Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking)

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Artikel 3, lid 1 — Verzendende instanties

Rechtbanken en notarissen (in erfrechtprocedures en in procedures ter vervanging van een verloren of vernietigde titel, zoals een eigendomsakte [konanie o umorení listiny]).

Artikel 3, lid 2 — Ontvangende instanties

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Districtsrechtbanken.

Artikel 3, lid 4, punt c) — Wijze van ontvangst van stukken

De documenten moeten per post op papier worden ingediend.

Artikel 3, lid 4, punt d) — Talen die kunnen worden gebruikt voor het invullen van het modelformulier opgenomen in bijlage I

Slowaaks, Tsjechisch en Engels.

Artikel 4 — Centraal orgaan

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Ministerie van Justitie van Slowakije

Afdeling Internationaal Privaatrecht

Račianska 71, 813 11 Bratislava, Slowaakse Republiek

Tel.: (421) 2 888 91 111

Fax (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Website: https://www.justice.gov.sk

Talen: Slowaaks, Tsjechisch, Engels, Frans.

Artikel 7 — Bijstand bij het achterhalen van adressen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Artikel 7, lid 2, punt a)

Slowakije zal de in lid 1, punt a), bedoelde bijstand verlenen – het verzoek tot het achterhalen van een adres moet worden gericht aan een districtsrechtbank (om het even welke districtsrechtbank; alle districtsrechtbanken zijn ook ontvangende instanties in de zin van artikel 3, lid 2).

Artikel 7, lid 2, punt c)

De Slowaakse ontvangende instanties dienen op eigen initiatief bij bevolkingsregisters of andere databanken verzoeken om informatie over adressen in ingeval het adres in de aanvraag om betekening of kennisgeving niet correct is.

Artikel 8 — Verzending van stukken

Slowaaks, Tsjechisch en Engels.

Artikel 12 — Weigering om een stuk te aanvaarden

N.v.t.

Artikel 13 — Datum van betekening of kennisgeving

N.v.t.

Artikel 14 — Certificaat van betekening of kennisgeving en afschrift van het stuk waarvan de betekening of kennisgeving is verricht

Slowaaks, Tsjechisch en Engels.

Artikel 15 — Kosten van betekening of kennisgeving

Stukken worden hoofdzakelijk betekend of ter kennis gegeven door de rechtbank die de aanvraag heeft ontvangen. Onder bepaalde omstandigheden kan de rechtbank voor de betekening of kennisgeving van stukken echter een beroep doen op een gerechtsmedewerker. Indien de door de rechtbank ingeschakelde medewerker een deurwaarder (súdny exekútor) is, wordt voor elk te betekenen of ter kennis te brengen stuk een vaste vergoeding van 10 EUR in rekening gebracht.

Artikel 17 — Betekening of kennisgeving door diplomatieke of consulaire ambtenaren

Slowakije verzet zich tegen de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken door de zorg van diplomatieke of consulaire ambtenaren, tenzij de stukken moeten worden betekend of ter kennis gegeven aan onderdanen van de lidstaat van herkomst van die stukken.

Artikel 19 — Elektronische betekening of kennisgeving

Het Slowaakse recht voorziet niet in het gebruik van e-mail voor de betekening of kennisgeving van stukken aan de geadresseerde in persoon. Het gaat om de volgende stukken:

  • Wet 160/2015 (wetboek van contentieuze burgerlijke rechtsvordering [Civilný sporový poriadok – hierna: “CBR”]) schrijft voor dat de volgende stukken aan de geadresseerde in persoon moeten worden betekend of ter kennis gegeven:

- bevelen van de rechtbank om de vordering te wijzigen indien de betrokken partijen niet aanwezig waren op de terechtzitting waar de wijziging werd aangebracht (artikel 142, lid 2, CBR);

- vorderingen met bijlagen indien de rechter de vordering niet heeft verworpen of niet heeft besloten de procedure te beëindigen (artikel 167, lid 1, CBR);

