adrese personai, kurai paredzēts izsniegt dokumentu, tiesu izpildītājs sagatavo izsniegšanas protokolu (procès-verbal), kurā sīki izklāstītas veiktās adresāta meklēšanas darbības. Dokumentu uzskata par izsniegtu, kad tiek sastādīts izsniegšanas protokols.

Ja dokuments tiek izsniegts, nosūtot ierakstītu vēstuli (notification), Luksemburga piemēro dubultu datumu sistēmu.

Sūtītāja datums atšķiras no adresāta datuma.

Attiecībā uz sūtītāju izsniegšanas datums ir nosūtīšanas datums.

Attiecībā uz adresātu izsniegšanas datums ir datums, kad dokuments tiek piegādāts adresātam.

Ja adresāts atsakās pieņemt ierakstīto vēstuli, pasta darbinieks ieraksta to saņemšanas apstiprinājumā un atgriež ierakstīto vēstuli, kurai pievieno saņemšanas apstiprinājumu. Šajā gadījumā dokuments tiek uzskatīts par izsniegtu datumā, kad adresātam tiek uzrādīta ierakstītā vēstule.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Luksemburga atļauj izsniegšanas vai neizsniegšanas apliecinājuma veidlapu aizpildīt vācu valodā, kā arī franču valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Vienotā fiksētā likme ir 165 EUR.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Luksemburga iebilst pret to, ka tās diplomātiskie un konsulārie pārstāvji tieši izsniedz tiesas un ārpustiesas dokumentus citā dalībvalstī.

Luksemburga iebilst arī pret to, ka citu dalībvalstu diplomātiskie un konsulārie pārstāvji izsniedz šādus dokumentus tās teritorijā, ja vien dokumentu nav paredzēts izsniegt to izcelsmes dalībvalsts valstspiederīgajam.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Luksemburga pieļauj tiešu izsniegšanu saskaņā ar 20. pantu 2020. gada 25. novembra Regulā (ES) 2020/1784.

Tieslietu ministrijai šajā jautājumā nav pilnvaru, tāpēc vēstules vai citus dokumentus, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanu, nevar adresēt ministrijai.

Dokumentus personīgi var izsniegt tiesu izpildītājs (huissier); šis izsniegšanas veids franču valodā tiek apzīmēts ar jēdzienu signification.

Adresāta valsts tiesu izpildītāji nav atbildīgi par to, lai nodrošinātu, ka dokumenta veidlapa un saturs, ko tieši pārsūtījusi attiecīgā persona, ir pareizs. Viņi ir atbildīgi tikai par formalitātēm un procedūrām, ko tie piemēro, izsniedzot dokumentus adresāta valstī.

Tiesu izpildītāji atrodami šajā vietnē:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Neatkarīgi no 22. panta 1. punkta Luksemburgas tiesas var pieņemt nolēmumu, ja ir izpildīti 22. panta 2. punktā minētie nosacījumi.

Saskaņā ar 22. panta 4. punktu Luksemburgā pieteikumu par atbrīvojumu var atzīt par nepieņemamu, ja tas nav iesniegts saprātīgā termiņā (to novērtē tiesnesis), sākot no brīža, kad atbildētājs ir uzzinājis par nolēmumu vai laiku, kad beigusies rīcības neiespējamība; pieteikumus nevar iesniegt vairāk kā vienu gadu pēc nolēmuma izsniegšanas.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Neattiecas.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 17/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.