Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
  Swipe to change

  Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

  Polen

  Inhoud aangereikt door
  Polen

  Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

  Het gerecht dat met de procedure is belast [arrondissementsrechtbank (sąd rejonowy), regionale rechtbank (sąd okręgowy), hof van beroep (sąd apelacyjny) of hooggerechtshof (Sąd Najwyższy)].

  Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

  De arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied van waaruit de betekening of kennisgeving van processtukken moet plaatsvinden.

  Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

  De documenten kunnen per post worden verzonden.

  Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

  De formulieren kunnen in het Pools, Engels of Duits worden ingevuld.

  Artikel 4 — Centraal orgaan

  Ministerie van Justitie (Ministerstwo Sprawiedliwości) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varsovie, tel.: +48 22 23 90.870

  e-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

  Nuttige, uitvoerige informatie voor het vinden van een adres overeenkomstig artikel 7, lid 2, punt a), in samenhang met lid 1, punt c)

  Adres van natuurlijke personen:

  een entiteit die een rechtsbelang heeft bij het controleren van het adres van een persoon waaraan de betekening of kennisgeving van een stuk moet plaatsvinden, kan elke burgemeester van een dorp, stad of stedelijke agglomeratie verzoeken dit adres vast te stellen (wójt, burmistrz, prezydenta miasta). Deze informatie kan worden verkregen door daartoe een verzoek in te dienen. Dit verzoek kan slechts bij een gemeentelijke autoriteit worden ingediend en de kosten ervan, waarvan betaling moet geschieden op de rekening van de gemeentelijke autoriteit waaraan het verzoek wordt gericht, bedragen 31 PLN. Aan het verzoek moet het betalingsbewijs worden toegevoegd. De verzoeker moet tevens een gegronde reden aanvoeren waarom de gegevens uit het register aan hem ter beschikking moeten worden gesteld. Dit kan door middel van een document waaruit blijkt dat het wettelijk verplicht is op een specifieke wijze te handelen (bv. verzoek, deurwaardersbrief, overeenkomst).

  Adressen van rechtspersonen (vennootschappen onder firma, maatschappen, commanditaire vennootschappen, besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperatieve vennootschappen, overheidsbedrijven, onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen, buitenlandse ondernemingen en hun filialen, onderlinge maatschappijen):

  deze adressen staan online in het nationale rechtbankregister (Krajowy Rejestr Sądowy). Dit register wordt gehouden volgens de formele beginselen van openheid (iedereen heeft het recht de gegevens in dit register te raadplegen).

  De beschikbare informatie kan online worden geraadpleegd via het volgende adres:

  De gegevens over natuurlijke personen die een economische activiteit verrichten, staan in het centrale register van economische activiteiten (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej), waartoe iedereen toegang heeft.

  Informatie zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, punt c)

  Indien een vermeld adres onjuist is, hoeft de autoriteit die het uit te voeren verzoek ontvangt (de ontvangende instantie in Polen), de registers waarin het gezochte adres kan staan niet te raadplegen en zal zij dat in beginsel niet doen. In de praktijk kan de autoriteit, als zij dat nuttig acht, beoordelen of er sprake is van een kennelijke fout in het adres. Ook kan zij, als de verzendende instantie aangeeft dat het adres dat haar bekend is, afkomstig is uit een openbaar register, controleren of het adres in dat register actueel is.

  Artikel 8 — Verzending van stukken

  Het formulier kan in het Pools, Engels of Duits worden ingevuld.

  Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

  n.v.t.

  Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

  n.v.t.

  Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

  Het formulier kan in het Pools, Engels of Duits worden ingevuld.

  Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

  Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
  De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

  Er is geen vaste vergoeding vastgesteld voor de betekening of kennisgeving van stukken.

  Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

  Polen verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken door diplomatieke of consulaire ambtenaren op zijn grondgebied, tenzij de betekening of kennisgeving moet worden verricht aan onderdanen van de verzendende lidstaat.

  Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

  n.v.t.

  Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

  Polen verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken op zijn grondgebied op grond van deze bepaling.

  Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

  Een verzoek om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden nadat een termijn is verstreken, is slechts in uitzonderlijke gevallen ontvankelijk.

  Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

  n.v.t.

  Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

  n.v.t.

  Laatste update: 27/05/2024

  De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.