Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

  • Apgabaltiesas (tribunais judiciais de comarca);
  • reģistru uzturētāji (conservadores);
  • notāri (notários);
  • tiesu izpildītāji (agentes de execução) un
  • juridiskie pārstāvji (mandatários judiciais).

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

i. Vispārējās jurisdikcijas tiesa (juízo de competência genérica) vai kompetentās pirmās instances tiesas vietējā civillietu tiesu palāta (juízo local cível), ja tāda ir; un

ii. Tiesu izpildītāji (OSAEOrdem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (Juridisko pārstāvju un tiesu izpildītāju asociācija)).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pa pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Portugāļu, spāņu un angļu valoda.

4. pants. Centrālā struktūra

Tieslietu administrācijas ģenerāldirekcija (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tālr.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fakss: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: https://dgaj.justica.gov.pt/

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

7. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanas nolūkā izraudzītā iestāde, kurai pārsūtītājas struktūras var adresēt lūgumus noskaidrot tās personas adresi, kam ir jāizsniedz dokuments, ir:

Tieslietu administrācijas ģenerāldirekcija (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBON

Tālr.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fakss: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: https://dgaj.justica.gov.pt/

7. panta 2. punkta c) apakšpunkta piemērošanas nolūkā situācija attiecībā uz dažādām saņēmējām struktūrām ir šāda:

  • vispārējās jurisdikcijas tiesa (juízo de competência genérica) vai kompetentās pirmās instances tiesas vietējā civillietu tiesu palāta (juízo local cível), ja tāda ir: lai izsniegtu dokumentus, ja izsniegšanas pieprasījumā norādītā adrese nav pareiza, saņēmēja struktūra līdzīgās lietās iekšzemes strīdos piemēro valsts tiesību aktus, t. i., attiecīgos noteikumus, kas paredzēti Portugāles Civilprocesa kodeksa 226. un 236. pantā;
tiesu izpildītāji (OSAE): lai atrastu tās personas jauno adresi, kurai jāizsniedz dokuments, tiks iesniegti pieprasījumi pastāvīgās dzīvesvietas reģistriem vai citām datubāzēm, ja tādi reģistri un datubāzes ir.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Portugāļu, spāņu un angļu valoda.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Ja I pielikumā iekļauto L veidlapu tulko trešās valsts valodā, to paziņos Komisijai, lai pēc tam publicētu Eiropas e-tiesiskuma portālā.

13. pants. Izsniegšanas diena

Regulas 12. panta 5. punkta un 13. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā Portugāles Civilkodeksa 323. pantā ir paredzēts, ka likumā noteiktais termiņš tiek apturēts piecas dienas pēc pieprasījuma izsniegt dokumentus gadījumos, kad dokumentus nav bijis iespējams iesniegt tādu iemeslu dēļ, kas nav attiecināmi uz pieteikuma iesniedzēju.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Portugāļu, spāņu un angļu valoda.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Tiesas dokumentu izsniegšana no citas dalībvalsts parasti nav saistīta ar nodevām vai izmaksām, ja dokumenti tiek nosūtīti tiesām.

Tomēr, ja dokumentus izsniedz tiesas amatpersona vai tiesu izpildītājs personīgi, būs jāsedz šādas izmaksas.

1. Tiesu izpildītāji:

ja veikta izsniegšana — 76 EUR;

ja nav veikta izsniegšana (piemēram, ja persona, kurai izsniedzami dokumenti, nedzīvo norādītajā adresē vai tādas adreses nav) — 50,50 EUR.

2. Tiesu amatpersonas:

ja veikta izsniegšana — 51 EUR;

ja nav veikta izsniegšana (piemēram, ja persona, kurai izsniedzami dokumenti, nedzīvo norādītajā adresē vai tādas adreses nav) — nekas nav jāmaksā.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Portugāle iebilst pret to, ka cita dalībvalsts izsniedz tiesas dokumentus tās teritorijā ar diplomātisko pārstāvju vai konsulāro amatpersonu starpniecību, ja vien persona, kurai jāizsniedz dokuments, nav šīs dalībvalsts valstspiederīgais.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Neattiecas.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Neatkarīgi no 22. panta 1. punkta noteikumiem Portugāles tiesas var pieņemt spriedumu, ja ir izpildīti visi minētā panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

22. panta 4. punkta piemērošanas nolūkā Portugālē pieteikumi par atbrīvojumu no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma ir jāiesniedz viena gada laikā no pārsūdzamā lēmuma dienas. Pēc šā datuma pieteikumi netiks pieņemti.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

1997. gada 19. novembra Nolīgums starp Portugāles Republiku un Spānijas Karalisti par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un krimināllietās

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 02/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.