Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking), zijn de instanties die in Estland bevoegd zijn voor de verzending van gerechtelijke stukken de regionale rechtbanken (maakohtud), de arrondissementsrechtbanken (ringkonnakohtud) en het hooggerechtshof (Riigikohus) – afhankelijk van waar de zaak wordt behandeld in het kader waarvan het stuk moet worden betekend of ter kennis gegeven – en is het ministerie van Justitie de instantie die buitengerechtelijke stukken verzendt.

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

Krachtens artikel 3, lid 2, van de verordening is de regionale rechtbank van het ressort waarin de akte moet worden betekend of ter kennis gegeven de instantie die gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in ontvangst neemt.

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

De volgende communicatiemiddelen staan ter beschikking voor het ontvangen van stukken: post, fax en elektronische transmissiekanalen, overeenkomstig de in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (tsiviilkohtumenetluse seadustikus) gestelde voorwaarden.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Estland aanvaardt modelformulieren die zijn ingevuld in het Ests of het Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Krachtens artikel 4 van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad worden de taken van het centraal orgaan uitgevoerd door het ministerie van Justitie. Contactgegevens:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estland

Tel.: +372 6208183

Fax: +372 6208109

E-mail: central.authority@just.ee

https://www.just.ee/en

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Om te voldoen aan de eisen uit artikel 7, lid 1, punt c), van de verordening, verstrekt Estland via het Europees e-justitieportaal gedetailleerde informatie over hoe de adressen gevonden kunnen worden van de personen aan wie betekening of kennisgeving moet worden gedaan.

 • Autoriteit die gegevens afgeeft:

Burgerlijke stand van Tallinn (Tallinna Perekonnaseisuamet)

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Estland

E-mail: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

 • De aanvraag kan als volgt worden ingediend:

Burgerlijke stand van Tallinn (Tallinna Perekonnaseisuamet)

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Estland

 • De aanvraag moet voornamelijk de volgende punten bevatten:
  • voor welke te betekenen of ter kennis te geven stukken het adres van de persoon nodig is (en de bewijsstukken bijvoegen);
  • de bevestiging dat de noodzaak om over de gegevens te beschikken voortkomt uit de verordening;
  • de bevestiging dat de gegevens uitsluitend voor de vastgestelde doeleinden zullen worden gebruikt;
  • wie er voor het verstrekken van gegevens heeft betaald en op welke datum. Het is aanbevolen een betalingsopdracht bij te voegen waaruit blijkt dat de betaling is gedaan;
  • gegevens waarmee de aanvrager kan worden geïdentificeerd (inclusief een bij de aanvraag te voegen kopie van de pagina met persoonsgegevens van het identiteitsbewijs).

Aanvraagformulier: bij de uitvoering van de verordening moet een referentie naar het aanvraagformulier worden toegevoegd.

De aanvraag kan in het Ests of in het Engels worden ingediend.

 • Het verstrekken van gegevens kost geld en hiervoor moet een heffing worden betaald ter waarde van 5 EUR voor de afgifte van persoonsgegevens.

Betalingswijzen:

Geadresseerde: Ministerie van Financiën (Rahandusministeerium)

Rekeningen-courant: SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),

Referentienummer: 2900082511

Mededeling: naam van de persoon om wiens gegevens wordt gevraagd.

 • De gegevens worden verstrekt:
  • per e-mail op het in de aanvraag aangegeven e-mailadres; of
  • per aangetekend schrijven of per post op het postadres van de aanvrager dat in de aanvraag is aangegeven.
 • Aanvullende informatie:
  • Indien de ingediende aanvraag hiaten bevat, neemt de burgerlijke stand van Tallinn contact op met de aanvrager met het verzoek om opheldering of aanvullende documenten.
  • Indien de burgerlijke stand van Tallinn vaststelt dat de afgifte van de gegevens niet gerechtvaardigd is of nadelig kan zijn voor de persoon om wiens gegevens is gevraagd, kan hij de gegevens niet openbaar maken.
  • Indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden of dat uw vrijheid is beperkt, kunt u binnen dertig dagen een klacht indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (voor gedetailleerdere informatie wordt voorafgaand aan de uitvoering van de verordening een link op de website van het ministerie aangemaakt).
  • Het is eveneens mogelijk om binnen dertig dagen vanaf de betekening van de beschikking beroep in te stellen bij de administratieve rechtbank van Tallinn (Tallinna Halduskohus), onder de voorwaarden en volgens de procedure die is vastgelegd in het wetboek van administratieve procedure (halduskohtumenetluse seadustik) (meer informatie: https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Artikel 8 — Verzending van stukken

Estland aanvaardt modelformulieren die zijn ingevuld in het Ests of het Engels, overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

In Estland is het Ests de officiële taal zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, punt b), en lid 2, punt a).

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

In het Ests recht is niet zo’n termijn vastgesteld.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Estland aanvaardt modelformulieren in het Ests en het Engels overeenkomstig artikel 14, lid 2.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

De betekening of kennisgeving van stukken is doorgaans kosteloos.

