Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

  • Districtsrechtbanken (Tribunais Judiciais de Comarca);
  • registratie-ambtenaren (Conservadores);
  • notarissen;
  • gerechtsdeurwaarders (Agentes de execução); en
  • wettelijke vertegenwoordigers (Mandatários Judiciais).

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

i. de algemene afdeling (juízo de competência genérica) of in voorkomend geval de lokale burgerlijke afdeling (juízo local cível) van de bevoegde districtsrechtbank; en

ii. gerechtsdeurwaarders (vereniging van advocaten en deurwaarders – Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Per post.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Naast Portugees ook Spaans en Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

1990-097 Lisboa, Portugal

Tel. (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Voor de doeleinden van artikel 7, lid 1, punt a), is de aangewezen autoriteit waarbij verzendende instanties verzoeken kunnen indienen tot het achterhalen van het adres van de persoon aan wie betekening of kennisgeving moet worden gedaan:

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

1990-097 Lisboa, Portugal

Tel. (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: https://dgaj.justica.gov.pt/

Voor de doeleinden van artikel 7, lid 2, punt c), wat betreft de ontvangende instantie:

  • de algemene afdeling of in voorkomend geval de lokale burgerlijke afdeling van de bevoegde districtsrechtbank: ten behoeve van de betekening of kennisgeving van stukken wanneer het adres in de aanvraag om betekening of kennisgeving niet correct is, is het interne recht voor vergelijkbare situaties in het kader van interne geschillen van toepassing, te weten de bepalingen dienaangaande in de artikelen 226 en 236 van het Portugese wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código de Processo Civil);
  • gerechtsdeurwaarders (OSAE): om het nieuwe adres te vinden van de persoon aan wie het stuk betekend of ter kennis gegeven moet worden, worden gegevens opgevraagd bij bevolkingsregisters en andere databanken, voor zover dergelijke registers en databanken bestaan.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Naast Portugees ook Spaans en Engels.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Als er een vertaling bestaat van formulier L uit bijlage I in de taal van een derde land, wordt deze vertaling doorgegeven aan de Commissie om naderhand te worden gepubliceerd op het Europese e-Justiceportaal.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

Voor de doeleinden van artikel 12, lid 5, en artikel 13, lid 2, van de verordening, wordt in artikel 323 van het Portugese burgerlijk wetboek (Código Civil) bepaald dat de verjaringstermijn vijf dagen na de betekening van de dagvaarding wordt opgeschort, als deze niet mogelijk is geweest om een reden die de auteur/verzoeker niet kan worden toegeschreven.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Naast Portugees ook Spaans en Engels.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

In het algemeen hoeven er voor de procedures voor de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken die afkomstig zijn van een andere lidstaat, geen rechten of kosten te worden betaald als de stukken voor rechtbanken bestemd zijn.

Wanneer de betekening of de kennisgeving evenwel in persoon wordt verricht, door een ministerieel ambtenaar of een gerechtsdeurwaarder, worden daarvoor de volgende bedragen in rekening gebracht:

1. Gerechtsdeurwaarders:

verrichte betekening of kennisgeving: 76 euro

niet verrichte betekening of kennisgeving (de persoon aan wie betekening/kennisgeving moet worden gedaan, verblijft niet op het aangegeven adres, het adres bestaat niet enz.): 50,50 euro

2. Ministerieel ambtenaren:

verrichte betekening of kennisgeving: 51 euro

niet verrichte betekening of kennisgeving (de persoon aan wie betekening/kennisgeving moet worden gedaan, verblijft niet op het aangegeven adres, het adres bestaat niet enz.): er wordt geen bedrag in rekening gebracht.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Portugal verzet zich ertegen dat een andere lidstaat op zijn grondgebied gerechtelijke stukken laat betekenen of ter kennis brengen door zijn diplomatieke of consulaire ambtenaren, tenzij degene voor wie het stuk is bestemd een onderdaan is van de lidstaat van herkomst.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Zonder afbreuk te doen aan artikel 22, lid 1, mogen Portugese rechters uitspraak doen als wordt voldaan aan alle voorwaarden van lid 2 van dat artikel.

Voor de doeleinden van artikel 22, lid 4, verklaart Portugal dat een verzoek om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden moet worden ingediend binnen een termijn van één jaar vanaf de datum van de betwiste beslissing. Als deze termijn is verstreken, wordt aan een dergelijk verzoek geen gehoor gegeven.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Overeenkomst tussen de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken en civiele zaken van 19 november 1997

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 02/07/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.