Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Attiecībā uz tiesu dokumentiem pārsūtītājas struktūras ir visas Rumānijas tiesas: rajona tiesas, apgabaltiesas, apelācijas tiesas un Augstā kasācijas tiesa.

Attiecībā uz ārpustiesas dokumentiem pārsūtītājas struktūras ir rajona tiesas, kuru jurisdikcijā savu praksi reģistrējuši notāri un tiesu izpildītāji.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Saņēmēja struktūra pieteikumiem no ES dalībvalstīm par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu ir rajona tiesa, kuras jurisdikcijā atrodas saņēmēja domicils vai juridiskā adrese.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Pa pastu. Pa faksu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Rumānija pieņem standarta veidlapas, kas aizpildītas rumāņu valodā, kā arī angļu vai franču valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Tieslietu ministrija

Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāts

Starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības civillietās un komerclietās dienests

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tālrunis: +40 37204 1077 sekretariāts, fakss: +40 37204 1079: Е-pasts: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Personas datus var sniegt tikai tad, ja pastāv pamatots juridiskais pamats. Par pamatotu juridisko pamatu uzskata pieteikumus par personas datu sniegšanu, kas saņemti no policijas, Aizsardzības ministrijas, prokuratūras, tiesām, specializētām sociālās aizsardzības iestādēm attiecībā uz nepilngadīgajiem vai citām personām, kurām pienākas aizsardzība, vai no fiziskām un juridiskām personām, kuru leģitīmās intereses ir pierādītas ar dokumentiem, kuros apliecināts interešu juridiskais pamats. Ja nav pamatota juridiskā pamata, personas datus var sniegt tikai pēc tam, kad ir saņemta datu subjekta skaidra un nepārprotama iepriekšēja piekrišana.

Neskarot iepriekš minēto, piemērojot 7. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, pieteikumi par informāciju attiecībā uz tādas fiziskas personas adresi Rumānijā, kura ir Rumānijas pilsonis, var nosūtīt Iedzīvotāju reģistra un datubāzu pārvaldības departamentam (DEPABD), str. Obcina Mare No 2, Sector 6, Bucharest; e-pasts: depabd@mai.gov.ro Tīmekļa vietne: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Turklāt, piemērojot 7. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, informāciju attiecībā uz juridiskas personas juridisko adresi var pieprasīt tiešsaistē, izmantojot Valsts Komercreģistra biroja InfoCert pakalpojumu. Lai piekļūtu Valsts Komercreģistra biroja tiešsaistes pakalpojumu portālam, ir jāizveido lietotāja konts tiešsaistes Recom portālā. Kad šāds konts ir izveidots, lietotājs atkarībā no pieprasītā pakalpojuma var iegūt bezmaksas vai maksas piekļuvi. Papildu informācija ir atrodama šeit.

Ja pieteikumā sniegtā adrese nav pareiza, rajona tiesai (saņēmēja struktūra) nav pienākuma pēc savas iniciatīvas pārbaudīt dokumentu adresāta aktuālo adresi.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Rumānija pieņem standarta veidlapas, kas aizpildītas rumāņu valodā, kā arī angļu vai franču valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Neattiecas.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Rumānija pieņem standarta veidlapas, kas aizpildītas rumāņu valodā, kā arī angļu vai franču valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Neattiecas.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Rumānija apliecina, ka diplomātisko un konsulāro dienestu darbinieki Rumānijas teritorijā var izsniegt tiesas un ārpustiesas dokumentus tikai tās valsts pilsoņiem, kuru tie pārstāv.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 154. panta 5. punktu pēc ieinteresētās puses lūguma un tai sedzot izdevumus, procesuālos aktus var tieši izsniegt tiesu izpildītāji, kuriem ir jāievēro Civilprocesa kodeksā noteiktās procesuālās formalitātes procesuālo aktu paziņošanai un izsniegšanai.

Konkrētās situācijās Rumānijas tiesību aktos ir paredzēta iespēja, ka ārpustiesas dokumentus personai izsniedz tieši tiesas izpildītājs (piem., Civilkodeksa 1522. panta 2. punkts – rakstiska paziņojuma par maksājuma veikšanu izsniegšana parādniekam).

Zvērinātu tiesu izpildītāju saraksts ir atrodams, sekojot šai saitei.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

22. panta 4. punkts

Termiņa atjaunošanas pieteikums nav pieņemams, ja tas iesniegts pēc tam, kad pagājis viens gads kopš lēmuma pasludināšanas.

22. panta 2. punkts

Rumānijas tiesa var pieņemt lēmumu pat tad, ja nav saņemts apliecinājums par to, ka ir izsniegts vai piegādāts dokuments, ar ko uzsākta tiesvedība, vai tam līdzvērtīgs dokuments, ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi 22. panta 2. punkta nosacījumi.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Neattiecas.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 26/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.