Notifika ta’ dokumenti (riformulazzjoni)

Ġermanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Ġermanja

Għoti ta' Dokumenti


*input mandatarju

L-Artikolu 3(1) – Aġenziji mittenti

L-aġenzija mittenti għad-dokumenti ġudizzjarji hija l-qorti li tinnotifika d-dokument (l-Artikolu 1069(1)(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (ZPO)).

L-aġenzija mittenti għad-dokumenti ekstraġudizzjarji hija l-qorti lokali (Amtsgericht) tad-distrett li l-persuna li tinnotifika d-dokument tkun domiċiljata jew residenti abitwalment fih; għall-atti ċċertifikati minn nutar, hija wkoll il-qorti lokali tad-distrett li l-uffiċċju tan-nutar jinsab fih; għall-persuni ġuridiċi, l-uffiċċju rreġistrat jieħu l-post tad-domiċilju jew tar-residenza abitwali; il-gvernijiet tal-Land jistgħu joħorġu ordni eżekuttiva li tagħti struzzjonijiet lil qorti lokali waħda biex twettaq il-kompiti tal-aġenzija mittenti f’isem diversi distretti tal-qorti lokali (l-Artikolu 1069(1)(2) ZPO).

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3(2) – Aġenziji riċeventi

L-aġenzija riċeventi kompetenti skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) 2020/1784 hija l-qorti lokali li fid-distrett tagħha għandu jiġi nnotifikat id-dokument. Il-gvernijiet tal-Land jistgħu joħorġu ordni eżekuttiva li tagħti struzzjonijiet lil qorti lokali waħda biex twettaq il-kompiti tal-aġenzija riċeventi f’isem diversi distretti tal-qorti lokali.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3(4)(c) – Mezzi biex jirċievu d-dokumenti

Skont l-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) 2020/1784, id-dokumenti jistgħu jiġu rċevuti b’dawn il-mezzi li ġejjin: bil-posta, bis-servizz ta’ kurrier privat jew bil-faks.

Komunikazzjonijiet oħra jistgħu jiġu rċevuti wkoll bit-telefown jew bl-email.

L-Artikolu 3(4)(d) – Lingwi li jistgħu jintużaw għall-mili tal-formola standard li tinsab fl-Anness I

Il-formoli fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2020/1784 jistgħu jimtlew bil-Ġermaniż jew bl-Ingliż (l-Artikolu 1070 ZPO).

L-Artikolu 4 – Korp ċentrali

Il-funzjonijiet tal-korp ċentrali jitwettqu primarjament fil-livell tal-Land.

Kull Land għandha l-korp ċentrali tagħha u l-gvern tal-Land jiddetermina liema korp ikun se jwettaq din il-funzjoni fit-territorju tiegħu (l-Artikolu 1069(3) ZPO). Fil-maġġoranza tal-każijiet, il-korp ċentrali tal-Land huwa l-awtorità ġudizzjarja tal-Land, qorti reġjonali superjuri jew qorti lokali.

Barra mis-16-il korp ċentrali fil-livell tal-Land, hemm korp ċentrali wieħed fil-livell federali – l-Uffiċċju Federali għall-Ġustizzja (Bundesamt für Justiz). Il-korp ċentrali federali jipprovdi appoġġ lill-korpi kompetenti fil-Länder (l-Artikolu 1069(4) ZPO) u jirċievi talbiet għal servizz b’rabta ma’ azzjonijiet miġjuba kontra r-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 7 – Assistenza f’inkjesti dwar indirizzi

Skont l-Artikolu 7(1)(c), il-Ġermanja tipprovdi l-informazzjoni rilevanti dwar is-sejba ta’ indirizzi fuq il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika. B’hekk, skont l-Artikolu 44 tal-Att Federali Ġermaniż dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Popolazzjoni (Bundesmeldegesetz – BMG), l-awtoritajiet pubbliċi barranin u l-individwi privati barranin huma intitolati li jiksbu sommarju tal-informazzjoni tar-reġistru (einfache Melderegisterauskunft) dwar persuna partikolari mill-awtoritajiet tar-reġistrazzjoni Ġermaniżi mingħajr ma jiddikjaraw għal liema raġuni qed jitolbuh.