Indien de ontvangende instantie gebruikmaakt van een gerechtsdeurwaarder voor de betekening of kennisgeving van processtukken, bedragen de kosten 40 EUR als de stukken betekend konden worden aan of ter kennis konden worden gegeven van de geadresseerde of zijn wettelijk vertegenwoordiger:

 1. met gebruik van het adres of de contactgegevens die staan ingeschreven in het bevolkingsregister, of via het e-mailadres isikukood@eesti.ee (isikukood = persoonlijk identificatienummer);
 2. met gebruik van het adres dat staat ingeschreven in het Ests register van zelfstandigen of rechtspersonen, of met gebruikmaking van de contactgegevens die in het informatiesysteem van genoemd register staan.

In alle andere gevallen bedraagt de vergoeding voor de betekening of kennisgeving van processtukken door de gerechtsdeurwaarder 70 EUR. Als de persoon aan wie de stukken betekend of ter kennis gebracht moeten worden, wettelijk verplicht is zijn of haar adres of contactgegevens in te schrijven in het bevolkingsregister of in het Ests register van zelfstandigen of rechtspersonen maar niet aan deze verplichting heeft voldaan, of als de gegevens in het register om welke andere reden dan ook verouderd of onjuist zijn, en als daardoor de betekening of kennisgeving van processtukken met gebruikmaking van die gegevens tegen een vergoeding van 70 EUR, overeenkomstig het besluit inzake de gerechtsdeurwaarderstarieven, niet heeft kunnen plaatsvinden, dan wordt 35 EUR betaald door degene die om de dienst heeft verzocht en 35 EUR door de persoon aan wie de stukken betekend of ter kennis gebracht moesten worden.

Indien de betekening of kennisgeving van het processtuk niet kon worden verricht en de gerechtsdeurwaarder, binnen het redelijke, al het mogelijke heeft gedaan om het stuk overeenkomstig de wet te kunnen betekenen of ter kennis te brengen, heeft de gerechtsdeurwaarder het recht om aanspraak te maken op de betaling van 40 EUR, na overlegging van een besluit waarin zijn tarieven zijn vastgesteld en het bericht van betekening of kennisgeving betreffende de stappen die zijn ondernomen om betekening of kennisgeving te kunnen verrichten.

De gerechtsdeurwaarder heeft niet het recht om betaling te verzoeken, als hij niet binnen de door de rechtbank bepaalde termijn al het nodige en redelijkerwijs mogelijke in het werk heeft gesteld om de betekening of kennisgeving van de stukken overeenkomstig de wet te verrichten en als hij er niet in is geslaagd de stukken te betekenen of ter kennis te brengen.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Overeenkomstig artikel 17 van de verordening kan van een stuk alleen dan betekening of kennisgeving worden gedaan door de zorg van de diplomatieke of consulaire ambtenaren van een andere lidstaat die hun standplaats in Estland hebben, wanneer die betekening of kennisgeving moet worden gedaan aan een onderdaan van de lidstaat van herkomst van dat stuk.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Op basis van artikel 19, lid 2, verstrekt Estland de volgende informatie:

Krachtens het Ests recht wordt een processtuk geacht per e-mail te zijn betekend of ter kennis gebracht aan de geadresseerde indien laatstgenoemde de ontvangst van het processtuk bevestigt. De ontvangstbevestiging vermeldt de datum van ontvangst en moet worden ondertekend door de geadresseerde of zijn vertegenwoordiger. De elektronische ontvangstbevestiging moet zijn voorzien van de digitale handtekening van de verzender of worden verstuurd op een andere even veilige wijze waarmee de identiteit van de verzender en de verzenddatum kunnen worden vastgesteld. Dit hoeft niet als de rechtbank geen enkele reden heeft om eraan te twijfelen dat ontvangstbevestiging zonder digitale handtekening is verstuurd door de geadresseerde of zijn vertegenwoordiger. De elektronische ontvangstbevestiging kan per e-mail naar de rechtbank worden gestuurd, als het e-mailadres van de geadresseerde bij de rechtbank bekend is en er kan worden aangenomen dat onbevoegden er geen toegang toe hebben, en ook als de rechtbank in dezelfde zaak al documenten naar dit e-mailadres heeft gestuurd of als de procespartij zelf haar e-mailadres aan de rechtbank heeft verstrekt. De geadresseerde moet de ontvangstbevestiging onverwijld aan de rechtbank versturen. De rechtbank kan een boete opleggen aan de procespartij of haar vertegenwoordiger die niet aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

De betekening of kennisgeving van stukken op de in artikel 20 van de verordening beschreven wijze is in Estland niet toegestaan.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Een Ests gerecht kan onder de in artikel 22, lid 2, van de verordening beschreven voorwaarden een beslissing vellen, zelfs wanneer geen certificaat van betekening of kennisgeving van een processtuk aan de verweerder is ontvangen. Het verzoek om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden kan voor een bepaalde zaak binnen een jaar vanaf het uitspreken van een beslissing tot sluiting van de procedure worden ingediend bij de rechtbank.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

- Overeenkomst tussen de Republiek Estland de Republiek Polen inzake rechtsbijstand en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, familie-, straf- en arbeidszaken;

- Overeenkomst tussen de Republiek Estland, de Republiek Litouwen en de Republiek Letland inzake rechtsbijstand en rechtsbetrekkingen.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

-
Laatste update: 23/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.