Notifika ta’ dokumenti (riformulazzjoni)

Belġju

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Belġju

Għoti ta' Dokumenti


*input mandatarju

L-Artikolu 3(1) – Aġenziji mittenti

 • Uffiċjali Ġudizzjarji;
 • F’każijiet fejn il-liġi Belġjana tipprovdi għan-notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji mill-qrati, ir-reġistri ta’ dawn il-qrati;

L-Artikolu 3(2) – Aġenziji riċeventi

Uffiċjali Ġudizzjarji

L-Artikolu 3(4)(c) – Mezzi biex jirċievu d-dokumenti

Ittra rreġistrata b’dikjarazzjoni ta’ rċevuta jew servizz elettroniku ta’ konsenja rreġistrat ikkwalifikat.

L-Artikolu 3(4)(d) – Lingwi li jistgħu jintużaw għall-mili tal-formola standard li tinsab fl-Anness I

Minbarra l-formularji mimlija bl-Olandiż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż, se jiġu aċċettati wkoll formularji mimlija bl-Ingliż.

L-Artikolu 4 – Korp ċentrali

Assoċazzjoni Nazzjonali tal-Uffiċjali Ġudizzjarji tal-Belġju (Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders / Chambre nationale des huissiers de justice)
Henri Jasparlaan 93
1060 Brussels
BELGIUM

Telephone: +32 25380092
Fax: +32 25394111
Email: info@nkgb-cnhb.be

L-informazzjoni tista’ tintbagħat bil-posta, bil-fax, bl-imejl jew tinkiseb bit-telefown.
Lingwi aċċettati: Il-Franċiż, l-Olandiż, il-Ġermaniż u l-Ingliż.
Ġuriżdizzjoni territorjali: Il-Belġju (il-pajjiż sħiħ)

L-Artikolu 7 – Assistenza f’inkjesti dwar indirizzi

Skont l-Artikolu 7, il-Belġju jipprovdi assistenza kif imsemmi fil-paragrafu 1(a). L-awtoritajiet kompetenti li l-aġenziji trażmettituri jkunu jistgħu jindirizzaw talbiet dwar id-determinazzjoni tal-indirizz tal-persuna li għandha tiġi nnotifikata lilhom huma l-uffiċjali ġudizzjarji.

Sabiex tintalab assistenza biex jiġu stabbiliti l-indirizzi, id-dettalji tal-uffiċjali ġudizzjarji jistgħu jinstabu permezz ta’ dan is-sit web.

Il-Belġju jiddikjara li l-uffiċjali ġudizzjarji li huma debitament awtorizzati li jinnotifikaw dokument fit-territorju tagħhom, fil-kapaċità tagħhom bħala aġenziji riċeventi huma ġeneralment obbligati bil-liġi li jivverifikaw, fuq inizjattiva tagħhom stess, l-awtentiċità tal-indirizz tad-destinatarju tad-dokument fl-istess territorju, f’konformità mar-regoli tal-liġi nazzjonali fis-seħħ. L-indirizz jiġi vverifikat billi jiġu kkonsultati l-bażijiet tad-data eżistenti li għalihom l-uffiċjali ġudizzjarji għandhom aċċess legali u li jipprovdu informazzjoni dwar ir-residenza uffiċjali tal-persuni kollha (Belġjani jew barranin) domiċiljati, residenti jew awtorizzati li jirrisjedu fil-Belġju.

L-Artikolu 8 – Trażmissjoni tad-dokumenti

Il-Belġju jaċċetta l-formola A mimlija bl-Ingliż, kif ukoll bil-Franċiż, l-Olandiż jew il-Ġermaniż.

L-Artikolu 12 – Meta d-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta dokument

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 13 – Data tan-notifika

Il-Belġju japplika sistema ta’ data doppja biex jiddetermina l-mument tan-notifika; id-data li għandha titqies bħala d-data tan-notifika tvarja skont jekk din tirrigwardax id-destinatarju jew l-ispeditur.

F’konformità mal-Artikolu 53a tal-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan, fir-rigward tad-destinatarju u sakemm il-liġi ma tistipulax mod ieħor, il-perjodi ta’ żmien li jibdew jgħoddu min-notifika ta’ dokument stampat huma kkalkulati b’effett:

(1) mill-ewwel jum wara dak li fih l-ittra ġudizzjarja rreġistrata jew l-ittra rreġistrata b’konferma tal-wasla tiġi ppreżentata fl-indirizz tad-dar tad-destinatarju jew, fejn applikabbli, fir-residenza jew l-indirizz għan-notifika tiegħu/tagħha;

(2) it-tielet jum tax-xogħol wara dak li fih l-ittra rreġistrata jew l-ittra ordinarja tiġi ppreżentata lis-servizz postali, sakemm id-destinatarju ma jipprovdix evidenza kuntrarja.

Fir-rigward ta’ min qed jibgħat, id-data tad-dispaċċ (jew id-data ta’ depożitu fl-uffiċċju postali jew fir-Reġistru) li għandha meqjusa bħala d-data tas-servizz.

B’hekk, jekk parti fil-proċedimenti li tkun tilfet fl-ewwel istanza trid tagħmel proċedimenti ta’ appell, hija għandha tkun tista’ tagħmel dan mingħajr ma jkun mistenni li jkunu saru l-formalitajiet ta’ notifika tas-sentenza.

