Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija)

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Spānija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

3. panta 1. punkts. Pārsūtītājas struktūras

Tiesu varas amatpersonas (Letrados de la Administración de Justicia) ir kompetentas pārsūtīt tiesas un ārpustiesas dokumentus.

3. panta 2. punkts. Saņēmējas struktūras

Kompetence saņemt tiesas un ārpustiesas dokumentus ir tiesu izpildītājiem, kas strādā Vienotajā dokumentu izsniegšanas centrā (servicio común de notificaciones) vietā, kurā ir jāizsniedz dokuments. Ja nav Vienota dokumentu izsniegšanas centra, kompetence ir tiesas izpildītājam pirmās instances tiesā (Juzgado de Primera Instancia) vietā, kurā ir jāizsniedz dokuments.

Visi lūgumi ir jānosūta Vispārējam vienotajam centra reģistra un izplatīšanas dienestam (Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General), ja tāda nav – Tiesas reģistram (Juzgado Decano) nodošanai iestādei, kuras kompetencē ir izsniegšana. Atbilstoši Spānijas tiesu sistēmu, iestāde, ko Spānijas izraudzījusies par saņēmēju iestādi (Tiesu reģistrs un dokumentu izsniegšanas centrs (Decanatos y Servicios comunes procesales)) nosūta lūgumu iestādei, kuras kompetencē ir izsniegšana.

3. panta 4. punkta c) apakšpunkts. Dokumentu saņemšanas līdzekļi

Attiecībā uz pašlaik pieejamajiem saņemšanas līdzekļiem, tiesas var izmantot IT un digitālos rīkus dokumentu izsniegšanai. Ja nav elektronisko līdzekļu, izsniegšana notiek pa pastu ierakstītā sūtījumā ar paziņojumu par saņemšanu.

3. panta 4. punkta d) apakšpunkts. Valodas, ko var izmantot, aizpildot standarta veidlapu I pielikumā

Valodas, kuras var izmantot standarta veidlapu aizpildīšanai: angļu, franču, portugāļu vai spāņu valoda.

4. pants. Centrālā struktūra

Spānijas izraudzītā centrālā struktūra ir Tieslietu ministrijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības apakšģenerāldirektorāts (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Starptautiskās tiesiskās sadarbības apakšģenerāldirektorāts

Tieslietu ministrija

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

E-pasts: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

7. pants. Palīdzība adreses noskaidrošanā

Iestāde, kas ir kompetenta veikt izsniegšanu, ir atbildīga par adrešu noskaidrošanu.

Saskaņā ar regulas 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu pārsūtītājas struktūras kompetentajai iestādei, kuru Spānija ir izraudzījusies dokumentu izsniegšanai, var iesniegt lūgumus tās personas adreses noskaidrošanai, kurai ir jāizsniedz dokuments.

Saskaņā ar regulas 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu Spānijas iestādes, kuru kompetencē ir dokumentu izsniegšana, pēc savas iniciatīvas iesniegs lūgumus adrešu reģistriem vai citām datubāzēm, lai iegūtu informāciju par adresi lietās, kurās izsniegšanas lūgumā norādītā adrese nav pareiza.

8. pants. Dokumentu pārsūtīšana

Valodas, kuras var izmantot standarta veidlapu aizpildīšanai: spāņu, angļu, franču un portugāļu valoda.

12. pants. Atteikums pieņemt dokumentu

L veidlapa nav tulkota kādas trešās valsts valodā.

13. pants. Izsniegšanas diena

Izsniegšanas datums ir atkarīgs no izsniedzamā dokumenta veida un tiesvedības veida vai posma, parasti tās ir trīs un piecas dienas.

Piemēro attiecīgos procesuālos noteikumus.

14. pants. Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Izsniegšanas apliecinājums ir jāaizpilda spāņu valodā.

15. pants. Izsniegšanas izmaksas

Neattiecas.

17. pants. Izsniegšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Spānija iebilst pret to, ka tās teritorijā dokumentus no citām dalībvalstīm izsniegtu konsulāro vai diplomātisko dienestu darbinieki, izņemot gadījumus, kad dokumenti tiek izsniegti attiecīgās dalībvalsts (izcelsmes valsts) pilsonim.

19. pants. Izsniegšana elektroniski

Neattiecas.

20. pants. Tieša izsniegšana

Spānijā nav iespējama tieša izsniegšana. Procesuālie pārstāvji (procuradores) nedrīkst veikt izsniegšanu, izņemot gadījumus, kad tiesu izpildītājs ir devis tiem skaidru pilnvarojumu.

22. pants. Atbildētāja neierašanās

Spānija apliecina, ka tiesnesis var apturēt tiesvedību un atbilstoši lemt, ja ir izpildītas visas Regulas (ES) 2020/1784 22. panta prasības.

Attiecībā uz tiesneša pilnvarām pieņemt termiņa atjaunošanas pieteikumu Spānija ir norādījusi, ka termiņa atjaunošanas pieteikumi nebūs pieņemami, ja tie iesniegti pēc tam, kad kopš sprieduma pasludināšanas dienas pagājis vairāk nekā viens gads.

29. pants. Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

Nav norādīts.

33. panta 2. punkts. Paziņojums par decentralizētās IT sistēmas agrīnu izmantošanu

Nav norādīts.

Lapa atjaunināta: 08/07/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.