Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Hongarije

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

In Hongarije is de verzendende instantie voor gerechtelijke stukken het gerecht waar de procedure die aanleiding heeft gegeven tot het stuk plaatsvond. Voor stukken die in het kader van een notariële procedure zijn opgesteld, is dit de notaris die leiding gaf aan de procedure die aanleiding heeft gegeven tot het stuk. Voor alle andere buitengerechtelijke stukken is dit de minister die verantwoordelijk is voor Justitie.

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

De ontvangende instantie is de districtsrechtbank (járásbíróság) – in Boedapest de centrale arrondissementsrechtbank van Pest (Pesti Központi Kerületi Bíróság) — in het ressort waar het adres van de geadresseerde dat op het rechtshulpverzoek is aangegeven zich bevindt, en de Hongaarse orde van gerechtsdeurwaarders (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

De ontvangende instanties ontvangen de te betekenen of ter kennis te geven stukken per post, fax of e-mail.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

De aanvaarde talen zijn het Hongaars, Engels, Duits en Frans.

Artikel 4 — Centraal orgaan

In Hongarije worden de taken van het centraal orgaan uitgevoerd door het ministerie van Justitie:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Adres: Nádor utca 22, 1051 Boedapest, Hongarije
Postadres: Pf. 2., 1357 Boedapest, Hongarije
Tel.: +36 17955397, 17953188
Fax: +36 15503946
E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

De taken zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, punt a), worden uitgevoerd door het ministerie van Justitie:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adres: Nádor utca 22., 1051 Boedapest, Hongarije

Postadres: Pf. 2., 1357 Boedapest, Hongarije

Tel.: +36 17955397, 17953188

Fax: +36 15503946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

De informatie zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, punt c), is te raadplegen op het Europees e-justitieportaal (betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten) onder punt 4.2.

Artikel 8 — Verzending van stukken

De aanvaarde talen zijn het Hongaars, Engels, Duits en Frans.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Hongarije heeft formulier L uit bijlage I in geen enkele taal van een derde land vertaald.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

In het Hongaars recht is geen termijn vastgesteld voor de betekening of kennisgeving van een stuk.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

De aanvaarde talen zijn het Hongaars, Engels, Duits en Frans.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

De kennisgeving door het gerecht is kosteloos.

De kosten van betekening door de gerechtsdeurwaarder bedragen 7 500 HUF en moeten voorafgaand worden betaald via een bankoverschrijving op het onderstaande rekeningnummer. Bij de aanvraag moet een betalingsbewijs worden gevoegd:

Rekeninghouder: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Bank: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT-code (BIC): BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Onder vermelding van: Ku2-referentienummer-referentienummer van de aanvraag, naam van de geadresseerde.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

In Hongarije kan de wijze van betekening of kennisgeving zoals bedoeld in artikel 17 uitsluitend worden toegepast, indien de geadresseerde een onderdaan van de verzendende lidstaat is.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Hongarije heeft geen aanvullende voorwaarden.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

In Hongarije is de wijze van betekening of kennisgeving zoals bedoeld in artikel 20 onderworpen aan de regelgeving voor de betekening door gerechtsdeurwaarders.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

De Hongaarse gerechten mogen in voorkomend geval een beslissing vellen, indien aan alle voorwaarden uit artikel 22, lid 2, is voldaan.

In Hongarije bedraagt de termijn voor het indienen van een verzoek om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden zoals bedoeld in artikel 22, lid 4, een jaar.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Hongarije heeft geen relevante overeenkomst of regeling gesloten met andere lidstaten.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 02/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.