Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Malta

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

Office of the State Advocate
Adres: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta
Telefoon:    +35622265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

Office of the State Advocate
Adres: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta
Telefoon:     +35622265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Per aangetekend schrijven. Originele stukken worden samen met bijlage 1 en het bankafschrift per post verzonden. Kopieën kunnen vooraf per e-mail worden toegezonden.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Maltees en Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Office of the State Advocate
Adres: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta
Telefoon:      +35622265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Territoriale bevoegdheid: Malta en Gozo

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Artikel 7, lid 1, punt c) – Het officiële adres van een rechtspersoon kan in het onlineregister op de website van het handelsregister van Malta worden geraadpleegd op het volgende adres:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Het onlinesysteem vergemakkelijkt de toegang tot het register voor alle natuurlijke personen die informatie over ondernemingen, stichtingen en verenigingen willen verkrijgen. De informatie in het register is gratis en bestemd voor het grote publiek (openbare informatie). Daarbij gaat het met name de naam en het registratienummer van ondernemingen, het adres van hun maatschappelijke zetel en de datum van oprichting. Iedereen kan een onderneming opzoeken via het registratienummer van de onderneming of via de naam of een deel van de handelsnaam van de onderneming.

Voor adressen van natuurlijke personen kan de buitenlandse verzendende instantie een verzoek om bijstand bij het achterhalen van het adres voor de betekening of kennisgeving aan de Maltese ontvangende instantie zenden naar het volgende e-mailadres: info@stateadvocate.mt
Het is van belang dat in dit verzoek het identificatienummer, de naam en de achternaam is opgenomen van de persoon aan wie de betekening of kennisgeving moet worden gericht.

De Maltese ontvangende instantie gaat op eigen initiatief niet over tot: i) de indiening van verzoeken om adresgegevens, en ii) de verlening van bijstand bij het achterhalen van adressen.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Maltees en Engels.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

De in artikel 12, lid 2, van de verordening bedoelde kennisgeving betreffende de vertaling van formulier L van bijlage I in een taal van een derde land geldt niet voor Malta.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

De kennisgeving bedoeld in artikel 33, lid 1, waarin wordt verwezen naar artikel 12, lid 5, en artikel 13, lid 2, geldt niet voor Malta, aangezien het nationale recht niet voorziet in een dergelijke specifieke termijn.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Maltees en Engels.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

Voor elk verzoek om betekening of kennisgeving van stukken in Malta moet volgens het Maltese recht een vaste vergoeding van 50 EUR worden betaald. Het betalingsbewijs wordt bij het verzoek om betekening of kennisgeving gevoegd. Stukken worden niet verwerkt en worden teruggestuurd, wanneer het verzoek om betekening of kennisgeving niet vergezeld gaat van een bankafschrift waaruit blijkt dat de bovenbedoelde vergoeding is betaald. De vergoeding moet via bankoverschrijving worden betaald aan het Bureau van de staatsadvocaat (Office of the State Advocate/Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat) op de volgende bankrekening:

Naam van de bank: Central Bank of Malta

Benaming rekeninghouder: AG Office – Receipt of Service Documents

Rekeningnummer: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift-code: MALTMTMT

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Malta verzet zich tegen betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Het bureau van de Staatsadvocaat en het bureau voor gerechtelijke diensten (Court Services Agency/Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati).

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Dit is niet mogelijk, omdat een bewijs van betekening of kennisgeving vereist is. Indien een beslissing wordt gegeven tegen een persoon die niet vooraf naar behoren is gedagvaard, kan deze persoon echter binnen drie maanden na kennisneming van de beslissing verzoeken dat de zaak opnieuw wordt behandeld.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Niet van toepassing.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 13/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.