Is-sommarju tal-informazzjoni tar-reġistru jinkludi:

  • il-kunjom;
  • l-ismijiet, b’indikazzjoni tal-isem li jintuża normalment;
  • il-grad ta’ PhD;
  • l-indirizzi attwali u
  • f’każ li l-persuna tkun mietet, dikjarazzjoni dwar hekk.

It-talba trid tiġi indirizzata lill-awtorità kompetenti tar-reġistrazzjoni. Bħala regola, din tkun l-uffiċċju lokali tal-popolazzjoni (Bürgeramt) fil-muniċipalità jew fil-belt fejn ikun maħsub li tgħix il-persuna. Għadd dejjem akbar ta’ muniċipalitajiet qed joffru l-għażla li tinkiseb l-informazzjoni online.

Hemm tariffa għas-sommarju tal-informazzjoni tar-reġistru. L-ammont tat-tariffa jvarja minn Land għal ieħor.

Is-sommarju tal-informazzjoni tar-reġistru jinħareġ bil-kundizzjoni li l-persuna mfittxija tkun tista’ tiġi identifikata b’mod preċiż abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-korp rikjedenti. Dan japplika wkoll fejn, kif inhu teorikament possibbli, jintalab aċċess għal data relatata ma’ għadd kbir ta’ persuni. Għalhekk, it-trażmissjoni ta’ “lista tar-riżultati” ma hijiex possibbli. Barra minn hekk, il-persuna jew l-entità li titlob l-informazzjoni trid tiddikjara li mhux se tuża d-data għal skopijiet ta’ reklamar jew ta’ kummerċ tal-indirizzi.

Sommarju tal-informazzjoni tar-reġistru ma jistax jinħareġ jekk tkun iddaħħlet projbizzjoni fuq id-divulgazzjoni skont l-Artikolu 51 tal-BMG jew avviż kondizzjonali ta’ nuqqas ta’ divulgazzjoni skont l-Artikolu 52 tal-BMG fir-reġistru għall-persuna kkonċernata u jekk ma jkunx jista’ jiġi eskluż il-ksur tal-interessi protetti.

Fil-kuntest ta’ attivitajiet li jaqgħu, kompletament jew parzjalment, fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-UE, id-data li taqbeż dak il-kamp ta’ applikazzjoni tista’ tiġi trażmessa, skont l-Artikolu 35 BMG, lill-awtoritajiet pubbliċi fi Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea, l-awtoritajiet pubbliċi fi stati kontraenti oħra għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea jew lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, sa fejn ikun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tal-korp rikjedenti.

Skont l-Artikolu 7(2)(c), l-aġenziji riċeventi Ġermaniżi jipprovdu l-assistenza li ġejja:

Meta destinatarju ma jkunx jirrisjedi fl-indirizz speċifikat fit-talba għan-notifika, l-aġenzija riċeventi Ġermaniża normalment tagħmel ħilitha biex taċċerta l-indirizz attwali tiegħu. Dan japplika mhux biss jekk id-destinatarju jkun mar joqgħod xi mkien ieħor, iżda wkoll jekk l-indirizz tiegħu ma jkunx komplut jew ikun żbaljat fit-talba għan-notifika. Madankollu, dan huwa servizz volontarju pprovdut mill-aġenzija riċeventi, li ma hijiex obbligata tipprovdih.

L-Artikolu 8 – Trażmissjoni tad-dokumenti

Il-formola A fl-Anness I (talba) tista’ timtela bil-Ġermaniż jew bl-Ingliż (l-Artikolu 1070 ZPO).

L-Artikolu 12 – Meta d-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta dokument

Xejn.

L-Artikolu 13 – Data tan-notifika

Fir-rigward tar-rikorrent imsemmi fit-tielet sentenza tal-Artikolu 12(5) u fl-Artikolu 13(2) tar-Regolament (UE) 2020/1784, skont il-liġi Ġermaniża d-data preċiża tan-notifika rari taffettwa l-komputazzjoni tat-termini, peress li normalment ikun biżżejjed li d-dokument ikun ġie ppreżentat lill-qorti sal-iskadenza jekk in-notifika tad-dokument issir immedjatament (l-Artikolu 167 ZPO). Jekk f’kawża individwali d-data preċiża tan-notifika tkun importanti, l-Artikolu 222 ZPO japplika flimkien mal-Artikoli 187 et seq. tal-Kodiċi Ċivili Ġermaniż.

