Notifika ta’ dokumenti (riformulazzjoni)

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

L-Artikolu 3(1) – Aġenziji mittenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Skont l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) 2020/1784 tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti), l-aġenziji mittenti tal-Awstrija huma l-qrati distrettwali, iżda wkoll il-qrati l-oħrajn kollha, dment li jkunu meħtieġa li jinnotifikaw dokumenti ġudizzjarji, pereżempju bħala qrati tal-prim’istanza.

L-Artikolu 3(2) – Aġenziji riċeventi

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament (EU) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti), l-aġenziji riċeventi tal-Awstrija huma esklużivament il-qrati distrettwali.

L-Artikolu 3(4)(c) – Mezzi biex jirċievu d-dokumenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Anki wara li jsir applikabbli l-obbligu ta’ trażmissjoni tad-dokumenti li għandhom jiġu nnotifikati, tat-talbiet, eċċ. skont dan ir-Regolament permezz tas-sistema deċentralizzata tal-IT ibbażata fuq l-e-CODEX (l-Artikolu 5(1) flimkien mal-Artikolu 37(2) tar-Regolament), fil-każ ta’ tfixkil f’din is-sistema tal-IT (l-Artikolu 5(4)), jistgħu jintużaw il-mezzi li huma disponibbli s’issa għat-trażmissjoni tad-dokumenti li għandhom jiġu nnotifikati, tat-talbiet, eċċ. – trażmissjoni bil-posta, b’servizzi ta’ konsenja oħrajn (eż. kurrier espress), permezz tal-posta elettronika u bil-faks.

L-Artikolu 3(4)(d) – Lingwi li jistgħu jintużaw għall-mili tal-formola standard li tinsab fl-Anness I

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-formoli jistgħu jimtlew bl-Ingliż kif ukoll bil-Ġermaniż.

L-Artikolu 4 – Korp ċentrali

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-korp ċentrali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament huwa, għall-Awstrija kollha,

Il-Ministeru Federali għall-Ġustizzja

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefown: (++43-1) 52 1 52 0

Faks: (++43-1) 52 1 52 2727

Posta elettronika: team.z@bmj.gv.at

L-Artikolu 7 – Assistenza f’inkjesti dwar indirizzi

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Tista’ ssib l-indirizzi tar-riċevituri fl-Awstrija kif ġej (l-Artikolu 7(1)(c)):

Ir-Reġistru Ċentrali tal-Popolazzjoni (Zentrale Melderegister – “ir-reġistru”) jinsab fil-Ministeru Federali Awstrijak għall-Intern. Dan huwa reġistru pubbliku li fih il-persuni kollha rreġistrati bir-residenza prinċipali tagħhom u – meta jkun applikabbli – bir-residenza jew residenzi sekondarji fl-Awstrija. Ir-reġistru jinkludi data dwar l-identità (eż., l-isem, il-ġeneru, id-data tat-twelid, in-numru fir-reġistru, in-nazzjonalità, eċċ.) u d-data tar-residenza ta’ individwi. Ir-reġistrazzjoni jew id-dereġistrazzjoni ta’ post ta’ residenza fl-Awstrija hija obbligatorja.

L-insinwazzjonijiet fir-reġistru jsiru mid-diversi awtoritajiet ta’ reġistrazzjoni, uffiċċji tar-reġistru ċivili u uffiċċji taċ-ċittadinanza tal-bliet u l-muniċipalitajiet tal-Awstrija. Dan jista’ jiġi aċċessat online mill-awtoritajiet kollha (eż. awtoritajiet distrettwali, awtoritajiet tal-pulizija). Fuq talba, il-banek, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni, l-avukati, in-nutara, eċċ. spezzjonati mill-Ministeru Awstrijak għall-Intern ukoll ikollhom aċċess dirett.

Kulħadd jista’ (iħallas sabiex) jitlob informazzjoni tar-reġistrazzjoni dwar ir-residenza prinċipali ta’ persuna mingħand l-awtoritajiet ta’ reġistrazzjoni.

Sabiex jiġi llokalizzat individwu, kemm il-persuni fiżiċi kif ukoll dawk ġuridiċi jistgħu jiksbu informazzjoni dwar persuni rreġistrati mir-reġistru billi jitolbu informazzjoni dwar ir-residenza prinċipali tal-persuna. Informazzjoni dwar id-data tat-twelid tista’ tintalab biss minn persuni li jkollhom titolu eżekuttiv kontra l-persuna/i mitluba.

Bħala regola ġenerali, tiġi pprovduta biss informazzjoni dwar ir-residenza prinċipali tal-persuna. Jekk persuna li jintalbu d-dettalji tagħha ma jkollhiex residenza prinċipali ġenwina, tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-aħħar residenza prinċipali tagħha li tkun ġiet dereġistrata.

Informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tista’ tinkiseb bil-kundizzjoni li l-persuna li d-dettalji tagħha jintalbu tkun distinta individwalment minn ċerti karatteristiċi, b’mod illi l-informazzjoni pprovduta ma tkunx tista’ tirrelata ma’ iktar minn persuna waħda. Sabiex tinkiseb informazzjoni, huma meħtieġa l-isem u l-kunjom u tal-inqas karatteristika addizzjonali waħda tal-persuna mitluba sabiex il-persuna tkun tista’ tiġi identifikata b’mod definittiv (eż. id-data tat-twelid, il-post tat-twelid, in-nazzjonalità jew l-indirizz preċedenti).

