Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Cyprus

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

In de Republiek Cyprus is het ministerie van Justitie en Openbare Orde (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως) de autoriteit die bevoegd is om gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken ter betekening of kennisgeving in een andere lidstaat te verzenden (“verzendende instantie”).

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

In de Republiek Cyprus is het ministerie van Justitie en Openbare Orde, dat territoriale bevoegdheid heeft in de gehele Republiek, de autoriteit die bevoegd is om gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken uit een andere lidstaat in ontvangst te nemen (“ontvangende instantie”).

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

In geval van technische problemen of onderbrekingen van het in artikel 5 van de verordening bedoelde systeem of als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden kunnen de stukken per e-mail worden verzonden.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

De in bijlage I opgenomen formulieren worden aanvaard in het Grieks en het Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het centrale orgaan van de Republiek Cyprus is het ministerie van Justitie en Openbare Orde, dat territoriale bevoegdheid heeft in de gehele Republiek. Het adres van het centrale orgaan is:

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125

1461 Λευκωσία, Cyprus

http://www.mjpo.gov.cy/

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Om adressen te achterhalen, verleent Cyprus bijstand op de in artikel 7, lid 1, punt a), van de verordening bedoelde manier door autoriteiten aan te wijzen waarbij verzendende instanties verzoeken kunnen indienen tot het achterhalen van het adres van de persoon aan wie betekening of kennisgeving moet worden gedaan.

De bovengenoemde verzendende instantie is het ministerie van Justitie en Openbare Orde dat, als centraal orgaan, zelf de aangewezen autoriteiten zal benaderen om het adres te achterhalen.

Het adres van het centrale orgaan is:

Λεωφόρος Αθαλάσσης 125

1461 Λευκωσία, Cyprus

http://www.mjpo.gov.cy/

De autoriteiten dienen op eigen initiatief geen verzoeken om informatie in bij databanken (artikel 7, lid 2, punt c), van de verordening).

Artikel 8 — Verzending van stukken

Formulier A van bijlage I wordt aanvaard in het Grieks en het Engels.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Niet van toepassing. Formulier L van bijlage I wordt niet vertaald in een taal van een derde staat.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

Het nationale recht voorziet niet in een specifieke termijn voor de betekening of kennisgeving van het stuk. Wanneer de betekening of kennisgeving echter plaatsvindt in het kader van een bij een gerecht aanhangige procedure, kan de datum van betekening of kennisgeving door het bevoegde gerecht worden bepaald.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Formulier K van bijlage I wordt aanvaard in het Grieks en het Engels.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

21 EUR voor elke aanvraag voor betekening of kennisgeving van stukken.

De vergoedingen moeten worden overgemaakt op de volgende bankrekening:

Bankrekening: 6001017 – Ministerie van Justitie en Openbare Orde

IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT-code: CΒCΥCΥ2Ν

Alle aanvragen voor betekening of kennisgeving van stukken moeten worden gedaan volgens de hierboven beschreven procedure. Aanvragen die niet vergezeld gaan van het bijbehorende bankbewijs van betaling van de vereiste vergoedingen, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Overeenkomstig artikel 17, lid 1, verbiedt de Republiek Cyprus de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken door diplomatieke of consulaire ambtenaren op haar grondgebied, tenzij de stukken worden betekend of ter kennis gegeven aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Wordt binnenkort bepaald.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Deze dienst wordt verleend door personen die hiervoor een opdracht hebben gekregen.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Wordt binnenkort bepaald.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Cyprus is verdragsluitende partij bij het Verdrag van ’s-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken.

Cyprus is niet voornemens overeenkomsten of regelingen als bedoeld in artikel 29, lid 2, van de verordening te sluiten.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Cyprus is niet voornemens het gedecentraliseerde IT-systeem vóór het verstrijken van de termijn te gebruiken.

Laatste update: 16/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.