Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

De verzending van stukken naar het buitenland wordt verzorgd door de arrondissements-/stadsrechtbanken (rajonu (pilsētu) tiesas), de regionale rechtbanken (apgabaltiesas) of het hoogste Gerechtshof (Augstākā tiesa).

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

De centrale autoriteit die verantwoordelijk is voor het ontvangen en uitvoeren van aanvragen voor de betekening of kennisgeving van buitenlandse stukken is de Letse raad van gerechtsdeurwaarders (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Raad van gerechtsdeurwaarders

Adres: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Tel.: +371 67290005, Fax: +371 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

In Letland worden aanvragen van andere lidstaten voor de betekening of kennisgeving van stukken en voor certificaten van betekening of kennisgeving aanvaard als deze per post worden verstuurd.

De stukken worden ook via elektronische weg aanvaard indien deze naar behoren gewaarmerkt zijn.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Letland aanvaardt naast in het Lets ingevulde formulieren ook formulieren die in het Engels zijn ingevuld.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het centraal orgaan is het ministerie van Justitie.

Adres: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Telefoon: +371 67036802

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Letland heeft gekozen voor het in artikel 7, lid 1, punt c), van de verordening bedoelde mechanisme: via het Europees e-justitieportaal gedetailleerde informatie verstrekken over hoe de adressen gevonden kunnen worden van de personen aan wie betekening of kennisgeving moet worden gedaan. Gezien het voorafgaande kunnen wij het volgende aangeven:

1. voor het zoeken van het adres van een natuurlijke persoon kan een officiële aanvraag worden ingediend bij het Bureau voor Burgerschap en Migratiezaken (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar een register van natuurlijke personen wordt bijgehouden. In de aanvraag (van inlichtingen uit het register van natuurlijke personen) moet worden aangegeven waarom de gegevens nodig zijn, zodat de personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens, kunnen besluiten of er voldoende reden is om deze te verstrekken;

2. voor het zoeken van een adres van een onderneming kan er kosteloos informatie worden verkregen door de gegevens in het handelsregister te raadplegen. Alle inschrijvingen in het handelsregister worden kosteloos gepubliceerd op de informatiewebsite waar deze voor de eerste keer online beschikbaar worden gesteld voor het publiek.

De Letse autoriteiten verzoeken niet op eigen initiatief om inlichtingen over een adres in het register van natuurlijke personen, indien en ingeval het adres in de aanvraag om betekening of kennisgeving niet correct is. De verzoekende autoriteit of de aanvrager moet het adres van de geadresseerde controleren.

Artikel 8 — Verzending van stukken

In Letland wordt een aanvraag om betekening of kennisgeving van stukken die is opgesteld door middel van het modelformulier uit bijlage I bij de verordening, aanvaard, indien de aanvraag in het Lets of in het Engels wordt ingediend.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Op grond van artikel 57 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (civilprocesa likums) vermeldt de persoon die verantwoordelijk is voor het afgeven van gerechtelijke stukken, het op het stuk, indien de geadresseerde weigert deze te aanvaarden, onder vermelding van de redenen, de datum en het tijdstip van weigering. De weigering van het aanvaarden van gerechtelijke stukken verhindert niet dat de zaak wordt onderzocht.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

Op grond van artikel 561, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, wordt een persoon, als de gerechtelijke stukken zijn afgegeven volgens de procedure zoals bedoeld in artikel 56 van de genoemde wet, behoudens in het geval uit lid 9, geacht in kennis te zijn gesteld van het moment en de plaats van een zitting of van een processtuk of van de inhoud van het desbetreffende stuk en worden gerechtelijke stukken geacht te zijn betekend:

1) op de datum waarop de geadresseerde of een andere persoon deze heeft ontvangen overeenkomstig artikel 56, lid 3, 7 of 8, van dit wetboek;

2) op de datum waarop de persoon heeft geweigerd deze te ontvangen (artikel 57);

3) op de zevende dag na de datum van verzending als de stukken per post zijn verzonden;

4) op de derde dag na de datum van verzending als de stukken per elektronische post zijn verzonden;

Overeenkomstig lid 2 van dit artikel volstaat noch de verzending van gerechtelijke stukken aan een natuurlijke persoon naar zijn opgegeven woonplaats, het aanvullende adres, het voor correspondentie met de rechtbank opgegeven adres of de zetel van een rechtspersoon, noch de ontvangst van een bewijs van de post waaruit blijkt dat de stukken zijn verzonden, noch de terugzending van de stukken op zich als bewijs dat kennisgeving van de stukken is verricht. De geadresseerde kan het vermoeden dat de documenten op de zevende dag na de datum van verzending (als ze per post zijn verzonden) of op de derde dag na de datum van verzending (als ze elektronisch zijn verzonden), betwisten door objectieve omstandigheden buiten zijn wil aan te voeren die hem hebben verhinderd de documenten op het opgegeven adres te ontvangen.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

In Letland wordt een certificaat van betekening of kennisgeving van stukken dat is opgesteld door middel van het modelformulier uit bijlage I bij de verordening, aanvaard, indien het in het Lets of in het Engels wordt ingediend.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

In Letland worden de betekening of kennisgeving van stukken verricht overeenkomstig artikel 15, lid 2, punt a), van de verordening en daarom wordt er voor elke aanvraag ondertekening of kennisgeving van stukken een vergoeding van 133,33 EUR (incl. btw) ontvangen. De betaling moet verplicht per bankoverschrijving worden gedaan, waarbij de bankkosten voor rekening komen van de persoon die de basisbetaling in verband met de betekening of kennisgeving van de stukken doet.

Bankgegevens:

Registratienummer 90001497619

(Vanaf 16 december 2019) Statutaire zetel: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Bank: Swedbank AS

Rekeningnummer: LV93HABA0551038096742

SWIFT-code: HABALV22

Doel van betaling: informatie over de geadresseerde

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Letland verzet zich tegen betekening of kennisgeving van stukken via diplomatieke weg, behoudens indien de betekening of kennisgeving van stukken wordt verricht aan onderdanen van de desbetreffende lidstaat.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Volgens de Letse wetgeving is de betekening of kennisgeving van stukken overeenkomstig artikel 20 van de verordening niet toegestaan.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

In Letland kan een rechtbank of rechter, in afwijking van artikel 22, lid 1, van de verordening, een beslissing vellen, zelfs wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, mits aan de voorwaarden van artikel 22, lid 2, is voldaan. In Letland bestaat er geen specifieke termijn waarna verzoeken van personen om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden niet meer worden aanvaard, mits aan de voorwaarden het artikel 22, lid 4, van de verordening is voldaan.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Letland behoudt twee overeenkomsten die zij heeft gesloten:

1) de overeenkomst tussen de Republiek Letland en de Republiek Polen inzake rechtsbijstand en rechtsbetrekkingen in burgerlijke, familie-, straf- en arbeidszaken;

2) de overeenkomst tussen de Republiek Letland, de Republiek Estland en de Republiek Litouwen inzake rechtsbijstand en rechtsbetrekkingen.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 23/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.