Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

NEP-kantoren (Notificazioni Esecuzioni e Protesti) bij de hoven van beroep (corti d’appello) en de gerechten (tribunali) op het nationaal grondgebied waarbij het geschil dat moet worden beslecht aanhangig is gemaakt.

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

UNEP bij het hof van beroep van Rome (UNEP presso la Corte di appello di Roma)

V. Giulio Cesare 52, 00192 Roma, Italië

Tel.: +39 0632836-7058/7059

E-mail: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Gecertificeerde e-mail: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Post en e-mail.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Engels en Frans.

Artikel 4 — Centraal orgaan

UNEP bij het hof van beroep van Rome

V. Giulio Cesare 52, 00192 Roma, Italië

Tel.: +39 0632836-7058/7059

E-mail: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Gecertificeerde e-mail: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Voor de doeleinden van artikel 7, lid 1, verleent Italië bijstand door het NEP-bureau bij het gerechtshof van Rome aan te wijzen als autoriteit waarbij de verzendende instanties verzoeken kunnen indienen tot het achterhalen van het adres van de persoon aan wie de betekening of kennisgeving moet worden gedaan.

V. Giulio Cesare 52, 00192 Roma, Italië

Tel.: +39 0632836-7058/7059

E-mail: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Gecertificeerde e-mail: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Het NEP-bureau verzoekt niet op eigen initiatief bij de bevolkingsregisters of andere databanken om informatie over adressen indien en ingeval het adres in de aanvraag om betekening of kennisgeving niet correct is.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Engels en Frans.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Geen.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

Er wordt geen afwijking aangevoerd.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Engels en Frans.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

Op dit moment zijn er geen kosten vastgesteld voor de kennisgeving van stukken uit het buitenland, behoudens de kosten die op verzoek van een partij worden vastgesteld voor de nationale kennisgeving van stukken.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Italië verzet zich tegen de rechtstreekse betekening en/of kennisgeving van juridische stukken door diplomatieke of consulaire ambtenaren aan personen die op het grondgebied van een andere lidstaat verblijven (behalve indien het stuk wordt betekend of medegedeeld aan een Italiaanse onderdaan die in een andere lidstaat verblijft).

Italië verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van juridische stukken door diplomatieke of consulaire ambtenaren van een lidstaat aan personen die in Italië verblijven, behalve indien het stuk moet worden betekend of medegedeeld aan een burger van die lidstaat.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Geen.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Ambtenaren.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Italië gaat niet over tot de mededelingen uit artikel 22.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Er is geen overeenkomst die moet worden medegedeeld overeenkomstig artikel 29.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Italië gaat niet over tot de mededelingen uit artikel 33.

Laatste update: 28/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.