- verweerschrift indien de verweerder de vordering volledig verwerpt (artikel 167, lid 3, CBR);

- antwoord van de eiser op het in artikel 167, lid 3, CBR bedoelde verweerschrift van de verweerder (artikel 167, lid 4, CBR);

- dagvaarding voor de inleidende terechtzitting (artikel 169, lid 2, CBR);

- uitspraken (artikel 223, lid 1, CBR);

- betalingsbevel met een vordering (artikel 266, lid 1, CBR);

- aan de eiser te betekenen of ter kennis te geven bezwaren van de verweerder tegen een betalingsbevel (artikel 267, lid 5, CBR);

- aan de verweerder gericht bevel op grond van artikel 273, punt c), CBR om binnen de gestelde termijn schriftelijk, met vermelding van de belangrijkste elementen van zijn verweer, op de vordering te reageren, de documenten waarop hij zich baseert, bij te voegen en bewijzen ter staving voor te leggen, zoals bepaald in artikel 273, punt a), CBR;

  • Wet 161/2015 (wetboek van niet-contentieuze burgerlijke rechtsvordering [Civilný mimosporový poriadok – hierna: “NCBR”]) schrijft voor dat de volgende stukken aan de geadresseerde in persoon moeten worden betekend of ter kennis gegeven:

- bevelen tot inleiding van de procedure indien de procedure ambtshalve is ingeleid (artikel 27 NCBR);

- gewijzigde inleidende verzoekschriften indien de betrokken partijen niet aanwezig waren op de terechtzitting waar de wijziging werd aangebracht (artikel 28 NCBR);

- bevelen waarbij ten gronde over de zaak wordt beslist (artikel 45 NCBR);

- bevelen in het kader van procedures voor het terugbrengen van op ongeoorloofde wijze overgebrachte of vastgehouden minderjarigen, waarbij de persoon die volgens de eiser een recht schendt, wordt verplicht een schriftelijke verklaring in te dienen (artikel 131, lid 2, NCBR);

- kennisgevingen en instructies in erfrechtprocedures, gericht aan de personen die redelijkerwijs kunnen worden geacht de erfgenamen te zijn met betrekking tot hun erfrechten en de mogelijkheid om de nalatenschap te weigeren, indien de rechtbank de kennisgevingen en instructies niet mondeling in het dossier heeft opgenomen (artikel 189, lid 2, NCBR);

- kennisgevingen betreffende een verzoek om vrijgave van een voorwerp in het kader van een procedure tegen de vrijgave van een voorwerp dat bij een notaris is gedeponeerd met het oog op de uitvoering van een verplichting, in gevallen als bedoeld in artikel 335, punt a) of b), of indien de deponent heeft verzocht het gedeponeerde voorwerp vrij te geven aan hem of haar of aan een andere persoon dan de begunstigde (artikel 340 NCBR);

- uitnodigingen tot het aantekenen van bezwaar in het kader van een procedure ter bevestiging van verkrijgende verjaring, gericht aan de persoon die op het tijdstip van de inleiding van de procedure blijkens de eigendomsakte houder is van eigendomsrechten of zakelijke rechten op het goed waarop de procedure ter bevestiging van verkrijgende verjaring betrekking heeft (artikel 359g NCBR).

Slowakije eist dat de betekening of kennisgeving van deze stukken wordt bevestigd met een ontvangstbevestiging; alleen de geadresseerde kan de ontvangst bevestigen.

Artikel 20 — Rechtstreekse betekening of kennisgeving

N.v.t.

Artikel 22 — Niet-verschenen verweerder

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

N.v.t.

Artikel 29 — Verband met overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten

N.v.t.

Artikel 33, lid 2 — Kennisgeving van het eerder gebruik van het gedecentraliseerde IT-systeem

N.v.t.

Laatste update: 11/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.