Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Betekening en kennisgeving van stukken


*verplichte invoer

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

Ten aanzien van gerechtelijke stukken geldt dat alle Roemeense gerechten de verzendende instanties zijn: districtsrechtbanken (judecătorii), arrondissementsrechtbanken (tribunale), hoven van beroep (curți de apel) en het hooggerechtshof van cassatie en justitie (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Ten aanzien van buitengerechtelijke stukken geldt dat de districtsrechtbanken in het rechtsgebied waar notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn gevestigd, de verzendende instanties zijn.

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

De ontvangende instantie voor verzoeken om betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken uit lidstaten van de Europese Unie, is de districtsrechtbank in het rechtsgebied waarvan de ontvanger zijn woonplaats of zetel heeft.

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

Per post. Per fax.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Roemenië aanvaardt behalve het Roemeens ook modelformulieren die in het Engels en het Frans zijn ingevuld.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Ministerie van Justitie (Ministerul Justiției)

Directoraat Internationaal Recht en Justitiële Samenwerking (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Dienst voor internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken (Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741, Roemenië

Tel.: + 40 372041077; Secretariaat, fax: +40 37204 (1079); e-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Persoonsgegevens kunnen alleen worden verstrekt wanneer er daarvoor een gerechtvaardigde rechtsgrondslag is. Als gerechtvaardigde rechtsgrondslag geldt een verzoek om persoonsgegevens van de politie, het ministerie van Landsverdediging, het openbaar ministerie, justitie, gespecialiseerde instellingen voor sociale bescherming, met betrekking tot minderjarigen of andere personen die recht hebben op bescherming, natuurlijke personen en rechtspersonen van wie de wettige belangen worden aangetoond met documenten die de rechtsgrondslag staven. Bij gebrek aan een gerechtvaardigde rechtsgrondslag kunnen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven na voorafgaande uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkenen.

Onverminderd het bovenstaande kunnen verzoeken om informatie over het adres in Roemenië van een natuurlijke persoon die Roemeens staatsburger is, overeenkomstig artikel 7, lid 1, punten a) en b), worden gericht aan het DEPABD (directoraat Personeelsdossiers en Databankbeheer), str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti, Roemenië, e-mail: depabd@mai.gov.ro; website: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Bovendien kan overeenkomstig artikel 7, lid 1, punten a) en b), informatie over het adres van de maatschappelijke zetel van een rechtspersoon online worden opgevraagd via de dienst InfoCert van het Nationaal Bureau voor het handelsregister (Oficiul National al Registrului Comertului). Om toegang te krijgen tot het onlinedienstenportaal van het Nationaal Bureau voor het handelsregister moet online op het Recom-portaal een gebruikersaccount worden aangemaakt. Zodra het account is aangemaakt, kan de gebruiker, afhankelijk van het aangevraagde soort dienst, gratis of tegen betaling toegang krijgen. Meer informatie is beschikbaar op deze website.

Gerechten (ontvangende instanties) zijn niet verplicht ambtshalve het huidige adres van de ontvanger van de stukken te achterhalen, indien het in het verzoek opgegeven adres niet juist is.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Roemenië aanvaardt behalve het Roemeens ook modelverzoekformulieren die in het Engels en het Frans zijn ingevuld.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

Niet van toepassing.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Roemenië aanvaardt behalve het Roemeens ook modelverzoekformulieren die in het Engels en het Frans zijn ingevuld.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Roemenië verklaart dat buitenlandse diplomatieke of consulaire ambtenaren de betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken op het Roemeense grondgebied mogen verrichten, doch alleen aan burgers van het land dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Niet van toepassing.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

Overeenkomstig artikel 154, lid 5, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen processtukken op verzoek en op kosten van de belanghebbende rechtstreeks worden betekend door gerechtsdeurwaarders die de in het Roemeense wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Codul de procedură civilă) vastgestelde procedurele formaliteiten voor de dagvaarding en de betekening van processtukken in acht moeten nemen.

In bepaalde situaties kan een persoon op grond van het Roemeense recht buitengerechtelijke stukken rechtstreeks via de gerechtsdeurwaarder meedelen (bv. artikel 1522, lid 2, van het Roemeense burgerlijk wetboek (Codul civil) – ingebrekestelling van de schuldenaar door middel van een schriftelijke kennisgeving).

Het register van gerechtsdeurwaarders (Tabloul executorilor judecătorești) kan worden geraadpleegd op deze website.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Artikel 22, lid 4

Een verzoek om alsnog een rechtsmiddel te kunnen aanwenden, in niet ontvankelijk als het wordt ingediend na het verstrijken van een termijn van een jaar na de datum van de beslissing.

Artikel 22, lid 2

Roemeense gerechten kunnen een beslissing vellen, zelfs wanneer geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte van het gedinginleidend stuk of gelijkwaardig stuk is ontvangen, mits cumulatief aan alle in artikel 22, lid 2, van de verordening vastgestelde voorwaarden is voldaan.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

Niet van toepassing.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

Niet van toepassing.

Laatste update: 26/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.