L-awtorità kompetenti hija l-awtorità ta’ reġistrazzjoni, jiġifieri l-awtorità muniċipali; fi bliet bi statut hija l-kunsill lokali u fi Vjenna hija l-uffiċċju muniċipali distrettwali.

Talbiet għal dettalji tar-reġistrazzjoni jistgħu jsiru informalment personalment, bil-posta jew permezz tal-internet.

Id-dettalji tar-reġistrazzjoni jistgħu jintalbu online mis-sit web tar-reġistru jew permezz ta’ oesterreich.gv.at. Huma meħtieġa karta taċ-ċittadin attivata u faċilità ta’ ħlas elettroniku. L-informazzjoni mitluba tiġi pprovduta malli titħallas t-tariffa amministrattiva. It-tariffa amministrattiva attwali ta’ EUR 3.30 tkun dovuta anke jekk it-tiftixa ma tipproduċix riżultat ċar.

Huwa meħtieġ ritratt uffiċjali tal-ID sabiex jinkisbu d-dettalji ta’ reġistrazzjoni. Fil-każ ta’ talbiet bil-miktub, għandu jiġi ppreżentat id-dokument uffiċjali oriġinali jew kopja awtentikata tiegħu minn nutar jew minn qorti.

Talbiet bil-miktub huma suġġetti għal tariffa ta’ EUR 14.30. Tiftix fir-reġistru tal-popolazzjoni lokali jiswa EUR 2.10 u tiftix fir-Reġistru Ċentrali tal-Popolazzjoni jiswa EUR 3.30.

L-Artikolu 8 – Trażmissjoni tad-dokumenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-Formola A tista’ timtela’ bl-Ingliż kif ukoll bil-Ġermaniż.

L-Artikolu 12 – Meta d-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta dokument

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

It-traduzzjonijiet li setgħu ġew prodotti b’ordni ta’ qorti ma humiex aċċettabbli.

L-Artikolu 13 – Data tan-notifika

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Jidher li attwalment ma hemm l-ebda dokument fil-liġi Awstrijaka tat-tip imsemmi fl-Artikoli 12(5) u 13(2).

L-Artikolu 14 – Ċertifikat tan-notifika u kopja tad-dokument notifikat

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Iċ-ċertifikat (formola K) tista’ timtela bil-Ġermaniż jew bl-Ingliż.

L-Artikolu 15 – Spejjeż tan-notifika

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Ma japplikawx tariffi fissi.

L-Artikolu 17 – Notifika minn aġenti diplomatiċi jew uffiċjali konsulari

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

L-Awstrija ma topponix in-notifika skont l-Artikolu 17(1).

L-Artikolu 19 – Servizz elettroniku

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

L-Awstrija ma stabbiliet l-ebda kundizzjoni addizzjonali għan-notifika elettronika permezz tal-posta elettronika skont l-Artikolu 19(1)(b) flimkien mal-Artikolu 19(2) tar-Regolament (EU) 2020/1784 tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti).

L-Artikolu 20 – Notifika diretta

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

In-notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji direttament permezz ta’ uffiċjali ġudizzjarji, uffiċjali jew persuni kompetenti oħra tal-Istat Membru indirizzat ma hijiex permessa skont id-dritt Awstrijak.

L-Artikolu 22 – Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċedimenti

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Minkejja l-Artikolu 22(1), il-qrati Awstrijaki jistgħu jiddeċiedu dwar kwistjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22(2).

L-Awstrija ma stabbilietx skadenza kif imsemmi fl-aħħar subparagrafu tal-Artikolu 22(4) għall-preżentata ta’ rikors għall-istabbiliment mill-ġdid ta’ drittijiet.

L-Artikolu 29 – Relazzjoni ma’ ftehimiet jew arranġamenti bejn l-Istati Membri

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Kif diġà ġie nnotifikat permezz tal-ittri tat-23 ta’ Frar 2009 mill-Ministeri Federali tal-Ġustizzja Ġermaniżi u Awstrijaki dwar ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007, dawn li ġejjin għandhom ikomplu japplikaw bejn il-Ġermanja u l-Awstrija:

Fir-rigward tal-assistenza legali reċiproka, sa fejn din tirrigwarda wkoll in-notifika ta’ proċess, il-Ġermanja u l-Awstrija ikomplu japplikaw il-ftehim konkluż mill-Gvernijiet tagħhom fis-6 ta’ Ġunju 1959 dwar is-simplifikazzjoni ulterjuri tat-tranżazzjonijiet legali skont il-Konvenzjoni ta’ The Hague tal-1 ta’ Marzu 1954 (ippublikata fil-Gazzetta tal-Liġi Federali Awstrijaka Nru 27/1960 u fil-Gazzetta tal-Liġi Federali Ġermaniża Nru 1959 II, p. 1523).

L-Artikolu 33(2) – Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

S’issa għadu ma jeżisti l-ebda pjan speċifiku għal dan.

L-aħħar aġġornament: 01/07/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.