Notifika ta’ dokumenti (riformulazzjoni)

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Polonja

Għoti ta' Dokumenti


*input mandatarju

L-Artikolu 3(1) – Aġenziji mittenti

Il-qorti li tkun qed tmexxi l-proċedimenti (qorti distrettwali (sąd rejonowy), qorti reġjonali (sąd okręgowy) jew qorti tal-appell (sąd apelacyjny), jew il-Qorti Suprema (Sąd Najwyższy)).

L-Artikolu 3(2) – Aġenziji riċeventi

Il-qorti distrettwali li fil-ġuriżdizzjoni tagħha għandha ssir in-notifika.

L-Artikolu 3(4)(c) – Mezzi biex jirċievu d-dokumenti

Id-dokumenti jistgħu jintbagħtu bil-posta.

L-Artikolu 3(4)(d) – Lingwi li jistgħu jintużaw għall-mili tal-formola standard li tinsab fl-Anness I

Minbarra l-Pollakk, il-formoli jistgħu jimtlew bl-Ingliż jew bil-Ġermaniż.

L-Artikolu 4 – Korp ċentrali

Il-Ministeru għall-Ġustizzja, id-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Internazzjonali u d-Drittijiet tal-Bniedem

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw, tel.: +48 22 23 90 870

posta elettronika: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

L-Artikolu 7 – Assistenza f’inkjesti dwar indirizzi

Informazzjoni dettaljata biex tgħin fid-determinazzjoni ta’ indirizz skont l-Artikolu 7(2)(a), kif moqri flimkien mas-subparagrafu (1)(c)

Indirizz tad-dar fil-każ ta’ persuni fiżiċi:

entità b’interess ġuridiku li tivverifika l-indirizz ta’ persuna li għandha tiġi nnotifikata b’dokument tista’ tapplika lil kwalunkwe sindku ta’ muniċipalità jew belt għal informazzjoni dwar l-indirizz tal-persuna. Din l-informazzjoni tista’ tinkiseb billi tiġi ppreżentata applikazzjoni. L-applikazzjoni tista’ tiġi ppreżentata lil awtorità muniċipali waħda biss u hija soġġetta għal tariffa ta’ PLN 31 (pagabbli lill-kont tal-awtorità muniċipali li l-applikazzjoni tiġi ppreżentata lilha); il-prova tal-ħlas trid tiġi mehmuża mal-applikazzjoni. L-applikant irid juri wkoll l-interess legali li abbażi tiegħu d-data mir-reġistru għandha ssir disponibbli. Dan l-interess jista’ jintwera permezz ta’ dokument li jistabbilixxi obbligu legali ta’ azzjoni partikolari (eż. kawża, ittra mill-uffiċjal ġudizzjarju, kuntratt).

L-indirizzi ta’ negozji (soċjetajiet f’isem kollettiv, sħubijiet b’responsabbiltà limitata jew b’investiment limitat, kumpaniji b’responsabbiltà limitata jew b’ishma konġunti, kooperattivi, intrapriżi tal-Istat, entitajiet tar-riċerka u l-iżvilupp, intrapriżi barranin u l-fergħat tagħhom, u soċjetajiet ta’ għajnuna reċiproka):

dawn huma disponibbli online fir-reġistru miżmum mir-Reġistru tal-Qrati Nazzjonali (Krajowy Rejestr Sądowy). Ir-reġistru jinżamm f’konformità mal-prinċipji ta’ aċċess miftuħ formali (jiġifieri kulħadd għandu d-dritt ta’ aċċess għad-data fir-reġistru).

L-informazzjoni disponibbli online tista’ tinstab permezz tal-links li ġejjin:

Id-data dwar il-persuni fiżiċi involuti f’attività ekonomika tinġabar fir-Reġistru Ċentrali tan-Negozju (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), li l-aċċess għalih huwa miftuħ għal kulħadd.

L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(2)(c)

L-awtorità li tirċievi l-applikazzjoni (l-aġenzija riċeventi fil-Polonja) ma hijiex obbligata u ġeneralment ma titlobx lir-reġistri inkwistjoni biex jiddeterminaw indirizz jekk dak indikat mill-aġenzija riċeventi jirriżulta li jkun żbaljat. Fil-prattika, jekk l-awtorità tqis li jkun xieraq, din tista’ tivvaluta jekk hemmx żball ovvju fl-indirizz jew, jekk l-aġenzija mittenti tindika li l-indirizz ikun ittieħed minn reġistru aċċessibbli għall-pubbliku, tivverifika jekk l-indirizz ikunx aġġornat skont id-data f’dak ir-reġistru.

L-Artikolu 8 – Trażmissjoni tad-dokumenti

Minbarra l-Pollakk, il-formola tista’ timtela bl-Ingliż jew bil-Ġermaniż.

L-Artikolu 12 – Meta d-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta dokument

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 13 – Data tan-notifika

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 14 – Ċertifikat tan-notifika u kopja tad-dokument notifikat

Il-formola tista’ timtela bil-Pollakk, bl-Ingliż jew bil-Ġermaniż.

L-Artikolu 15 – Spejjeż tan-notifika

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Ma jintalab ebda ħlas għan-notifika tad-dokumenti.

L-Artikolu 17 – Notifika minn aġenti diplomatiċi jew uffiċjali konsulari

Il-Polonja topponi n-notifika minn aġenti diplomatiċi jew konsulari fit-territorju tagħha, sakemm id-dokumenti ma jkunux iridu jiġu nnotifikati lil ċittadini tal-Istat Membru li jittrasferixxi d-dokumenti.

L-Artikolu 19 – Servizz elettroniku

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 20 – Notifika diretta

Il-Polonja topponi l-metodu ta’ notifika msemmi f’dan l-Artikolu fit-territorju tagħha.

L-Artikolu 22 – Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċedimenti

Talba għall-ħelsien mill-effetti tal-iskadenza ta’ data stabbilita ppreżentata sena wara li tkun skadiet hija ammissibbli biss f’każijiet eċċezzjonali.

L-Artikolu 29 – Relazzjoni ma’ ftehimiet jew arranġamenti bejn l-Istati Membri

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 33(2) – Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Mhux applikabbli.
L-aħħar aġġornament: 09/01/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.