Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

De volgende Kroatische instanties zijn bevoegd om stukken in het buitenland te betekenen of ter kennis te geven (verzendende instanties):

- voor gerechtelijke stukken, het gerecht dat het stuk moet betekenen of ter kennis geven;

- voor buitengerechtelijke stukken, de gemeentelijke rechtbank (općinski sud) van de permanente of gewone woonplaats of de zetel van de autoriteit of van de persoon die de betekening of kennisgeving aanvraagt;

- voor stukken die door notarissen zijn gewaarmerkt of afgegeven, de gemeentelijke rechtbank in het rechtsgebied waarvan zij zijn gevestigd.

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

Voor de betekening of kennisgeving in de Republiek Kroatië is de ontvangende instantie de gemeentelijke rechtbank in het rechtsgebied waarvan de stukken betekend of ter kennis gegeven moeten worden.

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Stukken kunnen per e-mail en per post worden verzonden.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Het modelformulier in bijlage I kan in het Engels worden ingevuld.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Ministerie van Justitie en Bestuurszaken van de Republiek Kroatië (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb, Kroatië

Tel.: +385 13714000

Website: https://mpu.gov.hr/

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

De Republiek Kroatië zal bijstand verlenen bij het achterhalen van adressen op zijn grondgebied conform artikel 7, lid 1, punt a); daartoe wijst Kroatië de autoriteiten aan tot wie de verzendende instanties hun verzoeken tot het achterhalen van het adres van de persoon aan wie betekening of kennisgeving moet worden gedaan, kunnen richten.

Deze verzoeken kunnen tot de volgende verzendende instanties worden gericht:

Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Kroatië (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)

Directoraat Immigratie, Burgerschap en Bestuurszaken (Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove)

Ilica 335

10000 Zagreb, Kroatië

E-mail: prijavnistvo@mup.hr

De ontvangende instanties van de Republiek Kroatië dienen op eigen initiatief bij bevolkingsregisters of andere databanken verzoeken om informatie over adressen in, als het adres in de aanvraag om betekening of kennisgeving niet correct is.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Formulier A in bijlage I kan in het Engels worden ingevuld.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Niet van toepassing.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Formulier A in bijlage I kan in het Engels worden ingevuld.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

Niet van toepassing op grond van het nationaal wettelijk kader.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

De Republiek Kroatië verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken door diplomatieke of consulaire ambtenaren op zijn grondgebied, tenzij een stuk betekend of ter kennis gegeven moet worden aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

In het Kroatische wetboek van burgerlijke rechtsvordering (zakon o parničnom postupku) staat dat stukken betekend of ter kennis gegeven moet worden per post of door een specifieke rechterlijke ambtenaar of een medewerker van de rechtbank, een bevoegde autoriteit, een notaris of rechtstreeks in de rechtbank of langs elektronische weg conform het wetboek. De rechtbank kan middels een beslissing, waartegen geen beroep openstaat, besluiten de betekening of kennisgeving van een bepaald stuk te laten verrichten door een notaris, als een partij daartoe een verzoek indient en zich bereid verklaart de kosten op zich te nemen. In dat geval doet de rechtbank het te betekenen of ter kennis te geven stuk samen met de beschikking in een aparte envelop en stuurt zij deze naar de betrokken partij.

Daarom wordt op verzoek van een belanghebbende bij een rechtsgeding de betekening of kennisgeving in de Republiek Kroatië rechtstreeks door de bevoegde notaris geautoriseerd.

De notaris hoeft een stuk niet te betekenen of ter kennis te geven, als de kosten daarvan hem of haar niet zijn voorgeschoten. De betrokken partij betaalt deze kosten van te voren rechtstreeks op de rekening van de notaris.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Een verzoek om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden is niet ontvankelijk als het meer dan een jaar na de beslissing van de rechter is ingediend.

De Kroatische gerechten mogen beslissingen geven als aan de voorwaarden van artikel 22, lid 2, wordt voldaan.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Verdrag van 7 februari 1994 tussen de Republiek Kroatië en de Republiek Slovenië inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

De Republiek Kroatië kan het gedecentraliseerde IT-systeem niet eerder gebruiken dan in de verordening is vereist.

Laatste update: 06/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.