Notifika ta’ dokumenti (riformulazzjoni)

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Rumanija

Għoti ta' Dokumenti


*input mandatarju

L-Artikolu 3(1) – Aġenziji mittenti

Fir-rigward tad-dokumenti ġudizzjarji, l-aġenziji mittenti huma l-qrati Rumeni kollha: il-qrati distrettwali, il-qrati tal-kontea, il-qrati tal-appell u l-Qorti Għolja tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja.

Fir-rigward tad-dokumenti ekstraġudizzjarji, l-aġenziji mittenti huma l-qrati distrettwali li fil-ġuriżdizzjoni tagħhom in-nutara u l-uffiċjali ġudizzjarji jkollhom l-uffiċċji rreġistrati tagħhom.

L-Artikolu 3(2) – Aġenziji riċeventi

L-aġenzija li tirċievi t-talbiet għan-notifika ta’ atti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji mill-Istati Membri tal-UE hija l-qorti distrettwali li fil-ġuriżdizzjoni tagħha r-riċevitur ikun domiċiljat jew ikollu l-uffiċċju rreġistrat tiegħu.

L-Artikolu 3(4)(c) – Mezzi biex jirċievu d-dokumenti

Bil-posta. Bil-fax.

L-Artikolu 3(4)(d) – Lingwi li jistgħu jintużaw għall-mili tal-formola standard li tinsab fl-Anness I

Barra minn formoli mimlija bir-Rumen, ir-Rumanija taċċetta wkoll formoli standard mimlija bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

L-Artikolu 4 – Korp ċentrali

Il-Ministeru għall-Ġustizzja

Id-Direttorat għad-Dritt Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja

Is-Servizz għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali f’Materji Ċivili u Kummerċjali

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel. +40 37204 1077 Segretarjat, Fax: +40 37204 1079: Email: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

L-Artikolu 7 – Assistenza f’inkjesti dwar indirizzi

Id-data personali tista’ tiġi pprovduta biss jekk ikun hemm bażi legali ġustifikata. Talbiet għal data personali li jaslu mill-pulizija, il-Ministeru għad-Difiża Nazzjonali, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, il-qrati, minn istituzzjonijiet speċjalizzati tal-protezzjoni soċjali fir-rigward ta’ minorenni jew persuni oħra intitolati għall-protezzjoni, jew minn persuni fiżiċi u ġuridiċi li l-interessi leġittimi tagħhom jiġu ppruvati minn dokumenti li juru l-bażi legali tagħhom, jitqiesu bħala bażi legali ġustifikata. Fin-nuqqas ta’ bażi legali ġustifikata, id-data personali tista’ tiġi pprovduta biss wara li jinkiseb il-kunsens espliċitu u inekwivoku minn qabel tas-suġġetti tad-data.

Minkejja dan ta’ hawn fuq, b’applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(a) u (b), it-talbiet għal informazzjoni dwar l-indirizz fir-Rumanija ta’ persuna fiżika li tkun ċittadin Rumen jistgħu jintbagħtu lid-Dipartiment għar-Reġistrazzjoni tal-Popolazzjoni u l-Ġestjoni tal-Bażijiet tad-Data (DEPABD), str. Obcina Mare No 2, Sector 6, Bucharest, Email: depabd@mai.gov.ro; Sit web: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Barra minn hekk, b’applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(a) u (b), l-informazzjoni dwar l-indirizz tal-uffiċċju rreġistrat ta’ persuna ġuridika tista’ tintalab online permezz tas-servizz InfoCert tal-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tal-Kummerċ. Sabiex jinkiseb aċċess għall-portal tas-servizzi online tal-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tal-Kummerċ, irid jinħoloq kont tal-utent fuq il-portal Recom online. Ladarba jiġi stabbilit kont, l-utent jista’ jkollu aċċess bla ħlas jew bi ħlas, skont it-tip ta’ servizz mitlub. Tista’ ssib aktar informazzjoni hawnhekk.

Il-qorti distrettwali (l-aġenzija riċeventi) ma hijiex obbligata tinvestiga fuq inizjattiva tagħha stess l-indirizz attwali tad-destinatarju tad-dokumenti, jekk l-indirizz ipprovdut fit-talba ma jkunx korrett.

L-Artikolu 8 – Trażmissjoni tad-dokumenti

Barra minn formoli mimlija bir-Rumen, ir-Rumanija taċċetta wkoll formoli ta’ talba standard mimlija bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

L-Artikolu 12 – Meta d-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta dokument

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 13 – Data tan-notifika

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 14 – Ċertifikat tan-notifika u kopja tad-dokument notifikat

Barra minn formoli mimlija bir-Rumen, ir-Rumanija taċċetta wkoll formoli ta’ talba standard mimlija bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

L-Artikolu 15 – Spejjeż tan-notifika

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 17 – Notifika minn aġenti diplomatiċi jew uffiċjali konsulari

Ir-Rumanija tiddikjara li fit-territorju Rumen l-aġenti diplomatiċi u l-aġenti konsulari barranin jistgħu jinnotifikaw biss dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji liċ-ċittadini tal-pajjiż li jirrappreżentaw.

L-Artikolu 19 – Servizz elettroniku

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 20 – Notifika diretta

F’konformità mal-Artikolu 154(5) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, b’talba u bi spejjeż tal-parti interessata, l-atti proċedurali jistgħu jiġu nnotifikati direttament minn uffiċjali ġudizzjarji, li huma meħtieġa jikkonformaw mal-formalitajiet proċedurali stabbiliti fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili għaċ-ċitazzjoni u għan-notifika tal-atti proċedurali.

F’ċerti sitwazzjonijiet, il-leġiżlazzjoni Rumena tipprevedi l-possibbiltà li persuna tinnotifika dokumenti ekstraġudizzjarji direttament permezz ta’ uffiċjal ġudizzjarju (eż. l-Artikolu 1522(2) tal-Kodiċi Ċivili – in-notifika ta’ avviż bil-miktub għall-ħlas lil debitur).

Il-lista ta’ uffiċjali ġudizzjarji ġuramentati tista’ tiġi kkonsultata permezz ta’ din il-link.

L-Artikolu 22 – Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċedimenti

L-Artikolu 22(4)

Rikors għal ħelsien huwa inammissibbli jekk jiġi ppreżentat wara l-iskadenza ta’ sena wara li tkun ingħatat id-deċiżjoni.

L-Artikolu 22(2)

Il-qorti Rumena tista’ toħroġ deċiżjoni, anki jekk ma tkun irċeviet l-ebda ċertifikat ta’ notifika jew ta’ konsenja tal-att promotur jew l-ekwivalenti tiegħu, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha stipulati fl-Artikolu 22(2).

L-Artikolu 29 – Relazzjoni ma’ ftehimiet jew arranġamenti bejn l-Istati Membri

Mhux applikabbli.

L-Artikolu 33(2) – Notifika dwar l-użu bikri tas-sistema tal-IT deċentralizzata

Mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 26/06/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.