Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Tiesas un notāri (mantošanas tiesvedībās un tiesvedībās par nozaudēta vai iznīcināta tiesību instrumenta, piemēram, īpašumtiesības apliecinoša dokumenta, atjaunošanu (konanie o umorení listiny)).

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Rajona tiesas.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumenti jāiesniedz rakstiski papīra formā, iesūtot pa pastu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Slovāku, čehu, angļu valoda.

4. pants. Centrālā struktūra

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija

Starptautisko privāttiesību nodaļa

Račianska 71, 813 11 Bratislava, Slovak Republic

Tālrunis: (421) 2 888 91 111

Fakss: (421) 2 888 91 604

E-pasts: civil.inter.coop@justice.sk

Tīmekļa vietne: https://www.justice.gov.sk

Valodas: slovāku, čehu, angļu, franču

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: vācuangļufranču.

7. panta 2. punkta a) apakšpunkts:

Slovākija sniegs 1. punkta a) apakšpunktā minēto palīdzību – lūgums noskaidrot adresi ir jānosūta rajona tiesai (jebkurai rajona tiesai; visas rajona tiesas ir arī saņēmējas struktūras 3. panta 2. punkta nozīmē.

7. panta 2. punkta c) apakšpunkts:

Slovākijas saņēmējas struktūras pēc savas iniciatīvas iesniedz lūgumus adrešu reģistriem vai citām datubāzēm, lai iegūtu informāciju par adresi lietās, kurās izsniegšanas lūgumā norādītā adrese nav pareiza.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Slovāku, čehu, angļu valoda.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Neattiecas.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Slovāku, čehu, angļu valoda.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Parasti dokumentus izsniedz tiesa, kura saņēmusi lūgumu; tomēr noteiktos apstākļos tiesa var uzticēt dokumentu izsniegšanu tiesu varas amatpersonai un, ja tiesas pilnvarotā amatpersona ir tiesu izpildītājs (súdny exekútor), par dokumentu izsniegšanu ir noteikta nodeva 10 EUR par katru izsniegto dokumentu.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Slovākija iebilst pret to, ka dokumentu izsniegšanu veic diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību amatpersonas, izņemot gadījumus, kad dokumenti ir jāizsniedz tās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kurā dokumenti ir sagatavoti.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Slovākijas tiesību aktos nav atļauts e-pastu izmantot tādu dokumentu izsniegšanai, kas jāizsniedz personīgi. Tas attiecas uz šādiem dokumentiem:

  • Likumā 160/2015 (Civilprocesa kodeksā (Civilný sporový poriadok“CPK”)) noteikts, ka šādi dokumenti ir jāizsniedz personīgi:

- tiesas rīkojumi, ar ko atļauj veikt grozījumus izskatāmajā lietā gadījumos, kad attiecīgās puses nepiedalījās sēdē, kurā tika veikti grozījumi (CPK 142. panta 2. punkts);

- izskatāmās lietas pielikumi, ja tiesa lietu nav noraidījusi vai nolēmusi izbeigt tiesvedību (CPK 167. panta 1. punkts);

- aizstāvības paziņojumi, ja atbildētājs neatzīst prasību pilnībā (CPK 167. panta 3. punkts);

- prasītāja atbildes uz atbildētāja aizstāvības paziņojumi, kas sniegts saskaņā ar 167. panta 3. punktu (CPK 167. panta 4. punkts);

- uzaicinājumi uz pirmstiesas sēdi strīda izskatīšanai (CPK 169. panta 2. punkts);

- spriedumi (CPK 223. panta 1. punkts);

- maksājuma rīkojumi izskatāmas lietas ietvaros (CPK 266. panta 1. punkts);

- atbildētāja iebildumi pret maksājuma rīkojumu, kurš izsniegts par labu prasītājam (CPK 267. panta 5. punkts);

- rīkojumi atbilstoši CPK 273. panta c) punktam, kuros atbildētājam noteiktajā termiņā ir jāreaģē rakstiski uz izskatāmo lietu un minētajā paziņojumā jāizklāsta savas aizstāvības elementi, pievienojot dokumentus, uz kuriem tas pamatojas un sniedzot pierādījumus prasījuma pamatošanai, kā noteikts CPK 273. panta a) punktā;

  • Likumā 161/2015 (Bezstrīdus civilprocesa kodeksā (Civilný mimosporový poriadok – “BCPK”)) noteikts, ka šādi dokumenti ir jāizsniedz personīgi:

- tādi rīkojumi par tiesvedības uzsākšanu, kas tiek izsniegti pusēm, ja tiesa sākusi tiesvedību pēc savas iniciatīvas (BCPK 27. pants);

- grozījumi rīkojumos par tiesvedības uzsākšanu gadījumos, kad puses nepiedalījās sēdē, kurā tika veikts grozījums (BCPK 28. pants);

- rīkojumi, ar ko pieņem lēmumus par lietu pēc būtības (BCPK 45. pants);

- tādi rīkojumi tiesvedībā par nepilngadīgā atgriešanu viņa nolaupīšanas vai neatļautas aizturēšanas gadījumā, ar kuriem pieprasa personai, kas saskaņā ar prasītāja apgalvojumu pārkāpj tiesības, iesniegt rakstisku paziņojumu par lietu (131. panta 2. punkts);

- tādi paziņojumi un norādījumi mantošanas tiesvedībās, kas izsniegti personām, kuras pamatoti varētu uzskatīt par mantiniekiem, attiecībā uz viņu mantošanas tiesībām un iespēju atraidīt mantojumu, ja tiesa paziņojumus un norādījumus neizdod mutiski reģistrēšanai (BCPK 189. panta 2. punkts);

- paziņojumi attiecībā uz lūgumu atbrīvot kādu priekšmetu tiesvedībā, iebilstot pret tāda priekšmeta atbrīvošanu, kas deponēts pie notāra ar mērķi izpildīt saistības lietās atbilstoši 335. panta a) vai b) punktam, vai ja deponētājs ir pieprasījis, ka deponētais priekšmets ir jāatbrīvo un jāatdod viņam vai citai personai, kura nav labumguvējs (BCPK 340. pants);

- paziņojumi, ar kuriem uzaicina sniegt iebildumus tiesvedībās, kurās apstiprina piesavināšanos, un kurus nosūta personai, kas tiesvedības uzsākšanas brīdī īpašumtiesības apliecinošajā dokumentā ir norādīta kā īpašumtiesību turētājs vai tiesību in rem turētājs attiecība uz īpašumu, kas iesaistīt tiesvedībā, kurā apstiprina piesavināšanos (BCPK 359. g pants).

Slovākijā ir noteikts, ka šo dokumentu izsniegšanu apstiprina ar apliecinājumu par saņemšanu, kuru var sniegt tikai adresāts.

20. pants. Tieša izsniegšana

Neattiecas.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļufranču.

Neattiecas.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Neattiecas.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 11/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.