Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Malta

Saturu nodrošina
Malta

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Prokuratūra
Adrese: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tālrunis: (+356) 22265000
E-pasts: info@stateadvocate.mt

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Prokuratūra
Adrese: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tālrunis: (+356) 22265000
E-pasts: info@stateadvocate.mt

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Ar ierakstītu sūtījumu. Dokumentu oriģināli kopā ar I pielikuma veidlapu un bankas kvīti jānosūta pa pastu. Kopijas var iepriekš nosūtīt pa e-pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Maltiešu un angļu valoda.

4. pants. Centrālā struktūra

Prokuratūra
Adrese: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tālrunis: (+356) 22265000
E-pasts: info@stateadvocate.mt

Teritoriālās piekritības zonas: Malta un Gozo

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

7. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Juridiskas personas juridisko adresi var atrast tiešsaistē reģistrā Maltas Komercreģistra tīmekļa vietnē:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Tiešsaistes sistēma ļauj ikvienai fiziskai personai, kas vēlas iegūt informāciju par uzņēmumiem, fondiem un asociācijām, piekļūt reģistram. Reģistrā iekļautā informācija ir bezmaksas un plaši pieejama (publiska informācija). Tā ietver uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru, juridisko adresi, reģistrācijas datumu utt. Ikviena persona var meklēt uzņēmumu, izmantojot tā reģistrācijas numuru vai nosaukuma daļu.

Attiecībā uz fizisko personu adresi ārvalstu pārsūtītāja struktūra var, izmantojot turpmāk minēto e-pasta adresi, nosūtīt Maltas saņēmējai struktūrai lūgumu noskaidrot adresi dokumentu izsniegšanas nolūkiem: info@stateadvocate.mt
Šādos lūgumos jānorāda personas, kurai jāizsniedz dokumenti, personas kods, vārds un uzvārds.

Maltas saņēmēja struktūra i) neiesniedz lūgumus sniegt informāciju par adresi un ii) nesniedz šādu palīdzību pēc savas iniciatīvas.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Maltiešu un angļu valoda.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Paziņojums, kas minēts regulas 12. panta 2. punktā attiecībā uz L veidlapas I pielikumā tulkojumu kādas trešās valsts valodā, uz Maltu neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Paziņojums, kas minēts regulas 33. panta 1. punktā – saistībā ar 12. panta 5. punktu un 13. panta 2. punktu – uz Maltu neattiecas, jo tās tiesību aktos nav noteikts šāds konkrēts laikposms.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Maltiešu un angļu valoda.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Maltas tiesību aktos ir noteikta nodeva 50 eiro par katru lūgumu izsniegt dokumentus Maltā. Izsniegšanas lūgumam jāpievieno maksājuma apliecinājums. Dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ bez izskatīšanas, ja izsniegšanas lūgumam nebūs pievienota bankas kvīts kā maksājuma apliecinājums. Nodevas ir jāapmaksā ar bankas pārskaitījumu, ko maksā prokuratūrai, izmantojot šādu norēķina konta informāciju.

Bankas nosaukums: Central Bank of Malta

Konta nosaukums: AG Office – Receipt of Service Documents

Konta numurs: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT kods: MALTMTMT

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Malta iebilst pret izsniegšanu, ko veic diplomātiskā vai konsulārā dienesta darbinieki.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Prokuratūra kopā ar Tiesu pakalpojumu aģentūru.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Tas nav iespējams, jo nepieciešams paziņojuma apliecinājums. Tomēr, ja spriedums ir pasludināts pret personu, kurai iepriekš savlaicīgi netika izsniegta pavēste ar uzaicinājumu ierasties tiesā, minētā persona var trīs mēnešu laikā pēc tam, kad tā tikusi informēta par spriedumu, prasīt lietas atkārtotu izskatīšanu.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Neattiecas.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 12/07/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.