Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Tsjechië

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

Rechtbanken.

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

Districtsrechtbanken (okresní soudy) (in Praag: arrondissementsrechtbanken (obvodní soudy), in Brno: gemeentelijke rechtbank (Městský soud)).

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Stukken kunnen op de volgende wijzen worden ontvangen:

  • door een houder van een postlicentie;
  • per fax;
  • per e-mail.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Het formulier kan worden ingevuld in het Tsjechisch, Slowaaks of Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Ministerie van Justitie (Ministerstvo spravedlnosti)

Afdeling internationale civiele aangelegenheden (mezinárodní odbor civilní)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2, Tsjechië

Tel.: +420 221997111

Fax: +420 224919927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

  • Artikel 7, lid 1, punt a)

De districtsrechtbank (in Praag: de arrondissementsrechtbank, in Brno: de gemeentelijke rechtbank) in het ressort waarvan zich het laatst bekende adres van de geadresseerde van het te betekenen of ter kennis te geven stuk bevindt, indien deze informatie beschikbaar is, of in het ressort waarvan de genoemde persoon zich volgens de beschikbare informatie bevindt.

  • Artikel 7, lid 2, punt c)

Indien het niet lukt om de stukken te betekenen of ter kennis te geven op het in de aanvraag opgegeven adres van de geadresseerde, raadpleegt het gerecht vervolgens het desbetreffende IT-systeem om het adres op te zoeken van de vaste woonplaats (in geval van een natuurlijke persoon) of de professionele activiteit (in geval van een natuurlijke persoon die een activiteit als ondernemer uitoefent) of (in geval van een rechtspersoon) van diens zetel of van de zetel van de organisatorische eenheid die is ingeschreven in het overeenkomstige register.

Bovendien onderzoekt het gerecht of de geadresseerde beschikt over een in Tsjechië geregistreerde databox. Indien dit het geval is, verricht het gerecht de betekening of kennisgeving van de stukken via het openbare datanetwerk in deze databox. Uitsluitend rechtspersonen en, vanaf 1 januari 2023, natuurlijke personen die een activiteit als ondernemer uitoefenen, zijn verplicht een databox aan te maken. Voor natuurlijke personen die geen activiteit als ondernemer uitoefenen, kan dit op vrijwillige basis worden gedaan.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Tsjechië aanvaardt naast Tsjechische formulieren ook formulieren die in het Slowaaks of Engels zijn ingevuld.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Niet van toepassing.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

In Tsjechië is geen dergelijke termijn vastgesteld voor de betekening of kennisgeving van stukken.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Tsjechië aanvaardt naast Tsjechische certificaten ook certificaten die in het Slowaaks of Engels zijn ingevuld.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

In Tsjechië geldt er geen tarifering voor betekening of kennisgeving.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Tsjechië geeft aan dat het zich niet verzet tegen deze wijze van betekening of kennisgeving op zijn grondgebied.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

De ontvangstbevestiging van een stuk dat per e-mail is verzonden, moet voorzien zijn van een geavanceerde elektronische handtekening op basis van een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Tsjechië geeft aan dat deze wijze van betekening of kennisgeving op zijn grondgebied wettelijk niet is toegestaan.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

  • Artikel 22, lid 2

In afwijking van artikel 22, lid 1, kunnen de Tsjechische gerechten een beslissing vellen, zelfs wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, mits is voldaan alle in artikel 22, lid 2, vermelde voorwaarden.

  • Artikel 22, lid 4

In Tsjechië bestaat een dergelijke termijn niet.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Niet van toepassing.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 22/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.