Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovēnija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Pārsūtītājas struktūras ir: rajona tiesas (okrajna sodišča), apgabaltiesas (okrožna sodišča), darba un sociālo lietu tiesa (delovno in socialno sodišče), administratīvā tiesa (upravno sodišče), augstās tiesas (višja sodišča), Augstākā tiesa (Vrhovno sodišče), Konstitucionālā tiesa (Ustavno sodišče) un Valsts prokuratūra (državno odvetništvo).

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Saņēmējas struktūras ir apgabaltiesas.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Ja uz dokumentu saņemšanu attiecas Regulas (EK) Nr. 1206/2001 5. panta 4.punkts, dokumentus nosūta pa pastu, t. sk. kurjerpastu un faksu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

I pielikumā iekļautās veidlapas pieņem slovēņu vai angļu valodā.

4. pants. Centrālā struktūra

Centrālā iestāde regulas īstenošanai ir:

Tieslietu ministrija

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tālr.: (+386) 1 369 53 94

Fakss: (+386) 1 369 52 33

E-pasts: gp.mp@gov.si

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Slovēnijas iestādes palīdz noskaidrot adresi šādi:

pārsūtītāja struktūra nosūta apgabaltiesai (iepriekš 2. punktā minētajai saņēmējai struktūrai) pieprasījumu noskaidrot tās personas adresi, kurai jāizsniedz dokuments.

Tiesām ir piekļuve iedzīvotāju reģistram, un tās ir pilnvarotas pēc savas iniciatīvas vai, ja to pieprasa tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, iegūt informāciju par adresēm, ja izsniegšanas pieprasījumā norādītā adrese ir nepareiza vai nav zināma.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

I pielikumā iekļauto A veidlapu pieņem slovēņu vai angļu valodā.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

Neattiecas.

13. pants. Izsniegšanas diena

Slovēnijas valsts tiesību aktos nav noteikts termiņš dokumentu izsniegšanai.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

I pielikumā iekļauto K veidlapu pieņem slovēņu vai angļu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Parasti par dokumentu izsniegšanu, ko veic kompetentā Slovēnijas tiesa, netiek prasīta maksa, izņemot izmaksas par izsniegšanu, ko veic detektīvs vai izpildītājs, ja šādu izsniegšanas veidu pieprasa attiecīgā puse. Šādas izsniegšanas izmaksas sedz pieprasītāja puse. Saskaņā ar Noteikumiem par detektīvu un izpildītāju veiktu izsniegšanu civilprocesos un kriminālprocesā (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) pašreizējā maksa par dokumentu personīgu izsniegšanu ir 50 EUR. Maksai par pakalpojumu pieskaita pievienotās vērtības nodokli, ja pakalpojumu sniedzējam ir pienākums maksāt PVN. Ja pakalpojums netiek sekmīgi sniegts, pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs saņemt 20 % no maksas. Neatkarīgi no iepriekš minētā tiesa var noteikt augstāku šīs nodevas procentuālo daļu, taču tā nedrīkst pārsniegt 50 % apmēru, ja pievienotajā izrakstā no uzskaites dokumentiem vai citiem attiecīgiem apliecinošiem dokumentiem ir norādīti iemesli, kas to pamato. Pakalpojuma sniedzējam ir arī tiesības uz transporta izdevumu atlīdzināšanu.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Slovēnija neiebilst pret iespēju izsniegt dokumentus ar diplomātisko vai konsulāro pārstāvju starpniecību saskaņā ar 17. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

Slovēnija iebilst pret tiesas dokumentu izsniegšanu personām, kas dzīvo Slovēnijā, ar citas valsts diplomātisko pārstāvju vai konsulāro amatpersonu starpniecību, ja vien dokumenti nav jāizsniedz tās dalībvalsts valstspiederīgajiem, kurā dokumenti ir izdoti.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Slovēnija neparedz nekādus papildu nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā pieņemtu elektronisku izsniegšanu, kā minēts regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

20. pants. Tieša izsniegšana

Saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem tieša izsniegšana nav pieļaujama.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Neatkarīgi no regulas 22. panta 1. punkta noteikumiem tiesnesis var pasludināt spriedumu pat tad, ja nav saņemts dokumentu izsniegšanas vai piegādes apliecinājums, ja vien ir izpildīti visi regulas 22. panta 2. punktā minētie nosacījumi.

Saskaņā ar regulas 22. panta 4. punktu Slovēnijā pieteikumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu var iesniegt viena gada laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

1994. gada 7. februāra Līgums starp Horvātijas Republiku un Slovēnijas Republiku par tiesisko palīdzību krimināllietās.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 19/01/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.