Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Ierland

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

Met ingang van 15 april 2019 is de verzendende instantie in Ierland het Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Alle vragen met betrekking tot een vóór 15 april 2019 ingediende aanvraag voor betekening of kennisgeving moeten worden gericht aan het office dat de aanvraag heeft verzonden. De lijst van diensten kan worden geraadpleegd via deze link:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

Met ingang van 15 april 2019 is de ontvangende instantie in Ierland het Court Office, Castlebar, County Mayo. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie.

Alle vragen met betrekking tot een vóór 15 april 2019 ingediende aanvraag voor betekening of kennisgeving moeten worden gericht aan het office waarnaar de aanvraag is verzonden. Link naar alle diensten:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Wijze waarop stukken kunnen worden ontvangen: stukken kunnen worden verzonden per post of via een dienstverlener zoals een snelpostdienst.

Mededelingen van administratieve aard kunnen tevens per e-mail worden gedaan.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Het modelformulier kan worden ingevuld in het Iers of het Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ierland

Mededelingen in het Engels of het Iers kunnen worden verzonden per post of per fax aan het Central Office of the High Court op het nummer (353-1) 872 56 69. Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen met het Central Office of the High Court op het nummer (353‑1) 888 60 00.

Territoriale bevoegdheid: nationaal.

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

In het Ierse rechtsstelsel wordt er geen bijstand verleend bij het lokaliseren van een partij aan wie stukken moeten worden betekend of ter kennis gebracht, aangezien het het recht en de plicht is van de partij die tot betekening of kennisgeving wil overgaan om de nodige procedurele stappen te zetten, waaronder het lokaliseren van de andere partij. Wanneer een partij niet in staat is de betekening of kennisgeving volgens de wettelijke methoden te verrichten, kan de rechter, indien hij of zij ervan overtuigd is dat zulks passend is, een vervangende betekening of kennisgeving gelasten.

Ierland past artikel 7, lid 1, punt a) of b), niet toe en de rechters handelen niet ambtshalve om het adres vast te stellen van een partij in een rechtszaak.

Een partij kan worden gelokaliseerd met behulp van de hieronder vermelde methoden.

Indien u wel een telefoonnummer hebt, maar geen adres, kan het volgende nuttig zijn:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Het Companies Registration Office is het lid van het Europees ondernemingsregister voor Ierland. Het Companies Registration Office is de centrale bewaarplaats voor openbare, wettelijk verplichte informatie over Ierse ondernemingen en ondernemingsnamen.

Het Charities Register, de bij wet ingestelde regelgevende instantie voor liefdadigheidsorganisaties in Ierland, vindt u hier: https://www.charitiesregulator.ie/en

Het General Register Office (GRO), de centrale bewaarplaats voor gegevens over geboorten, doodgeboorten, adopties, huwelijken, geregistreerde partnerschappen en overlijdens in Ierland, vindt u hier: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/

Sommige bedrijven zoals, https://www.myvehicle.ie/ en https://www.theaa.ie/car-history-check/, kunnen, tegen vergoeding, een adres opzoeken op basis van het kenteken van een auto.

Gebruik sociale media - veel mensen vermelden hun adres, telefoonnummer of informatie over hun werkgever op sociale media.

Betalen voor het zoeken van een persoon - veel onlinediensten helpen tegen een kleine vergoeding een persoon op te sporen.

Neem contact op met het postkantoor voor een adres of een verzendadres.

Doe een beroep op een privédetective of een deurwaarder (summons serve).

Artikel 8 — Verzending van stukken

Geen.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Geen.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

De in die leden bedoelde bepalingen zijn niet van toepassing in het Ierse recht.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Geen.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

Wanneer overeenkomstig artikel 11, lid 2, en artikel 15 om persoonlijke betekening of kennisgeving wordt verzocht, wordt de betekening of kennisgeving verricht door een juridisch bureau, een particuliere onderzoeker of een advocaat tegen een tussen de partijen overeengekomen vergoeding, die normaliter tussen 70 EUR en 100 EUR ligt.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Ierland verzet zich hier niet tegen.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Geen.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Niets belet een belanghebbende bij een rechtsgeding de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken rechtstreeks te doen verrichten door de bevoegde ambtenaren van de aangezochte lidstaat. In Ierland zijn dat advocaten en deurwaarders.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

In afwijking van lid 1, kan een Ierse rechter een beslissing geven ook wanneer er geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, indien is voldaan aan alle in lid 2 vermelde voorwaarden.

Wat artikel 22, lid 4, betreft, is het de taak van de rechter zich ervan te vergewissen of het verzoek tot verlening van een nieuwe termijn is ingediend binnen een redelijke termijn nadat de verweerder van de beslissing kennis heeft gekregen.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Geen.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

n.v.t.

Laatste update: 13/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.