L-Artikolu 14 – Ċertifikat tan-notifika u kopja tad-dokument notifikat

Il-Formola K fl-Anness I (ċertifikati ta’ notifika ta’ dokumenti) tista’ timtela bil-Ġermaniż jew bl-Ingliż.

L-Artikolu 15 – Spejjeż tan-notifika

L-ispejjeż skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) 2020/1784 għan-notifika ta’ dokumenti minn uffiċjal ġudizzjarju jiddependu miċ-ċirkostanzi tal-każ individwali. Fil-prinċipju, l-ispejjeż jistgħu jammontaw sa EUR 37.25 flimkien mal-ispejjeż għall-produzzjoni tal-kopji jew tariffa għaċ-ċertifikazzjoni tal-kopji. L-ispejjeż eżatti f’każijiet individwali huma stabbiliti fil-Liġi dwar l-aġenti ta’ eżekuzzjoni (Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG)), b’mod partikolari l-lista tal-ispejjeż tagħha.

L-Artikolu 17 – Notifika minn aġenti diplomatiċi jew uffiċjali konsulari

Fit-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, in-notifika ta’ dokumenti ġudizzjarji minn missjonijiet diplomatiċi jew konsulari skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) 2020/1784 ma hijiex permessa, ħlief jekk dik in-notifika tkun indirizzata lil ċittadini tal-Istat mittenti (l-Artikolu 1067(2) ZPO).

L-Artikolu 19 – Servizz elettroniku

Għad irid jiġi ddeterminat.

L-Artikolu 20 – Notifika diretta

Skont l-Artikolu 20 tar-Regolament, id-dokumenti ġudizzjarji jistgħu jiġu nnotifikati direttament fit-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, dment li l-liġi proċedurali ċivili Ġermaniża tippermetti b’mod espliċitu n-notifika diretta.

Id-dokumenti ġudizzjarji jistgħu jinkludu, pereżempju, sentenzi, iżda mhux rikorsi. In-notifika ta’ dawn tal-aħħar hija rregolata mill-Artikolu 21 tar-Regolament. In-notifika diretta ssir fuq l-inizjattiva tal-partijiet (l-Artikolu 191 ZPO); din issir mill-uffiċjal ġudizzjarju (l-Artikolu 192 ZPO).

Din tippermetti, pereżempju, in-notifika mill-uffiċjal ġudizzjarju ta’ sentenza għall-finijiet ta’ eżekuzzjoni skont l-Artikolu 750(1) ZPO, in-notifika tal-istrumenti ta’ eżekuzzjoni ulterjuri msemmija fl-Artikolu 794 ZPO, in-notifika ta’ mandati ta’ sekwestru skont l-Artikolu 922(2) ZPO jew mandati kawtelatorji skont l-Artikoli 936 u 922 ZPO.

L-Artikolu 22 – Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċedimenti

Il-qrati Ġermaniżi jistgħu jiddeċiedu dwar tilwima skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 22(2) tar-Regolament (UE) 2020/1784 jekk l-att promotur jew l-ekwivalenti tiegħu jkun ġie nnotifikat b’avviż pubbliku fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja skont l-Artikolu 185 ZPO.

Rikors għar-restawr tas-sitwazzjoni oriġinali skont it-tifsira tal-Artikolu 22(4) tar-Regolament (UE) 2020/1784 aktar minn sena wara t-tmiem tal-iskadenza maqbuża ma jistax jiġi kkunsidrat (l-Artikolu 234(3) ZPO).

L-Artikolu 29 – Relazzjoni ma’ ftehimiet jew arranġamenti bejn l-Istati Membri

Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika tal-Awstrija għadhom japplikaw il-ftehim konkluż mill-gvernijiet tagħhom fis-6 ta’ Ġunju 1959 biex ikomplu jissimplifikaw it-traffiku legali f’konformità mal-Konvenzjoni ta’ The Hague tal-1 ta’ Marzu 1954 (ippubblikata fil-Gazzetta tal-Liġi Federali Awstrijaka (BGBl.) Nru 27/1960 u fil-Gazzetta tal-Liġi Federali Ġermaniża (BGBl.) 1959 II, p. 1523).

L-Artikolu 33(2) – Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 31/07/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.