Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

België

Inhoud aangereikt door
België

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

België

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

 • De gerechtsdeurwaarders;
 • In de gevallen waarin de Belgische wet voorziet in de kennisgeving van gerechtelijke stukken door gerechten, de griffies van die gerechten;

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

De gerechtsdeurwaarders.

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Aangetekende zending met ontvangstbevestiging of gekwalificeerde dienst voor elektronisch aangetekende bezorging.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Behalve formulieren ingevuld in het Nederlands, Frans en Duits worden ook formulieren ingevuld in het Engels aanvaard.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders
Henri Jasparlaan 93
1060 Brussel
BELGIË

Tel.: (32-2) 538 00 92
Fax: (32-2) 539 41 11
E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Inlichtingen kunnen worden medegedeeld per post, fax, e-mail of telefoon.
Talenkennis: Frans, Nederlands, Duits en Engels.
Territoriale bevoegdheid: België (ganse land)

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

België verstrekt overeenkomstig artikel 7 de bijstand als bedoeld in paragraaf 1, a). De bevoegde autoriteiten waarbij verzendende instanties verzoeken kunnen indienen tot het achterhalen van het adres van de persoon aan wie betekening of kennisgeving moet worden gedaan, zijn de gerechtsdeurwaarders.

Met het oog op het indienen van een verzoek om bijstand bij het achterhalen van adressen, kunnen de gegevens van een gerechtsdeurwaarder worden gevonden via deze website.

België verklaart dat de gerechtsdeurwaarders die op geldige wijze gemachtigd zijn tot betekening of kennisgeving van een akte op hun grondgebied, in hun hoedanigheid van ontvangende instantie, in het algemeen wettelijk verplicht zijn om op eigen initiatief de echtheid van het adres van de geadresseerde van hun akte op ditzelfde grondgebied te verifiëren, met inachtneming van de geldende regels van intern recht. Deze verificatie gebeurt door raadpleging van de bestaande gegevensbanken waartoe gerechtsdeurwaarders wettelijk toegang hebben en die informatie verschaffen over de officiële verblijfplaats van alle personen (Belgische of buitenlandse) die in België gedomicilieerd zijn, er verblijven of er mogen verblijven.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Naast in het Frans, het Nederlands of het Duits ingevulde formulieren A, worden ook in het Engels ingevulde formulieren A aanvaard.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Niet van toepassing.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

Voor de bepaling van het tijdstip van kennisgeving of betekening past België een systeem van dubbele datum toe; de datum die als datum voor de kennisgeving in aanmerking wordt genomen, verschilt immers naargelang het gaat om de geadresseerde van het stuk dan wel de afzender van het stuk.

In artikel 53bis van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek wordt het volgende bepaald: ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager berekend:

1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief werd aangeboden op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats;

2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

Ten aanzien van de afzender geldt de datum van verzending (of van afgifte op de post of ter griffie) als datum van betekening of kennisgeving.

Indien een procespartij die in eerste aanleg in het ongelijk is gesteld, beroep wil instellen, moet zij dat derhalve kunnen doen zonder te hoeven wachten op de formele betekening van het vonnis.

Dit geldt ook indien een persoon die een verjaring wenst te stuiten de akte tot stuiting laat betekenen (buitengerechtelijk stuk).

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Naast in het Frans, het Nederlands of het Duits ingevulde formulieren K, aanvaardt België ook in het Engels ingevulde formulieren K.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

Voor de betekening door een gerechtsdeurwaarder is een vaste vergoeding van 165 EUR (inclusief Belgische btw) verschuldigd, die door de verzoeker moet worden betaald voor elk te betekenen stuk dat bestemd is voor een natuurlijke of rechtspersoon. De gerechtsdeurwaarder kan verlangen dat dit bedrag of een deel ervan wordt betaald vóór elke interventie. Wanneer er door de staat van herkomst conform de Europese regeling inzake het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, btw wordt geheven over de vergoeding voor betekening, betaalt de gerechtsdeurwaarder het eventueel te veel geïnde bedrag terug. De vergoeding moet rechtstreeks worden betaald via een bank of een financiële instelling die door het land van de verzoeker in België is erkend; de bankkosten zijn voor rekening van de betaler.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

België verzet zich tegen de uitoefening op zijn grondgebied van de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken als bedoeld in artikel 17, lid 1, van de Verordening, tenzij die stukken moeten worden betekend of ter kennis moeten worden gegeven aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

De nationale wetgeving in België staat in beginsel betekening of kennisgeving van een stuk per gewone e-mail niet toe, maar België staat betekening of kennisgeving langs elektronische weg overeenkomstig artikel 19, lid 2, wel toe, mits aan de volgende aanvullende voorwaarden wordt voldaan:

het gebruikte procédé moet toelaten:

 • de partijen bij de elektronische communicatie op betrouwbare wijze te identificeren,
 • de integriteit van de verzonden documenten, de veiligheid en vertrouwelijkheid van de uitwisselingen te garanderen,
 • de bewaring van de verrichte transmissies te verzekeren,
 • met zekerheid de datum vast te stellen waarop het document is verzonden,
 • zekerheid te bieden omtrent de instemming van de geadresseerde met de elektronische betekening of kennisgeving.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op kennisgevingen van stukken die een louter informatief karakter hebben, en geen rechtsgevolgen, zoals het doen lopen van de termijn voor het instellen van een rechtsmiddel, teweegbrengen.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

De Belgische wetgeving verzet zich niet tegen de uitoefening van de mogelijkheid van rechtstreekse betekening of kennisgeving zoals bedoeld in artikel 20. Rechtstreekse betekening aan in België verblijvende personen dient plaats te vinden via de gerechtsdeurwaarder die territoriaal bevoegd is voor de verblijfplaats van de te betekenen persoon.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

De Belgische rechters kunnen, in afwijking van artikel 22, lid 1, van de Verordening, een beslissing geven indien aan de voorwaarden van lid 2 is voldaan.

Het in artikel 22, lid 4, van de Verordening bedoelde verzoek om verlening van een nieuwe termijn moet worden ingediend binnen een jaar vanaf de dag waarop de beslissing is gegeven.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

België verklaart dat in zijn betrekkingen met de andere lidstaten deze verordening voor de aangelegenheden die zij bestrijkt, voorrang heeft op de volgende rechtsinstrumenten:

 • Verdrag van Den Haag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering;
 • Overeenkomst van 1 maart 1956 tussen België en Frankrijk betreffende onderlinge rechtshulp in burgerlijke en handelszaken;
 • Overeenkomst van 25 april 1959 tussen de Belgische regering en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland ter vergemakkelijking van de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering;
 • Verdrag van Den Haag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken;
 • Overeenkomst van 23 oktober 1989 tussen België en Oostenrijk inzake de wederzijdse rechtshulp en juridische samenwerking, toegevoegd aan het Verdrag van Den Haag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 23/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.