L-istess japplika jekk persuna li tixtieq tinterrompi preskrizzjoni tinnotifika att li jinterrompi (att ekstraġudizzjarju).

L-Artikolu 14 – Ċertifikat tan-notifika u kopja tad-dokument notifikat

Il-Belġju jaċċetta l-Formularju K mimli bl-Ingliż, kif ukoll bil-Franċiż, l-Olandiż jew il-Ġermaniż.

L-Artikolu 15 – Spejjeż tan-notifika

L-ispejjeż ta’ notifika minn uffiċjal ġudizzjarju jikkorrispondu għal rata fissa ta’ EUR 165 (inkluż il-VAT Belġjana), għandhom jitħallsu mir-rikorrent għal kull att notifikat lil persuna fiżika jew ġuridika. Dak l-ammont jew parti minnu jista’ jintalab minn uffiċjal ġudizzjarju qabel kwalunkwe intervent. F’każ ta’ applikazzjoni tal-VAT mill-Istat Membru ta’ oriġini dwar l-ispejjeż tan-notifika skont ir-regoli Ewropej dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, l-uffiċjal ġudizzjarju għandu jirrimborża kull ħlas żejjed. Dan il-ħlas għandu jsir direttament minn bank jew istituzzjoni finanzjarja fil-Belġju approvat(a) mill-pajjiż tar-rikorrent. L-imposti bankarji għandhom jitħallsu mir-rikorrent.

L-Artikolu 17 – Notifika minn aġenti diplomatiċi jew uffiċjali konsulari

Il-Belġju jopponi n-notifika fit-territorju tiegħu ta’ dokumenti ġudizzjarji msemmija fl-Artikolu 17(1) tar-Regolament, sakemm tali dokumenti ma jiġux notifikati lil ċittadini tal-Istat Membru minn fejn joriġinaw id-dokumenti.

L-Artikolu 19 – Servizz elettroniku

Il-liġi nazzjonali fil-Belġju fil-prinċipju ma tippermettix in-notifika ta’ dokument permezz tal-posta elettronika ordinarja, iżda l-Belġju jippermetti n-notifika b’mezzi elettroniċi f’konformità mal-Artikolu 19(2), sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet addizzjonali li ġejjin:

il-proċess użat irid jagħmilha possibbli li:

 • jiġu identifikati b’mod affidabbli l-partijiet għall-komunikazzjonijiet elettroniċi;
 • jiġu żgurati l-integrità tad-dokumenti trażmessi u s-sigurtà u l-kunfidenzjalità tal-iskambji;
 • jiġu żgurat li t-trażmissjonijiet imwettqa jinżammu;
 • tiġi ddeterminata b’ċertezza d-data li fiha d-dokument ikun intbagħat;
 • tiġi pprovduta ċertezza li d-destinatarju jkun ta l-kunsens tiegħu għan-notifika elettronika.

Dawn il-kundizzjonijiet ma japplikawx għan-notifika ta’ dokumenti li huma purament informattivi u li ma jipproduċux effetti legali bħall-bidu tal-perjodu ta’ żmien għall-preżentata ta’ appell.

L-Artikolu 20 – Notifika diretta

Il-liġi Belġjana ma topponix in-notifika diretta kif previst fl-Artikolu 20. In-notifika diretta lil persuni residenti fil-Belġju trid issir permezz tal-uffiċjal ġudizzjarju b’ġuriżdizzjoni territorjali fuq il-post ta’ residenza tal-persuna li għandha tiġi nnotifikata.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

L-Artikolu 22 – Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċedimenti

Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22(1) tar-Regolament, il-qrati fil-Belġju jistgħu jagħtu sentenza jekk il-kundizzjonijiet kollha tal-paragrafu 2 jiġu ssodisfati.

Rikors għal eżenzjoni kif previst fl-Artikolu 22(4) tar-Regolament irid jiġi ppreżentat fi żmien sena mill-għoti tas-sentenza.

L-Artikolu 29 – Relazzjoni ma’ ftehimiet jew arranġamenti bejn l-Istati Membri

Il-Belġju jiddikjara li, fir-relazzjonijiet tiegħu mal-Istati Membri l-oħra, ir-Regolament jipprevali fi kwistjonijiet li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu fuq l-istrumenti l-oħrajn:

 • Il-Konvenzjoni ta’ The Hague tal-1 ta’ Marzu 1954 dwar il-proċedura ċivili;
 • Il-Konvenzjoni tal-1 ta’ Marzu 1956 bejn il-Belġju u Franza dwar assistenza ġudizzjarja reċiproka f’materji ċivili u kummerċjali;
 • Il-Ftehim tal-25 ta’ April 1959 bejn il-Gvern tal-Belġju u l-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja biex jiffaċilita l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ The Hague tal-1 ta’ Marzu 1954 dwar il-proċedura ċivili;
 • Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-Notifika Barra mill-Pajjiż ta’ Dokumenti Ġudizzjarji u Ekstraġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali;
 • Il-Konvenzjoni tat-23 ta’ Ottubru 1989 bejn il-Belġju u l-Awstrija dwar assistenza ġudizzjarja reċiproka u kooperazzjoni legali, addizzjonali għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1 ta’ Marzu 1954 dwar il-proċedura ċivili.

L-Artikolu 33(2) – Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 06/12/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.