Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

De verzendende instanties zijn de districtsrechtbanken (käräjäoikeudet), de handelsrechtbanken (markkinaoikeus), de gerechtshoven (hovioikeudet), het hooggerechtshof (korkein oikeus), het bureau voor gedwongen tenuitvoerlegging (ulosottolaitos) en het ministerie van Justitie (oikeusministeriö).

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

De districtsrechtbanken zijn de ontvangende instanties.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Stukken kunnen op de volgende wijzen worden ontvangen: de documenten kunnen per post, per fax of per e-mail worden verstuurd.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Talen die voor het invullen van het modelformulier kunnen worden gebruikt: Fins, Zweeds en Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het ministerie van Justitie is het centraal orgaan.

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: +358 916067628

Fax: +358 916067524

E-mail: central.authority.om@gov.fi

De documenten kunnen per post, per fax of per e-mail worden verstuurd.

Talen: Fins, Zweeds en Engels.

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Artikel 7, lid 1, punt c) in Finland kunnen verzoeken om het adres van de persoon aan wie betekening of kennisgeving moet worden gedaan van een stuk, worden ingediend bij het Bureau voor digitale en demografische diensten (Digi-ja vaestövirasto). Uittreksels van het informatiesysteem over de bevolking kunnen voor toegestane doeleinden worden opgevraagd bij het Bureau voor digitale en demografische diensten. Voor een uittreksel moet een vergoeding worden betaald.

Meer informatie over het opvragen van een uittreksel, de bijbehorende kosten en de gegevens van het Bureau voor digitale en demografische diensten is te raadplegen via het volgende adres:

in het Fins: https://dvv.fi/muut-todistukset

in het Zweeds: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

in het Engels: https://dvv.fi/en/other-certificates

Artikel 7, lid 2, punt c) in Finland hebben de gerechtsdeurwaarders van de districtsrechtbanken toegang tot het informatiesysteem over de bevolking en kunnen zij hiervan gebruikmaken om een adres op te zoeken ingeval het adres in de aanvraag om betekening of kennisgeving niet correct is.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Het aanvraagformulier kan worden ingevuld in het Fins, Zweeds of Engels.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

-

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

-

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Het certificaat van betekening kan worden ingevuld in het Fins, Zweeds of Engels.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

De betekening of kennisgeving van stukken is kosteloos voor buitenlandse instanties.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Finland verzet zich niet tegen deze vorm van betekening/kennisgeving.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Finland verzet zich niet tegen deze vorm van betekening/kennisgeving. De gerechtsdeurwaarder van de districtsrechtbanken zijn de bevoegde autoriteiten.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Finland gaat niet over tot de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 22, leden 2 en 4.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Noordse overeenkomst van 26 april 1974 betreffende de wederzijdse rechtshulp door betekening of kennisgeving of bewijsverkrijging.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

-
Laatste update: 28/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.