Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland

EG-Verordening 2020/1784.

De Betekeningsverordening omhelst procedures voor de grensoverschrijdende betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken.


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Nederland

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn verzendende instanties. Zoek naar een verzendende instantie via: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn ontvangende instanties. Zoek naar een ontvangende instantie via: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

De gerechtsdeurwaarders kunnen stukken ontvangen per post.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Nederlands en engels

Artikel 4 — Centraal orgaan

Het centraal orgaan is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Adres:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Nederland

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Web: http://www.kbvg.nl/

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

De agentschappen kunnen contact opnemen met het centraal orgaan op grond van artikel 7 lid 1 sub a.

De gerechtsdeurwaarders hebben de bevoegdheid om een adres te controleren in de Basisregistratie Personen (BRP) indien hij een binnenlands of buitenlands verzoek tot betekening krijgt.

Het centraal orgaan is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Adres:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Nederland

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Web: http://www.kbvg.nl/

Op grond van artikel 7 lid 2 sub c wordt tot kennisgeving overgegaan indien dit bij wet is geregeld of op bevel van de rechter. Kennisgeving heeft tot doel de betrokken partijen op de hoogte te stellen dat gerechtelijke stukken zijn afgegeven.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Het centraal orgaan kan stukken ontvangen/mededelen per post, e-mail of telefoon in de Nederlandse of de Engelse taal.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Nader te bepalen

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

De kosten van betekening of kennisgeving bedraagt€ 125,- (onderhevig aan parlementaire behandeling).

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Nederland verzet zich niet tegen de mogelijkheid dat een lidstaat de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan zich in Nederland bevindende personen rechtstreeks, zonder rechtsdwang, door de zorg van haar diplomatieke of consulaire ambtenaren doet verrichten.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Rechtstreekse betekening op de voet van artikel 20 van de verordening door een deurwaarder aan in Nederland verblijvende personen is toegestaan.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Niet van toepassing.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Nader te bepalen

Laatste update: 01/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.