Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Polija

Saturu nodrošina
Polija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Polija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Tiesa, kurā notiek tiesvedība (rajona tiesa (sąd rejonowy), apgabaltiesa (sąd okręgowy) vai apelācijas tiesa (sąd apelacyjny), vai Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy)).

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Rajona tiesa, kuras piekritības teritorijā ir jāizsniedz dokuments.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus var nosūtīt pa pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Veidlapas var aizpildīt poļu, kā arī angļu vai vācu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Tieslietu ministrija, Starptautiskās sadarbības un cilvēktiesību departaments

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel.: +48 22 23 90 870

e-pasts: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Detalizēta informācija par palīdzību, lai noskaidrotu adresi atbilstoši 7. panta 2. punkta a) apakšpunktam, to lasot saistībā ar 1. punkta c) apakšpunktu

Fiziskas personas mājas adrese:

iestāde, kam ir leģitīma interese pārbaudīt tādas personas adresi, kurai jāizsniedz dokuments, var vērsties pie jebkura pašvaldības, mazpilsētas vai lielpilsētas vadītāja, lūdzot informāciju par personas adresi. Šo informāciju var iegūt, iesniedzot pieteikumu. Pieteikumu var iesniegt tikai vienai pašvaldības iestādei, un par to jāsamaksā nodeva 31 Polijas zlots (jāiemaksā tās pašvaldības iestādes kontā, kurā iesniegts pieteikums); pieteikumam jāpievieno maksājuma apliecinājums. Pieteikuma iesniedzējam arī jāapliecina leģitīmā interese, pamatojoties uz kuru var darīt pieejamus datus no reģistra. Šo interesi var apliecināt ar dokumentu, kurā noteikts juridisks pienākums rīkoties noteiktā veidā (piem., lietas izskatīšana tiesā, tiesu izpildītāja vēstule, līgums).

Uzņēmumu (vispārēji uzņēmēji, pilnsabiedrības ar ierobežotu atbildību vai ierobežotiem ieguldījumiem, sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrības, kooperatīvi, valsts uzņēmumi, pētniecības un izstrādes struktūras, ārvalstu uzņēmumi un to filiāles, kā arī kopfondi) adreses:

tās ir pieejamas tiešsaistē reģistrā, ko uztur Valsts Tiesu reģistrs (Krajowy Rejestr Sądowy). Reģistrs tiek uzturēts saskaņā ar oficiālā atklātuma principiem (t.i., ikvienam ir tiesības piekļūt reģistra datiem).

Tiešsaistē pieejamā informācija atrodama, sekojot šai saitei:

Informācija par fiziskām personām, kuras veic uzņēmējdarbību, ir apkopota Centrālajā Komercreģistrā (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), kuram piekļūt var ikviens.

Informācija, kas minēta 7. panta 2. punkta c) apakšpunktā

Iestādei, kas saņem pieteikumu (saņēmēja struktūra Polijā), nav pienākuma un tā principā neprasa attiecīgajiem reģistriem noskaidrot adresi, ja saņēmējas struktūras norādītā adrese izrādās nepareiza. Praksē, ja iestāde to uzskata par lietderīgu, tā var izvērtēt, vai adresē ir acīmredzama kļūda vai, ja pārsūtītāja struktūra norāda, ka adrese ir ņemta no publiski pieejama reģistra, – pārbaudīt, vai saskaņā ar reģistra datiem adrese ir aktuāla.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Veidlapas var aizpildīt poļu, kā arī angļu vai vācu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Neattiecas.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Veidlapas var aizpildīt poļu, angļu vai vācu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Par dokumentu izsniegšanu netiek prasīta nodeva.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Polija iebilst pret to, ka tās teritorijā izsniegšanu veiktu diplomātisko vai konsulāro dienestu darbinieki, izņemot gadījumus, kad dokumenti ir jāizsniedz tās dalībvalsts pilsoņiem, kura pārsūta dokumentus.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Polija iebilst pret to, ka tās teritorijā izmantotu šajā pantā minēto izsniegšanas metodi.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Termiņa nokavējuma gadījumā termiņa atjaunošanas pieteikumu, ko iesniedz vienu gadu pēc termiņa beigām, var iesniegt tikai izņēmuma gadījumos.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Neattiecas.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 27/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.